О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/15.02.2013 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на петнадесети февруари,  две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 391/2013 година,

 

Производството е по чл. 166 ал.2 от АПК във връзка с чл. 80 ал.3 изр.ІІ от ЗДС.

Ки То Трейд” ООД - Бургас иска спиране изпълнението на заповед № РД – 09 - 8/08.02.2013 година на областния управител на Бургаска област, която е оспорило и по същество в настоящото производство.

Оспорената заповед (лист 10-13) е с правно основание чл. 80 ал.1 от ЗДС и с нея от жалбоподателя се изземва недвижим имот – изключителна държавна собственост – реална част от резерват “Ропотамо”, представляващ пристан край моста на река Ропотамо, местността “Калдаръм гечит” с прилежаща около него територия, находящ се в поземлен имот с идентификатор 58356.67.39 (резерват “Ропотамо”), община Приморско, Бургаска област.

Искането за спиране (лист 8) е обосновано с разпоредбата на чл. 54 ал.1 т.5 от АПК и съществуването на друг правен спор относно законосъобразността на прекратяване на договор и откриване на нова процедура за възлагане на нова процедура със същия предмет, до приключване на адм.д. № 2268/2012 година по описа на АдмСБ.

След като се запозна със съдържанието на оспорената заповед и доводите на жалбоподателя, с които се иска спиране на предварителното изпълнение на заповедта, съдът приема, че искането е допустимо, но неоснователно.

Искането е предявено в законоустановения срок и от лице, което е засегнато от действието на административния акт. Законът предвижда възможност за спирането на изпълнението на акта от съда.

По същество, искането е неоснователно.

Съгласно чл. 80 ал.1 от ЗДС, имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство. Според чл. 80 ал.3 от ЗДС, заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което за конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗДС, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В искането си жалбоподателят не сочи никакви конкретните вреди, които би претърпял, нито доказателства, от които да се установи наличие на такъв интерес, който да налага отмяна на допуснатото от закона предварително изпълнение на заповедта. Твърденията му са бланкетни и не са подкрепени с надлежни доказателства. От съдържанието на вмененото му задължение да освободи реално държана от него част от резервата “Ропотамо” не може да се установи причиняване на значителни или труднопоправими вреди, съпоставими и противопоставими на презюмирания обществен интерес. Законосъобразността на прекратяването на наемно правоотношение, по което дружеството е било страна не може да е аргумент в тази насока, защото не е свързано с конкретния правен спор, а с друг такъв, по повод който е образувано друго съдебно производство.

Ето защо, съдът счита искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта на областния управител на Бургаска област за неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ искането на “Ки То Трейд” ООД - Бургас за спиране изпълнението на заповед № РД – 09 - 8/08.02.2013 година на областния управител на Бургаска област.

 

Определението подлежи на обжалване - в седемдневен срок от съобщаването му - с частна жалба пред Върховен административен съд.                                                              

 

 

СЪДИЯ: