Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№1116

 

гр. Бургас, 13. 06. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 393/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Бултранс Т” ЕООД, със съдебен адрес гр.Бургас, ул. „Цар Асен“ № 26 – адвокатско съдружие „Дичев-Добрев и Ко”, против решение № 2498/09.12.2013г. постановено по НАХД № 3671/2013г. по описа на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 22-0000480/24.07.2013г., издадено от главен инспектор на областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр.София, с което на касатора за нарушение на чл. 25 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари на основание чл. 99, предл.4 от ЗАПр е наложена имуществена санкция  в размер на 2000 лева.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е неправилно, тъй като нарушението не е извършено. Иска се решението да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде отменено наказателното постановление. В съдебно заседание дружеството касатор не изпраща представител.

За ответника – началника на областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира първоинстанционният съдебен акт да бъде оставен в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че дружеството е нарушило чл. 25 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, според която разпоредба превозвачите са длъжни да отчитат всички издадени разрешителни за календарната година до първи март на следващата календарна година. До този извод съдът е стигнал въз основа на доказателствата по делото за извършена проверка и съставен доклад и справка за действащите резервации, от които се установява, че Бултранс Т” ЕООД не е отчело разрешително за международен превоз на товари № 46S/CMV – получено на 25.01.2012 г. на КГПП Лесово, което разрешително е следвало да бъде отчетено в срок до 01.03.2013 г.

            Сезираният касационен съдебен състав намира, че районният съд правилно е изяснил фактите по делото, от значение за реализиране на юридическата отговорност на Бултранс Т” ЕООД, за нарушение на чл. 25 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. В конкретния случай обаче, административнонаказващият орган е образувал недопустимо административнонаказателно производство, въз основа на което е издал незаконосъобразно наказателно постановление.

            Съгласно чл.34, ал.1, изр. второ, предл. първо от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Касаторът е санкциониран за това, че не е отчел разрешително за международен превоз на товари № 46S/CMV – получено на 25.01.2012 г. на КГПП Лесово за календарната 2012 г. в срок до 01.03.2013 г. Т.е. от една страна, на първи март 2013 г. административното нарушение вече е било факт, а от друга страна известен е бил и нарушителят, а именно Бултранс Т” ЕООД. От този момент започва да тече и срокът по чл.34, ал.1, изр. второ, предл. първо от ЗАНН за образуване на административнонаказателно производство, който срок е изтекъл на 01.06.2013г. След изтичането на този срок, образуване на административнонаказателно производство е недопустимо.

            Актът за установяване на административно нарушение серия А-2012 № 163105 е съставен на 17.07.2013 г., т.е. след изтичане на тримесечния срок, посочен в разпоредбата на чл.34, ал.1, изр. второ, предл. първо от ЗАНН в едно недопустимо административнонаказателното производство, което от своя страна е довело до издаване на незаконосъобразно наказателно постановление, което следва да бъде отменено. Дори да се приеме, че за административнонаказващият орган е било необходимо технологично време за откриване на нарушителя, то съдът приема, че последното е констатиран факт не по-късно от 28.03.2013 г., когато е съставена справката за неотчетени разрешителни за 2012г. (лист 6-8 от делото пред първоинстанционния съд). Следва извод, че срокът за съставяне на АУАН, с който е инициирано образуваното на административнонаказателно производство срещу Бултранс Т” ЕООД, срок е изтекъл на 28.06.2013 г.

По изложените съображения, Административен съд гр. Бургас приема, че обжалваното съдебно решение е неправилно и следва да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде отменено наказателно постановление № 22-0000480/24.07.2013г., издадено от главен инспектор на областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр.София.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 2498/09.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 3671 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас, като вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000480/24.07.2013г., издадено от главен инспектор на областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр.София.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.