ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети април                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 393 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13.35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.В., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.З., който представя пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

        

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.З.: Поддържам жалбата на моя доверител. Моля да приеме представените от ответната страна писмени доказателства с молба от 06.03.2015г.

         Нямам искания за събиране на допълнителни доказателства.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете писмените доказателства, съдържащи се в административната преписка ведно с допълнително представените такива.

         Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Т.: Изготвеният на жалбоподателя паричен поток така, както е представен в таблицата на ревизионния доклад, находяща се на листи от 28 до 31 по делото, а от ревизионния доклад – на стр.12-18; колона пета и шеста на тази таблица какво представляват. Те са ненаименовани, нямат означение и моля да уточните колона пета и шеста какво представляват.

Юрисконсулт Т.: Разместени са колоните. В колона пет следва да се считат сумите, представляващи разходите на задълженото лице.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Т.: В колона седем на същата таблица на паричния поток са посочени недостиг на паричните средства, които е констатирал органът по приходите и това е недостиг към конкретната дата.

Юрисконсулт Т.: Да, точно така.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена във връзка с проведената спрямо жалбоподателя ревизия.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.З.: Моля да уважите жалбата и да постановите отмяна на ревизионния акт. Доводите, които сме изложени в жалбата са мотивирали Вашето решение по административно дело № 2640/2010г. Това решение е оставено в сила от касационната инстанция с Решение № 14008/25.10.2013г. по административно дело № 395/2013 на ВАС, с което изцяло са споделени Вашите правни изводи относно годишния характер на данъка и относно обстоятелството, че при установено в хода на ревизията положително салдо към края на годишния период е незаконосъобразно да се определят допълнителни данъчни задължения в следствие на т.нар. „недостиг” към конкретно определени дати или месеци в рамките на годишния период. За това моля, с оглед принципа за еднакво прилагане на закона, да постановите по настоящото дело идентичен правен резултат, а именно отмяна на ревизионния акт.

Моля да осъдите ответния административен орган да заплати на доверителя ми разноските, които е извършил в настоящото производство, за което представям списък.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да потвърдите оспорения ревизионен акт. Считам, че доказателствата събрани в рамките на административното производство в крайна сметка не опровергаха констатациите в този акт, поради което моля да постановите решение в този смисъл. В същия смисъл са изложените съображения в потвърждаващото решение на директора на ОДОП-Бургас.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 558 лева.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: