ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 392 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят едноличен търговец „ФЕАС - Ф.А.”, редовно призован, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против РА № 021401451/23.10.2014г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, поправен с РА № П-02000215016647/23.01.2015г. (л.57-81), в частта, с която е потвърден с решене №36 на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата и моля да я уважите.

По доказателствата - моля да допуснете съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза с вещи лица назначени от съда, които да отговорят на въпросите и задачите, които ще формулирам в указан от съда срок. Моля, да ми предоставите срок от 5-6 дни.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля, след като се запозная с въпросите към вещите лица да ми се дадете възможност да се запозная с тях и също да задам въпроси към експертизите.

Приложеният към преписката диск е с обработените данни от първоначалния диск, копие от който се съдържа в НАП. Контролният диск е в НАП и може да се представи при необходимост. Дискът, който е представен по делото е с обработена данни, не първоначалните свалени данни, а по начина, по който ревизорът е видял данните и е стигнал до извода за укритите приходи.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заварени копия от ревизионната преписка съгласно описи на л.111, 140 и 221.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, в писмен вид да формулира конкретни въпроси към съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза, които поиска да бъдат назначени по делото, с копие за другата страна.

Ответникът, в същия срок след получаване на формулираните от жалбоподателя въпроси, разполага със същата възможност.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 11.15 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: