ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На деветнадесети март                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 391 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „КИ ТО ТРЕЙД” ООД - редовно призован, се представлява от управителя Т. Т.. Не се явява процесуалният представител - адв. Н..

Ответникът Областен управител на област Бургас-редовно призован, се представлява от юк. А. – представя пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля делото да се отложи, тъй като защитникът ми е служебно ангажиран извън града.

         Юк. А.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, след като се запозна с изявлението на управителя на дружеството, констатира следното: Съгласно чл. 139, ал. 1 от АПК, съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В конкретния случай страната е търговско дружество. От негово име в залата присъства законният му представител –г-н Т.. Съдът счита, че изявлението, че процесуалният представител е служебно ангажиран, не може да бъде основание за отлагане на делото по смисъла на чл. 139, ал. 1 от АПК. Служебният ангажимент на процесуалния представител, не е непреодолимо препятствие имащо внезапен характер, което да възпрепятства едновременно страната и адвоката да се явят, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „КИ ТО ТРЕЙД” ООД против заповед на Областния управител на Област Бургас, с която е разпоредено изземването на част от Резерват „Ропотамо”, представляващ пристан край моста на река Ропотамо с прилежаща около него територия от дружеството-жалбоподател.

 

УПРАВИТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата, които съм представил към жалбата. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Юк. А.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата представени от жалбоподателя като приложения към жалбата, съгласно описа на л. 9 от делото.

ПРИЕМА административната преписка представена от ответника, съгласно описа на л.62 и л.63 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

УПРАВИТЕЛЯТ: Уважаеми г-н Съдия,  моля да обявите заповедта за нищожна. Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

 

Юк. А.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От събраните доказателства е видно, че са налице предпоставки за издаване на заповедта - имотът е държавна собственост. Жалбоподателят упражнява фактическа власт, без правно основание, при наличие на прекратен договор.

Във връзка с възражението на жалбоподателя, че областният управител не е спазил процедурата за уведомяване по чл. 26 от АПК, моля да имате предвид, че жалбоподателят е уведомен за започнало административно производство, не с визираното в жалбата писмо, а с писмо изх. № 26-00-656/19.12.2012 г. на Областния управител с  административен център гр. Бургас. Считам, че оспореният акт е издаден при спазване на административно-производствените правила, относими при издаването.

 

Съдът предоставя 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: