Р Е Ш Е Н И Е

 

  880/15.04.2013 година, гр. Бургас,   

  

Административен съд – Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети март, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа адм.д. № 391/2013 година.

 

Производството е по глава Х раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Ки То Трейд” ООД  с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление -  град ***, представлявано от управителя Т.Р.Т., против Заповед № РД-09-8/08.02.2013 година на Областния управител на Бургаска област.

С оспорената заповед, на основание чл.80 от Закона за държавната собственост (ЗДС), областният управител е разпоредил изземване от дружеството-жалбоподател на недвижим имот – изключителна държавна собственост – реална част от резерват „Ропотамо”, представляващ пристан край моста на река Ропотамо, местност „Калдъръм гечит” с прилежаща около него територия, находящ се в поземлен имот 58356.67.39 (резерват „Ропотамо”), община Приморско, област Бургас.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед.

Твърди се, че в случая не са налице кумулативно предвидените предпоставки, предвидени в разпоредбата на чл.80 ал.1 от ЗДС. Твърди се, че в производството по издаване на заповедта, областният управител не е разгледал задълбочено депозирано пред него възражение ведно с две допълнения, което е довело до издаване на порочен административен акт. Твърди се също, че не е спазено изискването по чл.26 ал.1 от АПК за уведомяване на заинтересованите лица за започнало административно производство. Изтъква се, че описаният в процесната заповед имот не е достатъчно точно и ясно индивидуализиран и на практика не е ясно коя точно част от резерват „Ропотамо” и в какви граници следва да бъде иззета от дружеството.

Иска се, съдът да отмени оспорената заповед.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата.

След като се запозна с доказателствата по делото, съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

С писмо изх.№ 32-00-38 от 12.12.2012 година (лист 129), директорът на РИОСВ-Бургас е сезирал областната администрация с искане за издаване на заповед по чл.80 ал.1 от ЗДС за изземване на недвижими имоти, държани без правно основание от „Ки То Трейд” ООД, както следва:

- недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 405 (Кафе-бюфет), северозападна страна на административна сграда на РИОСВ-Бургас, с адрес:***, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.607.67. По отношение на този имот се посочва, че на основание чл.13 ал.3 от сключения договор за отдаване под наем, наемодателят е изпратил едностранно, едномесечно предизвестие за прекратяване на договора. Като след изтичане на едномесечния срок, от страна наемателя не са предприети действия за освобождаване на имота.

- недвижим имот – частна държавна собственост, сграда с идентификатор 58356.67.39.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-106/09.12.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо сградата и ПИ, в който е разположена – заповед КД-14-02-827/03.06.2010 година на н-к на СГКК – Бургас, едноетажна сграда, със застроена площ 161 кв.м., с предназначение: сграда за обществено хранене. По отношение на този имот е посочено, че на основание чл.29 от сключения договор за отдаване под наем, наемодателят е изпратил едностранно, едномесечно предизвестие за прекратяване на договора. Като след изтичане на едномесечния срок, от страна наемателя не са предприети действия за освобождаване на имота.

- недвижим имот – изключителна държавна собственост част от резерват „Ропотамо”, представляващ пристана край моста на река Ропотамо, местност „Калдъръм гечит” и прилежаща около него територия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 58356.67.39, отдел 480, подотдел 10 от землището на град Приморско, община Приморско, област Бургас. По отношение на този имот е посочено, след изтичане на срока на договора, регламентиран в чл.3 и съгласно чл.34 от същия, наемодателят е изпратил едностранно, едномесечно предизвестие за прекратяване на договора. След изтичане на едномесечния срок, от страна наемателя не са предприети действия за освобождаване на имота.

С писмо изх.№ 26-00-656/19.12.2012 година (лист 126), областният управител е уведомил дружеството за сезиращото писмо на директора на РИОСВ-Бургас, като е изложил фактическата обстановка относно всеки един от процесните имоти поотделно. Посочил е, че в областна администрация е постъпило уведомително писмо с вх.№ 26-00-644/11.12.2012 година от „Ки То Трейд” ООД, съдържащо информация за наличие на два висящи съдебни спира между дружеството и РИОСВ-Бургас. Изрично, на основание чл.26 от АПК, е информирал дружеството за започнатото административно производство за принудително изземване по реда на чл.80 от ЗДС на държаните без правно основание имоти. На основание чл.34, ал.3 от АПК е предоставен седемдневен срок, от получаване на писмото за изразяване на становище по събраните доказателства, както и да бъдат представени нови такива.

Съгласно известие за доставяне с № ИД PS 8000 00WJJE 1 (лист 128), писмото с изх.№ 26-00-656/19.12.2012 година е било получено лично от управителя Т. на 21.12.2012 година.

В отговор - с възражение вх.№ 26-00-656 (1)/02.01.2013 година (лист 124), управителят на “Ки То Трейд” ООД е изразил становище по започналото административно производство, като е поискал от административния орган да спре производството по издаване на заповедта, да даде допълнителен срок за представяне на доказателства и е посочил номера на жалби, подадени в Районна прокуратура - Бургас и сектор „Икономическа полиция” при ОД – Бургас на МВР, във връзка с провеждането на конкурси по отдаване под наем на два от процесните имоти.

На 08.02.2013 година, като е разгледал всички представени пред него доказателства, както от жалбоподателя, така и от РИОСВ-Бургас и от други институции – ОД– Бургас МВР, областният управител е издал процесната заповед № РД-09-8/08.02.2013 година.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи.

Жалбата е подадена срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол и от надлежно легитимирано лице – негов адресат. Същата е подадена и в съответствие със срока по чл.149 ал.1 от АПК. Затова, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Оспореният индивидуален административен акт е издаден от компетентен орган, съгласно чл.80 от ЗДС в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити.

В административното производство по издаването му не са допуснати нарушения на приложимите процесуални правила. Възражението на жалбоподателя, че не е спазено изискването на чл.26 ал.1 от АПК за уведомяване на заинтересованите лица за започнало административно производство е неоснователно, тъй като  в писмо изх. № 26-00-656/19.12.2012 година, областният управител изрично е уведомил “Ки То Трейд” ЕООД, че е образувано административно производство за издаване на заповед по реда на чл.80 от ЗДС, както и относно възможността за представяне на възражения, искания, становища по събраните доказателства или да бъдат посочени или представени нови такива.

Неоснователно е и възражението, че в процеса по издаване на заповедта, областният управител не е разгледал „задълбочено” депозираното пред него възражение ведно с две допълнения, което е довело до издаване на порочен административен акт. Видно от мотивите на самата заповед (лист 77), административният орган, изрично и подробно е описал възражение с вх.№ 26-00-656 (1)/02.01.2013 година (лист 124) и две допълнения, от управителя на дружеството жалбоподател, с което последният е изразил становище относно започналото административно производство. В мотивите на заповедта (лист 78) се посочва още, че след като е преценил всички събрани и представени доказателства, областният управител е преценил, че не е настъпило изменение на фактическата и правна обстановка и че процесният имот продължава да се държи без правно основание от „Ки То Трейд” ООД, а посочените от дружеството съдебни производства и полицейски проверки, не се отнасят до прекратяване на договорните отношения между страните, поради което същите са ирелевантни за спора.

Неоснователно е и възражението, че описаният в процесната заповед имот не е достатъчно точно и ясно индивидуализиран и на практика не е ясно коя точно част от резерват „Ропотамо” и в какви граници следва да бъде иззета от дружеството жалбоподател. В представената административна преписка (лист 139) се съдържа Заповед № 318/07.05.1992 година на министъра на околната среда и водите, с която на основание чл.16 и чл.22 от Закона за защита на природата е възстановен резерват „Ропотамо” и е разширена неговата територия. Заповедта съдържа изрично описание на териториите, които се включват в резервата. По делото няма данни, а и жалбоподателят не твърди, че ползва - срещу наемна цена, заплащана на държавата - повече от един речен пристан  с прилежащите му площи в резервата “Ропотамо”, поради което и да е налице неяснота на административния акт по отношение на индивидуализацията на имота. В писмото (лист 130), с което директорът на РИОСВ – Бургас е сезирал областния управител относно издаване на заповед по чл.80 от ЗДС, се съдържа подробно и точно описание на подлежащия на изземване недвижим имот, а именно: недвижим имот – изключителна държавна собственост – реална част от резерват „Ропотамо”, представляващ пристан край моста на река Ропотамо, местност „Калдъръм гечит” с прилежаща около него територия, находящ се в поземлен имот 58356.67.39 (резерват „Ропотамо”), община Приморско, област Бургас. Тази индивидуализация е възпроизведена от областния управител в заповедта и в достатъчна степен конкретизира имота.

Заповедта съответства на целта на закона, тъй като се отнася до регулиране на обществени отношения, посочени в чл.1 от приложимия ЗДС, а именно: управлението на имоти - държавна собственост.

Оспорената заповед е издадена в съответствие с приложимото материално право.

Съгласно чл.80 от ЗДС, имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.

Видно от текста на посочената разпоредба е, че относно процесния случай, същата визира наличие на три кумулативни предпоставки, за издаване на заповед за изземване: 1. имотът, който подлежи на изземване да е държавна собственост; 2. същият да се държи без правно основание и 3. да е издадена по мотивирано искане на съответния ръководител на ведомство.

По отношение първата предпоставка страните не спорят. Данни, за това, че процесния имот е държавна собственост се съдържат в административната преписка по издаване на заповедта – заповед № 318/07.05.1992 година на министъра на околната среда и водите.

Безспорно е и наличието на мотивирано искане на съответния ръководител на ведомство. В случая с писмо изх.№ 32-00-38/12.12.2012 година (лист 129), директорът на РИОСВ-Бургас е сезирал областния управител с искане за издаване на заповед по чл.80 ал.1 от ЗДС за изземване на недвижими имоти, държани без правно основание от дружеството жалбоподател, един от които е именно визираният в оспорената заповед.

Спорът в стоящото производство е относно това, дали „Ки То Трейд” ООД държи имот без правно основание. В случая, този факт е установен. Съгласно договор от 01.07.2010 година (лист 94-95) между РИОСВ – Бургас и “Ки То Трейд” ООД за извършване на туристическа дейност “разходка с лодка по река Ропотамо”, във връзка с който на дружеството е предоставено и ползването на речния пристан (чл. 12-13), срокът на договора е “за три летни сезона”, от датата на сключването му (чл. 3)  - сезон 2010, сезон 2011 и сезон 2012 – до 30.09.2012 година. В чл. 34 от договора е посочено изрично, че действието му се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен, без да е предвидена възможност за автоматичното му подновяване за определен срок. В този смисъл, към момента на предявяване на искането от РИОСВ – Бургас към областния управител на Бургаска област, имота се е държал от “Ки То Трейд” ООД без правно основание. Тълкуването, направено от жалбоподателя за продължителността на договора с РИОСВ (до юли 2013 година – според него), законосъобразно не е било възприето от издателя на оспорената заповед. Освен общата продължителност на наемното правоотношение в договора е отбелязано и конкретно за кои летни сезони се сключва, а също така и кой е крайния момент на правоотношението – 30.09.2012 година.

При издаването на заповедта си областният управител се е съобразил с материалноправните предпоставки на чл. 80 от ЗДС и е издал законосъобразна заповед.

Жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли.

Затова, на основание чл.172 ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ки То Трейд” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Т.Р.Т., против Заповед № РД-09-8/08.02.2013 година на Областния управител на Област Бургас.

 

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                                                                 

СЪДИЯ: