Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 24.06.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и шести май две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Желязко Георгиев, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 391 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Екофрут – 1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя П.А.С., против решение № 960 от 12.01.2011г., постановено по н.а.х.д. № 884 по описа на Районен съд – Несебър за 2010г., с което е изменено наказателно постановление № 02-0201177/12.10.2010г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от Кодекса на труда (КТ), за административно нарушение по чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева, като е намален размера й на 1 500 лв.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд като постановено при неправилно приложение на закона - касационно основание за неговата отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и ал.2 от НПК, във вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН. Възразява срещу извода на районния съд, който приел за безспорно установено, че , с ЕГН **********, е престирал труд по време на проверката и договорът за преквалификация по чл.235 от КТ, сключен между това лице и дружеството-касатор, прикрива несключването на трудов договор. Твърди, че тъй като този договор е представен на проверяващите преди съставяне на АУАН, то неописването му в акта по реда на чл.42, т.10 от ЗАНН представлява процесуално нарушение на императивна законова разпоредба,  довело до ограничаване процесуалното му правото на защита. Като такова съществено процесуално нарушение посочва и непълното описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението в АУАН, а именно, че лицето е било само в кухнята и около него нямало други, в това число и обучаващ. Счита, че излагането на допълнителни факти, индивидуализиращи нарушението посредством свидетелски показания, не може да замести липсата им в хода на административнонаказателното производство. В тази връзка касаторът твърди, че изводите на съда са в противоречие с чл.52, ал.4 и чл.53, ал.2 от ЗАНН. Според него разпоредбата на чл.235 от КТ не предвижда специфични изисквания за провеждане на обучението при преквалификация като например непрекъснато присъствие на обучаващ. По тези съображения иска съдът да отмени като незаконосъобразно оспореното решение и наказателното постановление. Не представя нови доказателства. В съдебно заседание, редовно уведомен, не се представлява и не представя становище по подадената касационна жалба.

Ответникът – Директор на Дирекция „Инспекция по труда”, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание и моли съда да остави в сила решението на районния съд като правилно, законосъобразно и мотивирано.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира жалбата за неоснователна и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предмет на оспорване в първоинстанционното производство е било наказателно постановление № 02-0201177/12.10.2010г. на директора на Д„ИТ” - Бургас, с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, на касатора е наложена имуществена санкция, като съдът е намалил размера й от 5 000 лв. на 1 500 лв. Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 02-0201181/27.07.2010г., съставен от главен инспектор при Д„ИТ” – Бургас на „Eкофрут – 1” ООД, за това, че в качеството си на работодател е допуснал до работа на 9.06.2010г. лицето К.Г.Т., което по време на проверката е полагало труд като „работник поддръжка” –  извършвал ремонт на повредена брава на входната врата на вила № 108 във в.с.„Елените”, стопанисвано от „Екофрут – 1”ООД, без сключен трудов договор в писмена форма, с което е нарушил чл.62, ал.1 от КТ, във вр. с чл.1, ал.2 от същия кодекс, съгласно правната квалификация на нарушението в АУАН и в наказателното постановление. Нарушението е установено при проверка спазването на трудовото законодателство, извършена от служители на Д„ИТ”- гр.Бургас на 9.06.2010г. във в.с. „Елените”, стопанисвано от дружеството-касатор. За резултатите от проверката е съставен Протокол № 1176, връчен на пълномощник на дружеството на 7.07.2010г., въз основа на който е съставен цитирания АУАН, връчен на същия представител на дружеството, упълномощен по надлежния ред от управителя на „Eкофрут – 1” ООД.

За да постанови оспореното решение, районният съд правилно е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Обосновано е приел, че в АУАН и в наказателното постановление е описано в достатъчна степен какво е вършило лицето К.Г.Т. в момента на проверката и в какво се състои нарушението на жалбоподателя. Видно от обстоятелствената част на АУАН, в момента на проверката К.Г.Т. е извършвал ремонт на повредена брава на входната врата на вила № 108 във в.с.„Елените”, тоест, предоставена е работна сила без сключен трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл.416, ал.1 от КТ, редовно съставените актове по този кодекс имат доказателствена сила до доказване на противното. Предвид тази норма констатациите, съдържащи се в АУАН, който е редовен, като съставен от компетентен орган, при спазване на процесуалноправните разпоредби на закона и съдържащ всички законоустановени реквизити, имат обвързваща съда материална доказателствена сила, тъй като не са опровергани от дружеството-касатор. Презумптивната доказателствена сила на АУАН, установена в цитираната разпоредба, означава, че нарушителят е този, който следва да докаже по несъмнен и категоричен начин твърденията си за неизвършване на  констатираното нарушение.

В случая не са ангажирани допустими и относими доказателства, които да опровергаят констатациите в АУАН. Обратно, с административнонаказателната преписка е представен списък на работещите в „Eкофрут – 1” ООД на 9.06.2010г., съставен при извършване на проверката от контролните органи, в който лицето само се е вписало като изпълняващ длъжността дърводелец и удостоверило този факт с подписа си. Представена е също справка по чл.402, ал.1, т.3, вр. чл.402 от КТ, съставена и подписана от К.Г.Т. на 9.06.2010г., видно от която лицето работи като дърводелец в „Екофрут – 1” ООД, в.с.”Елените”, с работно време от 8 ч. до 17 ч., с два почивни дни и договорено трудово възнаграждение в размер на 280 лв. В справката са посочени всички елементи на трудово правоотношение между  „Екофрут – 1” ООД и К.Г.Т., наличието на които се потвърждава и от безпротиворечивите показания на актосъставителя и на свидетелката по установяване на нарушението.

Предвид изложеното правилно съдът е ценил доказателствената сила на представения в хода на административнонаказателното производство граждански договор за извършване на работа чрез личен труд, сключен на 7.06.2010г. между касатора, в качеството му на възложител, и К.Г.Т., в качеството му на изпълнител, наред с всички установени факти и обстоятелства, и е достигнал до обоснования извод,  че същият е сключен с цел заобикаляне на трудовото законодателство, тъй като се касае за престиране на работна сила. След като са налице елементите на трудовото правоотношение с посочените страни – изпълнение на работа с определени трудови функции, място на работа, работно време, заплащане на трудово възнаграждение в определен размер и с постоянен характер, правилно районният съд е приел, че е извършено твърдяното административно нарушение по чл.62, ал.1 от КТ – допускане до работа без сключен трудов договор.

Сочените в касационната жалба доводи относно наличието на договор за преквалификация по чл.235 от КТ, сключен с К.Г.Т., който е бил представен на актосъставителя, но не е вписан в съставения АУАН и не е взет предвид от административнонаказващия орган, са неотносими към настоящия спор и противоречат на твърденията,  че лицето е извършвало ремонтни дейности по силата на коментирания по-горе граждански договор. Същото се отнася и за възраженията, че в АУАН липсвала информация относно  липсата на обучаващ около лицето.

С оглед изложеното, районният съд е постановил решение при напълно изяснена фактическа обстановка, съобразно всички събрани в производството писмени и гласни доказателства, ценени в съвкупност. Правилно е приел, че законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството-касатор на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ за извършеното административно нарушение на  чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ.

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за неоснователна, тъй като не се установиха наведените от касатора касационни основания за отмяна на оспореното решение. Решението на Несебърския районен съд следва да бъде оставено в сила, като законосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 960 от 12.01.2011г., постановено по н.а.х.д. № 884 по описа за 2010г. на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно.

                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:     1./                       

                                               2./