Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 3.08.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на четиринадесети юни през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

                                    2. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 393 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Р.Р., ЕГН **********, подадена чрез процесуален представител, против решение № 416/22.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 754 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № КБ-177 от 12.08.2011г. на кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредбата/, на основание чл.3, ал.3 от същата наредба, на касатора, в качеството му на управител в заведение „Капитан Джак” – гр.Несебър, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд като необосновано, незаконосъобразно и неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди, че съдът не е обсъдил всички събрани по делото доказателства, както и всички наведени от него възражения. Излага доводи за съставяне на АУАН и на наказателното постановление в нарушение на чл.42, съответно на чл.57 от ЗАНН, поради липсата в тях на някои от законоустановените реквизити. Сочи, че допуснатите нарушения, довели до липса на индивидуализация на административното нарушение, посочено в АУАН и в наказателното постановление, са съществени, тъй като са накърнили правото му на защита. Намира за неправилен извода на районния съд за неотносимостта на факта, че контролните органи не са измерили нивото на шума  в хода на проверката. Моли съдът да отмени оспореното решение и да реши спора по същество, като отмени наказателно постановление № КБ-177 от 12.08.2011г. на кмета на Община Несебър. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не се представлява. Представя по делото писмена защита.

Ответникът по касация – кметът на Община Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и намира оспореното решение за правилно и законосъобразно. Счита, че извършеното административно нарушение е безспорно доказано, както и че не са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Обжалваното пред районния съд наказателно постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение К Сер.А № 00241/03.08.2011г. от старши специалист към Община Несебър, за това, че касаторът, в качеството си на управител на увеселително заведение „Капитан Джак”, находящо се в гр.Несебър, е допуснал да се използва музика от озвучителна техника, без необходимата шумоизолация, след 23.00 часа.

За да постанови оспореното решение, с което е потвърдил наказателното постановление, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН  и издаване на наказателното постановление не са допуснати твърдяните в жалбата съществени процесуални нарушения. Разгледал е възраженията в жалбата и е приел, че нивото на шум е ирелевантно за предмета на спора, с оглед предвиденото в санкционната норма чл.3, ал.3 от Наредбата. Обосновал е извод, че наказаното лице е осъществило всички елементи от субективна и обективна страна от състава на административното нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата и следва да носи отговорност за това, че е допуснало да се използва музика от озвучителна техника след 23:00 часа на процесната дата.

Настоящият съдебен състав намира за основателни наведените с касационната жалба доводи и съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради несъответствие на описанието на твърдяното нарушение в АУАН и НП и установените в хода на съдебното производство факти и обстоятелства. Неправилно НРС е приел, че извършването на нарушението по чл.3, ал.1 от Наредбата, за което е ангажирана отговорността на касатора, се установява по безспорен начин от доказателствата по делото.

Член 3, ал.3 от Наредбата предвижда налагане на глоби в размер до 5000 лева на физическите лица и имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица, извършили нарушение на чл.3, ал.1 от същата наредба. Съгласно чл.3, ал.1 от Наредбата, забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси от месец май до месец септември включително - след 23:00 часа до 07:00 часа. В нормата на чл.3, ал.1 от Наредбата са визирани две хипотези на забрана за използване на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения след 23:00 часа през летните месеци. Първата касае използването на такава в заведения без необходимата шумоизолация, а втората – открити заведения в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Разграничението е с оглед вида и конструктивните характеристики на заведението, и е свързано с целта на въведената забрана за необезпокояване почивката на живущите и гостите на хотели в близост до заведението след 23:00 часа през летните месеци. 

В случая, от свидетелските показания на актосъставителя и свидетеля по установяване на нарушението безспорно се установява, че заведението – бар „Капитан Джак”, от което се е чувало музика на 3.08.2011г. в 00:30 часа от използвана озвучителна техника, е заведение от открит тип – кораб, чиито маси са разположени на палубата и няма как то да е шумоизолирано. В същите свидетелски показания не се съдържат твърдения, че заведението е в близост до жилищни сгради или хотелски комплекси, а единствено до друг ресторант „Чевермето. Така установеното е в пълно противоречие с описаното в АУАН и НП, в които недвусмислено се сочи, че е използвана музика от озвучителна техника след 23ч. в заведението без необходимата шумоизолация. След като въпросното заведение е от открит тип и няма как да е шумоизолирано, допуснатото нарушение осъществява състава на втората хипотеза на чл.3, ал.1 от Наредбата, която предпоставя установяване и доказване от страна на административнонаказващия орган освен използването на озвучителна техника в заведение за хранене и развлечение след 23:00 часа, така и вида на заведението – открито, а също и местоположението му в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Описание на конкретно установени при проверката факти и обстоятелства, осъществяващи състава на нарушение по тази втора хипотеза, не се съдържат в АУАН и НП. Както в акта, така и в наказателното постановление се сочи единствено констатираното използване на озвучителна техника в заведение без необходимата шумоизолация.

С оглед изложеното, съдът намира за основателно възражението на касатора, че в наказателното постановление е дадено невярно описание на всички факти и обстоятелства относно констатираното административно нарушение, които са от значение за квалификацията му от обективна страна. Допуснато е процесуално нарушение от категорията на съществените, довело до ограничаване правото на защита на касатора, тъй като е недопустимо за първи път в съдебно заседание да се установяват нови факти и обстоятелства относно извършеното нарушение, обуславящо отмяната на наказателното постановление, като незаконосъобразно.

По изложените мотиви решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което да бъде отменено като незаконосъобразно обжалваното от касатора наказателно постановление. 

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 416/22.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 754 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Несебър, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № КБ-177 от 12.08.2011г. на кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър, на основание чл.3, ал.3 от същата наредба, на Д.Р.Р., ЕГН **********, в качеството му на управител в заведение „Капитан Джак” – гр.Несебър, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева).

Решението е окончателно.

                      

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

  

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

                                       2./