ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 392 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:43 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ – Д.Н.А. и Д.Р.А., редовно уведомени, не се явяват лично, представляват се от адв. Б.Д., с пълномощно на лист 67 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от ю.Т., с пълномощно на лист 66 по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.А. редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице С.Ж.И..

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

ю.Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО заключение на вещото лице И., което е в срок.

АДВОКАТ Д.: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разгледа днес.

ю.Т.: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разгледа днес.

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И. – 60 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение в срок, което поддържам. В т.1.4 съм цитирал чл.25 и чл.26 от ЗУТ, като поради техническа грешка съм посочил чл.76. Новоизградените зидове стъпват върху земята, т.е. те са поставени по начин, по който ако се премахне това стъпване, това пристрояване не би могло да стои и ще падне. Ако премахнем земната основа зидовете ще бъдат разрушени.

АДВОКАТ Д.: Тези новоизградени зидове са за затваряне на част от стълбището. Това означава ли, че този зид е върху стълбището или е издаден напред?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Зидът е пред стълбището. Стълбището е запълнено, но съществува по начина, по който е била изградена сградата.

Това стълбище се намира вътре и няма как да си види на снимката, то е запълнено и на това ниво има циментова замазка. Долната част ако бъде премахната, другата част няма как да съществува. От самите извършители разбрах,че строителството е извършено през 2015г.

АДВОКАТ Д.: Осъщественото строителство влияе ли на предвижданията на подробния устройствен план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Предвиждането там е ниско застрояване и в случая има увеличаване на застроената площ. По някакъв начин има промяна в предвижданията. Не съм пресмятал точно, но макар и с 2 кв. м. има промяна.

           ю.Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да примете заключението.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице И. с днес направените уточнения, допълнения и конкретизации.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит от 200 лв. по представено платежно нареждане от 02.05.2017 г., постъпило с вх.№ 4299/ 02.05.2017г. от задълженото лице - жалбоподателя по делото Д.Н.А., приложено на лист 72 по делото.

Съдът УВЕЛИЧАВА първоначално определения депозит на вещото лице на 300 лева, като УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе изцяло депозита и представи по делото документ за сумата от 100 лева.

УВЕДОМЯВА оспорващите чрез пълномощника им, че при непредставяне на депозита в дадения срок, ще постанови определение за принудително събиране на сумата на основание чл.77 от ГПК, във вр. с чл.147 от ГПК.

 

АДВОКАТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи делото.

ю.Т.: Нямам доказателствени искания. Да се даде ход по същество.

С оглед липсата на доказателствени искания съдът намира делото за изяснено и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на устните състезания:

АДВОКАТ Д.: Моля да уважите жалбата и да отмените заповедта на заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас като незаконосъобразна. Подробно сме изложили становището си в жалбата, което поддъражме изцяло. Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки като само допълвам, че от изслушаната днес съдебно-техническа експертиза се установи, че в случая не става дума за пристройка. Изграденото е преустройство на общи части, но същото не се явява пристройка, тъй като самото вещо лице заяви, че изграденото не увеличава площта на апартамента, към който е пристроено. Освен това липсват данни кога и от кого е извършено строителстовото. Поради това считам, че не са налице категорични данни за авторство, а има данни за разлика на носителя на  правото на собственост и лицата, срещу които е констативния акт и заповедта. Налице е разминаване в заповедта където е посочено, че доверителите са собственици на имота, а по документи те не са такива. В заповедта е нарушена линията на застрояване. Поради това считам, че в тази част заповедта е немотивирана, тъй като не е установено коя линия на застрояване е нарушена съгласно чл. 25 и чл.26 от ЗУТ и допълнителните разпоредби на ЗУТ, параграф 5, т.25 и т.26, които изрично определят тези понятия. От експертизата се установява, че изграденото няма самостоятелно значение и същото не може да съществува самостоятелно. Има малка площ и не е част от апартамента, поради което се касае за преустройство на общи части, където компетентни са само собствениците от етажната собственост, като ЗУЕС определя как да се вземе решение. Община Бургас няма правомощия да постановява актове по такъв вид преустройства, с оглед на което заповедта е нищожна. Моля да отмените заповедта на Заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас или да прогласите нейната нищожност, както и да ми присъдите направите разноски в размера на платената държавна такса и депозита. Не претендирам за адвокатско възнаграждение. Моля съобщенията да бъдат изпращани на моя адрес.

        ю.Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че изложените твърдения на жалбоподателите не отговарят на обективната действителност, тъй като е съставен констативен акт, който е обективирал фактическите положения и е основание за издаване на процесната заповед. На жалбоподателите е предоставена възможност да сочат нови факти и доказателства, а такива не са представени. По данни на самите тях и на вещото лице, е известна годината на незаконното строителство. От показанията на вещото лице, дадени в днешното съдебно заседание считам, че безспорно е установено, че с постройката е променена линията на застрояване независимо от обема й, както и че стълбищното пространство е приобщено към жилището. Поради тази причина считам, че са налице обстоятелствата по чл. 255а, ал.1 от ЗУТ за изданане заповед за премахване на незаконен строеж.

АДВОКАТ Д. реплика: Не става дума за пристройка, а става дума за преустройство, което е извън  компетентността на акта.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

Съдът предоставя на страните срок до 26.06.2017г. за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: