ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,23.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети април                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 392 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         Протестиращият Окръжна Прокуратура Бургас, се представлява от прокурор Г. К..

         Ответникът директор на Регионална инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) Бургас, редовно призован, се представлява от представител по пълномощно юрисконсулт С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         Заинтересованата страна Д.К.П., нередовно призован, за него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен от днес. Представя пълномощно.

 

         Призоваването на заинтересованата страна Д.К.П. е нередовно по следните съображения:

         Съобщаването е извършено на адрес в гр.Пловдив, посочен от административния орган, съобразно изискванията на АПК, защото това е адреса, който е известен на административния орган към времето, когато се е развило производството пред него, това е в периода 2007г. – 2008 г.

         Върху призовката като получател е отбелязано лицето Д. И., за което няма данни в какви отношения се намира с конституираната заинтересована страна. Същият се е подписал като получател. По-надолу в призовката, връчителят е посочил, че Д. И. живее на този адрес от няколко години и от толкова време знае, че заинтересованата страна Д.К.П. не живее на адреса, а живее в гр.София, но получателят се е задължил да му предаде призовката. Под това волеизявление, за което получателят е поел задължение изисквано съгласно чл. 46 от ГПК да предаде призовката, липсва подпис.

По тези съображения съдът счита, че призоваването на заинтересованата страна Д.К.П. не е надлежно, още повече, че на 22.04.2013г., във връзка с постъпило искане от друго лице за конституиране като заинтересована страна и представен нотариален акт в подкрепа на това искане, се установява от този НА, че към 28.11.2012г. Д.К.П. ***, на който съдът не го е търсил, защото не му е бил известен.

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, бях упълномощен днес, видно от представеното пълномощно и считам, че клиентът ми не е бил уведомен надлежно и нямаме възможност да се защитим адекватно към момента, тъй като не сме получили доказателствата, протеста на прокуратурата и не сме се запознали подробно с тях. Моля да ми дадете възможност, в следващото съдебно заседание да направя доказателствени искания. Моля, да не се дава ход на делото. Това е основно в правото, да се запознаем с доказателствата и да можем да се защитим. Желаем да не бъде даден ход на делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че на 22.04.2013г. по делото е постъпила молба от С. Х. С., в качеството му на управител на „СЛЕ ГРУП” ООД, с която заявява, че дружеството е собственик на имот с идентификатор 51500.204.152 по кадастралната карта на гр.Несебър, за което представя копие от нотариален акт. Заявява, че съвсем случайно е разбрал за настоящото административно дело. Счита, че следва да бъде конституиран като заинтересованата страна, защото съдебното производство, според него, касае статута, параметрите и показателите на собствения му имот. Иска от съда да го конституира като заинтересованата страна .

 

         Съдът, във връзка с постъпили след образуването на делото от ответника молби за издаване на съдебни удостоверения, както и допълнително представени доказателства - решение № 16/25.01.2013г. на Министъра на околната среда и водите, УКАЗВА на всички страни, че предмет на настоящия спор е само Решение № БС-253-ОС/19.12.2008г. издадено от директора на РИОСВ Бургас.

Решение № БС-231-ЕО/2007 не е протестирано по настоящия спор и не е негов предмет.

 

         ПРОКУРОР К. – Уважаема госпожо съдия, след като изслушах доклада на съда, по отношение на нередовното призоваване на заинтересованата страна Д.К.П. и като чух изявлението на неговия процесуалния представител, считам, че ход на делото не следва да бъде даден, с оглед на наличие на процесуални пречки за това.

Относно подадената от „СЛЕ ГРУП” ЕООД молба считам, че основателно правят искане за конституиране като заинтересована страна, тъй като цитираното становище от 2012 г., в частност с атакувания административен акт, се засягат техни права и интереси. Становището е на база на тези две решения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Уважаема госпожо съдия, предвид факта на нередовното призоваване на заинтересованата страна и с оглед становището на процесуалния представител на заинтересованата страна, намирам, че не би следвало да се дава ход на делото.

Нямам възражения „СЛЕ ГРУП” ЕООД да бъде конституирано като страна по делото.

АДВОКАТ К. – Моля да не давате ход на делото поради нередовното призова на доверителя ми.

Оставям на съда да прецени относно искането на „СЛЕ ГРУП” ЕООД за конституирането им като заинтересована страна.

АДВОКАТ К. – Моля, съдебните книжа на заинтересованата страна Д.П., да се връчват на адреса на кантората, който е гр.***, адвокатско дружество „К. и Ко”, адвокат Г.К.,

 

         Съдът, предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна  Д.К.П. и с оглед изявлението на нейния процесуалния представител, че не желае да бъде даден ход на делото, счита, че са налице пречки по редовното водене на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на делото.

 

С оглед представеното преди съдебното заседание Решение №16/2013г. на Министъра на околната среда и водите ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 3-дневен срок от днес, да представи по делото копие от становище с изх.№7907/17.12.2012г. на директора на РИОСВ Бургас, което е предмет на решението на Министъра на околната среда и водите.

УКАЗВА на молителя „СЛЕ ГРУП” ЕООД, чрез неговия управител, че по искането му за конституиране като заинтересованата страна в настоящото дело, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание, след като се запознае със становище изх.№7907/17.12.2012г. на директора на РИОСВ Бургас.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.06.2013г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

С оглед надлежното упълномощаване на нередовно призованата заинтересована страна, на която процесуалния представител се явява в днешното съдебно заседание, следва същата страна от днес да се счита за редовно призована за съдебно заседание на 11.06.2013г.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: