ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 392 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят едноличен търговец „ФЕАС - Ф.А.”, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от жалбоподателя, в която са формулирани въпроси и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Съдът връчи копие от молбата на ответника.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза и моля, същото да бъде допуснато.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Не възразявам на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, като моля съда да ми даде възможност да формулирам допълнителни задачи към вещото лице и евентуално да формулирам искане за събиране на свидетелски показания и във връзка с това, че в свалената информация от компютъра, собственост на лицето, се съдържат данни от продажбите и на друг търговец.

Представям и моля да приемете официално предоставена ми информация от база данни на производителя на програмния продукт, именно описание на базата данни, като производителя е фирма изготвила програмния продукт, което считам, че ще улесни и изготвянето на съдебно-техническа експертиза. В първата справка е описанието на база данни, а втората е описано отчитането. Тази справка е изпратена официално на ЦУ на НАП, с нарочно писмо, но не успях да разпечатам писмото, което ще представя допълнително.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.§2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника копие от описание на производителя на програмния продукт „Детелина лайт” използван от жалбоподателя за отчитане на оборота.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, като се запознае със събраните по делото доказателства, с данните от счетоводството на жалбоподателя, със софтуера, който използва жалбоподателя за отчитане на оборотите, както и със софтуера използван от ревизиращия орган, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси в нарочна молба с вх. № 3933/2015г.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Щ.В.П., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днес да формулира и депозира по делото въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза. УКАЗВА на ответника, че съобразно зададените въпроси ще бъде ангажиран със заплащане на допълнителен депозит.

 

Поради необходимост от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.10.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: