ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 22.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори април                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 393 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от  адв.А., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РОНСК-БУРГАС при РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. и юрисконсулт П., които представят пълномощно. 

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.А.: Поддържам подадената жалба. Моля да се приемат приложените към нея писмени доказателства.

Представям с молба с искане за задължаване на ответните страни да представят писмени доказателства, които са от значение за правилното решаване на делото. Молбата представям с препис за страните.

Представям нарочна молба с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с формулирани задачи, с копие за страните.

На този етап нямаме други доказателствени искания.

Юрисконсулт П.: Оспорвам изцяло подадената жалба. По отношение искането по представената днес молба за представяне на Протокол № 1/15.01.2009г., моля да ми се даде възможност и в случай, че разполагаме с него, да го представя по делото.

По искането за експертиза – предоставям на съда, като изразявам мнение, че аргументите посочени в заповедта са правни, касаят липса на оценка за съвместимост, както и изтичане срока на одобрените проекти, поради което считам, че експертизата е неотносима, поради естеството на правния спор.

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

По отношение доказателствените искания – поддържам становището на колегата.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед. 

 

По отношение на депозираните в днешно съдебно заседание от адв.А. доказателствени искания, съдът констатира, че първото от тях формулирано по т.1 е неоснователно, тъй като това доказателство е служебно изискано от съда и съответно постъпило по делото с писмо на административния орган, находящо се на лист 116 по делото.

 

По отношение на второто доказателствено искане, касаещо представянето на Протокол № 1/15.01.2009г. на Общински съвет по устройство на територията при Община Царево, съдът не констатира наличието на това писмено доказателство по делото, но доколкото същото би се оказало относимо към решаване на правния спор, съдът намира за необходимо да бъде събрано като доказателство по делото, поради което административния орган следва да бъде задължен в тази насока.

 

Молбата за назначаване на съдебно-техническа експертиза на този етап намира за необходимо да бъде уважена, доколкото посредством същата биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в депозираната днес молба от адв.А..

Експертизата да се изготви от вещото лице Т. Ч. след внасяне на депозит в размер от 300 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото Протокол № 1/15.01.2009г. на Общински съвет по устройство на територията при Община Царево.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът
         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.09.2013г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: