ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 09.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети септември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 393 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.А. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РОНСК-БУРГАС при РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно и юрисконсулт А., която представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.Д., който представя пълномощно.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Инж.Т.Д.Ч. - 66г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

         Адв.А.: Във връзка с отговора на Въпрос 1 от заключението – към датата на подаване на заявлението за издаване на разрешение за строеж от 03.12.2008г., какво е разположението на процесния имот спрямо строителните граници на с.Лозенец и строителните граници на Община Царево, т.е. дали имотът попада в тях или извън тях?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имот 44094.3.955 попада в границите на Община Царево и извън строителните граници на с.Лозенец, но е в землищните граници на село Лозенец.

         Относно понятието „строителни граници на Община Царево” - такова понятие за строителни граници на община не може да се каже, тъй като обхваща населено място.

         Адв.А.: Въпрос 3 от заключението „в случай че имотът е в обхвата на устройствен план, вещото лице да посочи какво е неговото предназначение според действалия към 20.01.2009г. устройствен план”. Какво е предназначението на процесния имот 44094.3.955 съобразно този ТУП?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно ТУП имотът попада в урбанизирана територия, както и по ПУП-ПРЗ, одобрен през 2005г., според който имотът е отреден за рекреационна устройствена зона - курортна територия с ваканционно селище и по ПУП е урбанизирана територия в курортна територия.

         Адв.А.: Нямам повече въпроси.

         Юрисконсулт Д.: Като имате предвид разпоредбата на чл.7 от ЗУТ, регулираща обхвата, как установихте, че процесният имот попада в урбанизирана територия (въпрос 2)?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук не може да говорим за този член от закона, тъй като в случая се касае за имот, който не е в селищно образувание. Тук няма селищно образувание. Тук този имот по кадастралната карта и кадастралния регистър попада в землището. Няма такова селищно образувание.

         Юрисконсулт А: В констативно-съобразителната част от заключението, в предпоследния абзац – „със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство от 2008…” в скоби е дописано „в момента е незавършено съдебно производство”. Какво сте имали предвид?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имала съм предвид, че в момента този план се атакува и е отменен от ВАС, но това решение не е окончателно и затова не мога да кажа нищо повече. Това е само констатация. Според мен е правен въпрос.

         Предназначението на имота е едно и също и по двата плана – и по този, по който е висящ съдебния спор пред ВАС за ОУП и по предходно на него действащия.

 

         Адв.Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, за чието изготвяне следва да се заплати възнаграждение в размер на 300 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.А.: Представям списък на направените разноски от моя доверител за настоящото дело.

         Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт А: Допълнително представям и моля да приемете по делото писмо от МОСВ от 06.03.2013г. с препис за страните, като със същото искаме да докажем обстоятелство и факт, който е заложен в процесната заповед, че от страна на жалбоподателя е неизпълнено указание дадено от РИОСВ-гр.Бургас за проведена процедура по оценка за съвместимостта спрямо най-близко разположената защитена територия м.”Караагач” по Закона за биологичното разнообразие.

         Адв.Д: Няма да соча други доказателства.

 

         Адв.А.: Представеното писмо изразява становище по целесъобразност на заместник-министър в оставка.

 

         По доказателствата съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание от юрисконсулт А. писмо с изх.№ 04-00-375 от 06.03.2013г. на МОСВ.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Като поддържам жалбата от името на моя доверител, моля същата да бъде уважена, да бъде отменена атакуваната заповед на началника на РОНСК към РДНСК ЮИР.

         Поддържам всички изложени съображения в жалбата.

         Представям писмена защита и моля за разноските съгласно молбата.

         Юрисконсулт А: Правя възражение по отношение представения от процесуалния представител на жалбоподателя списък за разноски. Считам, че няма обосновка за реално направени разноски по делото, с изключение на сумата, която е внесена за хонорара на вещото лице и държавната такса за образуване на делото. Считам, че такива разноски по делото не са направени. Уточнявам, че възразявам за прекомерност, като в писмена защита ще се обоснова подробно.

         По отношение на жалбата, оспорваме я изцяло като неоснователна и недоказана. Процесуалният представител на жалбоподателя не ангажира доказателства за изпълнение на императивното изискване на нормата на чл.145, ал.4 от ЗУТ, която гласи, че в случай в едногодишен срок от одобряване на инвестиционните проекти, възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие. В настоящия казус безспорно от приложените писмени доказателства е, че заявлението от възложителя - жалбоподател по настоящото дело за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж е направено през 2008г., а заявлението за получаване на разрешение за строеж, както и самото разрешение за строеж са издадени през 2012г.

         Моля да ми се даде подходящ срок за подробно изложение на останалите ми аргументи.

         Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите заповедта на началника на РОНСК при РДНСК като правилна и законосъобразна. Поддържам становището на юрисконсулт Асенова за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

         Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и срок за представяне на писмени бележки с подробни доводи.

         Адв.Д.: Считам жалбата за основателна и моля да постановите решение, с което да отмените изцяло заповедта на началника на РДНСК, с която е отменено разрешението за строеж, издадено от страна на главния архитект на Община Царево. Видно от всички събрани по делото доказателства, не се установиха твърдяните в заповедта нарушения на ЗУТ, а по отношение на твърдението от страна на процесуалния представител на РДНСК в днешно съдебно заседание за нарушение на разпоредбите на чл.148, ал.4 от ЗУТ, считаме за абсолютно допустимо да се направи искане за одобряване на инвестиционни проекти с искане за издаване на разрешение за строеж. Т.е. да се извърши едновременно, поради което считаме, че не губи правно действие, както се твърди. В тази връзка моля да постановите решение, с което да отмените заповедта на началника на РДНСК, както и да присъдите на доверителя ми разноските, като се има предвид Наредбата за минимални адвокатски възнаграждения действаща към настоящия момент.

         Реплика на адв.А.: В случай, че се поддържа становището, че доверителят ми не е направил посочените разноски, мога да представя оригиналите на документите.

 

Съдът дава на пълномощниците на административния орган 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: