Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     658                 от 07.04.2016 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христова

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря М.В. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 392 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите против Решение № 108/25.01.2016 г., постановено по НАХД № 4555/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 36925/22.08.2015 год., издадено от касатора, с което на „БТК“ ЕАД с ЕИК 831642181 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115, представлявано от изпълнителния директор А.И.Д., за нарушение на чл. 127, ал. 3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и на основание чл. 222а от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и потвърденото с него наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.  В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява, не се представлява и не ангажира нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – БТК“ ЕАД с ЕИК 831642181 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115, представлявано от изпълнителния директор А.И.Д., редовно призован не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на БТК“ ЕАД с ЕИК 831642181 против Наказателно постановление № 36925/22.08.2015 год., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия, с което на дружеството, за нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП и на основание чл. 222а от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на дружеството жалбоподател, изразяващо се в липса на дата на извършеното нарушение, което съставлява задължителен реквизит от съдържанието на НП.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящият касационен състав не споделя развитите в жалбата доводи за липса на допуснато съществено процесуално нарушение, като цитираното от съда разминаване в датите на извършената проверка, на подадения потребителски сигнал и на предявената рекламация се дължи на явна фактическа грешка. В настоящия случай правилно и обосновано районния съд е констатирал въпросното противоречие в датите, съгласно което проверката от 05.02.2015 год. е извършена преди подаване на потребителския сигнал от 04.03.2015 год. и преди предявяване на рекламацията от 06.02.2015 год.

Независимо от така констатираните от първоинстанционния съд разминавания в датите, правилни се явяват и мотивите, съгласно които в оспореното наказателно постановление изцяло липсва посочване на датата, на която според административнонаказващия орган е осъществено административното нарушение. Посочване на датата на извършване на административното нарушение е съществен елемент от реквизитите на наказателното постановление, съгласно нормата на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН и липсата на този реквизит съставлява нарушение на процесуалните правила от категорията на съществените такива, ограничаващи правото на защитна на санкционираното лице, което обосновава незаконосъобразност.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че жалбата се явява неоснователна, а решението на районния съд, като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108/25.01.2016 г., постановено по НАХД № 4555/2015 г. по описа на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                      

 

 

2.