О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

1078

 

гр.Бургас, 14.05.2015г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на четиринадесети май, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                                                                     СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа адм.д.№ 391 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на „ТАМПА ТРЕЙД БГ“ ЕООД, ЕИК 102860868, представлявано от Г.Ж.М., чрез адв.Б.Г. *** против ТД на НАП Бургас с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

В з.з. на 27.02.2014г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателят да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането – да внесе д.т. в размер на 50 лв., да подочи периодите, през които твърди, че е понасял вреди и да посочи надлежен ответник съобразно чл.205 от АПК. Съдът е определил срок, в който следва да се изпълни разпореждането.

В изпълнение на разпореждането ищецът е представил доказателство за внесена д.т. и посочил периодите, през които претендира вреди. Но по отношение на надлежният ответник, ищецът, въпреки указанието на съда с посочване на чл.205 от АПК, е продължил да твърди, че търси обезщетение от ТД на НАП Бургас, въпреки, че Териториалната дирекция няма правосубектност.

Разпоредбата на чл.205 от АПК изисква ответникът да е юридическо лице. Предявеният иск е насочен срещу ТД на НАП - Бургас, която не е юридическо лице и не може да бъде ответник на иска по чл.1 от ЗОДОВ. Съгласно т.5 от ТР №3/22.04.2005г. на ВКС по т.гр.д. №3/2004г. териториалните поделения – териториалните данъчни дирекции не са самостоятелни юридически лица и не могат да бъдат надлежни ответници по искове по чл. 1 от ЗОДОВ. Съгласно Закона за НАП (чл.2, ал.2, чл.4, ал.2 и чл.6, ал.1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София, ръководи се от изпълнителен директор и се състои от централно управление и териториални дирекции. Или териториалните дирекции не са юридически лица, за да са ответници по предявения иск.

Съдът не може да конституира служебно ответника по иска, тъй като правната норма на чл.154, ал. 1 от АПК се отнася до съдебното оспорване на административни актове, но не и до производството по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, което е с характера на исково, макар и разглеждано от административен съд съд.

В настоящият случай надлежният ответник е НАП (чл.2, ал.2 от ЗНАП), не неговото неправосубектно поделение ТД на НАП - Бургас, както е посочил ищеца. Следователно искът е насочен срещу ненадлежна страна.

Процесуалната легитимация на ответника е сред положителните абсолютни процесуални предпоставки за възникване на правото на иск, при липсата й искът е недопустим и съдът е длъжен да върне исковата молба по чл.130 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, или да прекрати производството. Съдът в производството по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ няма задължението да напътва ищеца срещу кого да насочи иска и кой трябва да е ответник, още по-малко да конституира служебно надлежния ответник. Предявяването на иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу ненадлежна страна има за последица недопустимост на същия. В този смисъл съдебната практика на ВАС (решение №14910 от 07.12.2010г. на ВАС по АД № 5624/2010г. ІІІ отд.; решение №15244 от 13.12.2010г. на ВАС по АД № 3488/2010г. ІІІ отд.; решение № 930 от 19.01.2011г. на ВАС по АД №7944/2010 г.ІІІ отд.; решение № 2819 от 24.02.2011 г. на ВАС по АД № 9138/2010г. ІІІ отд.; решение №7921 от 10.06.2013 г. на ВАС по АД № 9938/2012 г. III отд.; решение №142 от 08.01.2014г. на ВАС по АД № 123/2013г. III отд.; определение №739 от 21.01.2015г. на ВАС по адм. д. № 435/2015г.).

            По изложените съображения и на основание чл.130 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №391/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

            ВРЪЩА искова молба на „ТАМПА ТРЕЙД БГ“ ЕООД, ЕИК 102860868, представлявано от Г.Ж.М., чрез адв.Б.Г. *** против ТД на НАП Бургас с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: