ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 30.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесети март                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 393 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ МБАЛ „Лайф Хоспитал” ЕООД, редовно призован, се явява се юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Районна здравноосигурителна каса Бургас,  редовно призован, се явява старши юрисконсулт Х., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Няма да представям други доказателства.

Наказателно постановление № 244/15.05.2015 г. е влязло в сила, което не е спорно от наша страна. Не сме го обжалвали и този факт не е спорен между нас.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете под опис доказателства, които считам, че са съотносими към настоящия съдебен спор, които доказват, че изброените в писмената покана клинични пътеки са отчетени към фактурата за съответния месец и са заплатени от РЗОК Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат представените доказателства. Ние не оспорваме факта, че сме получили сумите по клиничните пътеки.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от пълномощника на ответника под опис в днешно съдебно заседание.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени с административната преписка, както и тези представени от пълномощника на ответника под опис в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо Съдия, издадена е писмена покана на основание чл. 76б, ал. 2 от ЗЗО, в която хипотеза директорът на РЗОК удържа неоснователно платените суми и налага определените в този закон наказания. В разпоредбата не се съдържа изричен срок за удържане на неоснователно платените суми и за издаване на писмена покана, но съюзът „и”, употребен от законодателя, цитирам: „удържа и налага” би следвало да се тълкува граматично в смисъл, че двата акта се издават едновременно, поради това поддържам изцяло възражението, че оспорената покана е издадена извън срока по чл. 57 АПК, поради което следва да бъде отменена.

Посоченото в писмената покана правно основание – чл. 76б ал. 2 (стр. 2 от писмената покана), е неправилно, тъй като алинеята касае писмена покана, против която е подадено възражение. В случая не е подавано такова от лечебното заведение, поради което писмената покана е издадена на правно основание цитирания член, считам издадена при неправилно приложение на материалния закон.

Считам, че обжалваният административен акт следва да се преценя съгласно чл. 142, ал. 1 АПК със следните аргументи – основание за издаване на писмената покана е влязло в сила наказателно постановление, което не е спорно между страните. На основание чл. 105а, ал. 3 ЗЗО,  към деня на издаване на процесната покана същият е отменен, като отмяната действа занапред, поради което считам, че е налице правопогасяващ юридически факт, който променя съществуващото към момента на издаването на покана правно положение. Липсва елементът на сложния фактически състав на чл. 76б – нарушение на Закона за здравното осигурява. В писмената покана липсват констатации и за незавършена клинична пътека по смисъла на НРД 2014 г. и в този смисъл не са налице нарушения. Поради това моля да отмените  писмената покана.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Уважаема госпожо Председател, моля Ви да оставите жалбата без уважение като неоснователна. Моля Ви да потвърдите атакуваната писмена покана като правилна и законосъобразна.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля Ви да приемете писмени бележки, в които подробно излагам аргументи в подкрепа на моите искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам искането на процесуалния представител на административния орган за  разноски, тъй като в случая хипотезата на чл. 143, ал. 4 АПК другата страна да е представлявана от адвокат не е налице.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: