ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 27.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и седми април и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 392 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:59 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ – Д.Н.А. и Д.Р.А., редовно призовани, не се явяват лично, представляват се от адв. Б.Д. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от ю.Т., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.А. редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

ю.Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба от Д.Н.А. и  Д.Р.А. против заповед № 158/24.01.2017г. на зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, с която се разпорежда премахване на незаконен строеж „Пристройка към самостоятелен обект с идентификатор *** по кадастралната кварта (КК) на гр. Бургас.

 

С определение №317/28.02.2017г. съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и им е дал възможност да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. С представената административна преписка съм запозната. Считам, че е цялата. Ще направя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Искането ми е да бъдат допуснати следните задачи: вещото лице след като се запознае с материалите по делото по необходимост да извърши справки по относимата документация в община Бургас и СГКК - Бургас, както и след задължително извършване оглед на място да отговори на следните въпроси:

1.При изграденото има ли налично старо строителство или елементи от такова или изграденото представлява изцяло ново строителство?

2.Може ли да се определи по кое време е извършено строителството – през 2016г. или по-рано, да опише точно какво представлява изграденото и в коя част на сградата с административен адрес: ***, както и има ли изменение в площта на апартамента, към който прилежи или изграденото представлява отделен самостоятелен обект?

3.При изграденото налице ли са конструктивни изменения и ако да - в какво се състоят?

4.Има ли отклонения в линията на застрояване и ако се установят такива - в какво се отразява това отклонение?

Други доказателствени искания нямам.

 

                ю.Т.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

Представям доказателства за компетентността на органа, издал заповедта. По искането за експертиза моля да ми дадете 7-дневен срок да взема подробно писмено становище по въпросите, поставени днес от представителя на оспорващата страна.

               Нямам други доказателствени искания.

         

    Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени документи, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза при първоначален депозит в  размер от 200 лева, вносим от оспорващата страна в 7-дневен срок от днес, като по конкретно поставените въпроси съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание, като съобрази и становището на ответната страна, след изтичане на 7-дневен срок от днес.

 

Назначава за конкретно вещо лице по делото ********,  образование висше: специалност ПГС, квалификации: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; геодезия и картография, техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 22.06.2017г. от 14:15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Делото да се докладва в закрито заседание не по-късно от 09.05.2017г.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:29 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: