ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,22.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 392 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Протестиращият Окръжна Прокуратура Бургас, се представлява от прокурор Галина Колева.

         Ответникът директор на Регионална инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

         За заинтересованата страна Д.К.П., редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

         За заинтересованата страна „Сле груп” ЕООД, редовно призована, се явява адвокат П., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против решение № БС-253-ОС/19.12.2008г. на директора на РИОСВ Бургас за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение - изграждане на жилищно застрояване в ПИ № 51500.204.152, находящо се м.Кокала, землище на гр. Несебър, община Несебър.

 

         ПРОКУРОР КОЛЕВА – Поддържам протеста подаден от Бургаска окръжна прокуратура срещу процесното решение на директора на РИОСВ Бургас. Представила съм писмени доказателства, съгласно указанията на съда, които моля да бъдат приети.

         Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ К. – С писмо изх.№58/07.02.2013г. ние сме сезирали Окръжна прокуратура - Бургас за да бъде прогласено нищожността на този акт. В този смисъл следва да поддържам протеста. Моля да се приеме административната преписка. Няма да соча други доказателства.

         АДВОКАТ К. – Оспорвам протеста. Доказателства на този етап няма да соча.

         АДВОКАТ П. – От името на доверителите ми, оспорвам протеста и считам, че същия е неоснователен. Моля да се приемат доказателствата. На този етап също нямам доказателствени искания.

        

         Съдът ДОКЛАДВА на страните, че с определение и № 2150, което е постановено вчера в закрито заседание съдът, воден от служебното си начало и от факта, че на този етап, въпреки предоставената възможност никоя от страните не е ангажирала доказателства за изясняване на описаните в определението спорни моменти по делото, е допуснал извършването на съдебно-екологична експертиза и служебно е формулирал въпроса към нея.

        

         Съдът връчва копия от определение 2150/21.10.2013г. на всички участници в спора.

        

         ПРОКУРОР КОЛЕВА – Запознах се с определението, цитирано от съда, като в тази връзка моля съда да удължи с още 7 дни срока за внасяне на определения депозит, тъй като Окръжна прокуратура не е първостепенен разпоредител на бюджетни средства, което налага изискване на сумата за депозит от Върховна касационна прокуратура. По тази причина считам, че няма да бъде възможно спазването на този 7-дневен срок.

         АДВОКАТ П. – Противопоставям се на искането на представителя на Окръжна прокуратура относно продължаване на срока. Считам, че мотивите които се изтъкнаха не биха могли да бъдат споделени, тъй като се противопоставени на всички страни. Тя е страна в настоящия процес и аз не виждам никакви основания за продължаване на срока.

         АДВОКАТ К. – Предоставям на съда.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ К. – Предоставям на съда.

         Съдът счита, че следва да даде възможност на всички страни, в т.ч. на протестиращата прокуратура, в 3-дневен срок от днес в писмен вид, след като се запознаят подробно с определението на съда за допускане на съдебно-екологичната експертиза, да посочат искат ли да формулират допълнителни въпроси към същата експертиза и ако искат да ги формулират писмено. Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

         ДАВА възможност на всички страни, в 3-дневен срок от днес в писмен вид, да формулират допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-екологична експертиза.

         УКАЗВА на страните, че при формулиране на такива въпроси, всяка от страните ще понесе допълнителни разноски по експертизата.

        

         Съдът намира искането на протестиращата прокуратура за продължаване на срока за плащане на определеният депозит с още 7 дни за допустимо, освен това го намира и за мотивирано, следователно основателно по следните съображения:

         Определеният от съда срок - седем дни, не е регламентиран от закона, определя се от съда, това е традиционния срок даван в този случай, както за този оспорващ, така и за всеки друг оспорващ. При наличие на причини, които са основателни, срокът може да бъде удължен, тъй като основната цел е допуснатото доказателствено средство да бъде реализирано. В случая прокуратурата заяви, че не може за седем дни да организира плащането на депозита поради факта, че не е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, който факт е ноторен. За да плати депозита прокуратурата посочи, че й е необходим двойно по-голям срок, тъй като снабдяването с тези средства изисква технологично време, което се обосновава от обстоятелството, че Окръжна прокуратура в момента в бюджета си не разполага с тази сума. Това не би довело до забавяне на производството по делото, защото същевременно тече съобщаване на определението и на директора на Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, който следва да определи подходящи компетентни лица, от средите на които съдът ще назначи експертиза. По тези причини, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА възможност на протестиращата прокуратура да представи доказателство за внесен депозит в размера, определен от съда в определение №2150/21.10.2013г. в 14-дневен срок от днес, вместо посочения в това определение 7-дневен срок.

        

         Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014г. от 10.35ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: