ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на двадесет и осми септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 391 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 13:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно призована, се явява лично и с адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно призован, се представлява от ю.Т.Г., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А., редовно уведомена.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ю.Т.Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. № 5801/07.06.2017 г. от жалбоподателката по делото за освобождаване делото за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски включително и от определение депозит за вещо лице в размер на 100 (сто) лева, с приложена декларация за семейно и материално положение и имотно състояние и разпореждане на НАП за отпусната пенсия.

С определение № 1226/28.6.201 г. съдът е отхвърлил молбата на жалбоподателката Р.Г.В. за освобождаване от разноски в производството по делото като неоснователна и е продължил срока за представяне на документ за платени разноски по делото в размер на 100 (сто) лева – депозит за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза  по делото с едномесечен срок от датата на съобщението.

ПОСТЪПИЛА е с вх. № 7563/20.07.2017 г. квитанция за внесен депозит в размер на 100 лв. от жалбоподателя по делото.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. от 20.09.2017 г., което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ Г.: Запозната съм със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

ю.Т.Г.: Запозната съм със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

З.Ч.А. – 75 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Представям и справка-декларация за извършените от мен разходи и работа по изготвяне на заключението.

ВЪПРОС НА СЪДА: Г-жо А., коя категория е изследваният обект, посочен в процесната заповед.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Обектът, който съм изследвала е допълващо застрояване и е пета категория.

ВЪПРОС НА СЪДА: Към 25.01.2017 г. нанесен ли е графично този обект в изследваните документи и може ли да го посочите на скицата, а към момента на изготвяне на заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не е нанесен графично в плановете и в общината. Нанесен е в кадастралната карта под №07079.650.88.3. На схемата към заключението ми представлява обект буква „а“ и „а1“, които в констативния протокол са записани като един обект с площ 16 кв. м.

ВЪПРОС НА СЪДА: От външна страна може ли да се види между обект „а“ и обект „а1“ дали има преграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По тази регулационна линия цялото допълващо застрояване е измазано, има един и същи вид, поради което заявявам, че само с външен оглед не може да се установи дали е една сграда.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ю.Т.Г.: От комбинираната скица-извадка, която съм представила по делото, е видно, че сграда с последна цифра по КК № 3 попада в уличната регулация. Така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, сграда № 3 попада в уличната регулация по плана от 2009 г. Това е последният регулационен план. Частично попада и това е посочено на скицата, приложена по делото.

      

ю.Т.Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

АДВОКАТ Г.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., със схемите към него, както и днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

Да се изплати на вещото лице определения депозит от 100 лв. по представено платежно нареждане от задълженото лице – жалбоподателя по делото Р.В.Г.  от 20.07.2017 г., приложено на лист 121 по делото.

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Г.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ю.Т.Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

ДАВА ход на устните състезания:

 

АДВОКАТ Г.: Уважаеми господин съдия, моля да отмените атакуваната заповед или алтернативно да я обявите за нищожна поради липса на предмет. Първо, както вече се спомена днес, наистина има издадена такава скица и още повече е представена от колегата скица № 577/03.07.1996 г., която се намира на стр. 25 от материалите по делото. От тази скица, по-скоро от забележката от 16.08.1986 г. се вижда, че спорната сграда е била законна, явно и към 1996 г.

 Второ, както още в предно заседание казах, сградата с идентификатор 07079.650.88.3 не съществува в кадастралната карта, вече идентификаторът е № 6, тоест процесната заповед просто няма предмет. Към настоящия момент в правния мир такава сграда няма.

Ето защо, моля да отмените или обявите за нищожна заповедта, като моля да осъдите ответника да заплати направените от доверителката ми разноски. Представям списък на разноските на основание чл.143, ал. 1 от АПК.

ю.Т.Г.: Уважаеми господин председател, моля да потвърдите оспорената заповед като законосъобразна и правилна, издадена от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, при спазване на закона. Предвид установеното от фактическа и правна страна считам, че безспорно е установен незаконен строеж, изграден без одобрени проекти, без разрешение за строеж и в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план и считам, че в случая са налице безспорни обстоятелства по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на процесната заповед за премахване на строежа.

По отношение твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя, че сградата не е самостоятелен обект към момента на издаване на заповедта считам, тя е нанесена в кадастралната карта с идентификатор 07079.650.88.3 и поради тази причина е посочена с този идентификатор в заповедта. Към момента на издаването на заповедта сградата е имала самостоятелен вход, поради което считам същата за самостоятелен обект, независимо от следващите преустройства и свързване с други сгради.

За тези сгради с № 2 и № 3, независимо, че в момента е нанесена някаква поправка в кадастралната карта, жалбоподателят не е собственик на имота и не са представени документи за собственост, за да бъде извършена тази поправка, като е представен един нотариален акт, след това е представено едно възлагане по изпълнително дело от частен съдебен изпълнител. Жалбоподателят е извършител на строителството и го ползва.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

Нямам възражения по списъка за разноските. Не представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: