ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на двадесет и осми септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 390 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 13:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно призована, се явява лично и с адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно призован, се представлява от ю.Т.Г., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А., редовно уведомена.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ю.Т.Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. № 5800/07.06.2017 г. от жалбоподателката по делото за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски включително и от определение депозит за вещо лице в размер на 100 (сто) лева, с приложени декларация за семейно и материално положение и имотно състояние и разпореждане на НАП за отпусната пенсия.

С определение № 1225/28.6.2017г. съдът е отхвърлил молбата на жалбоподателката Р.Г.В. за освобождаване от разноски в производството по делото като неоснователна и е продължил срока за представяне на документ за платени разноски по делото в размер на 100 (сто) лева – депозит за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза  по делото с едномесечен срок от датата на съобщението.

ПОСТЪПИЛА е с вх.  № 7562/20.07.2017 г. квитанция за внесен депозит в размер на 100 лв. от жалбоподателя по делото.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. от 20.09.2017 г., което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ Г.: Запозната съм със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

ю.Т.Г.: Запозната съм със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

З.Ч.А. – 75 години, българска гражданка, неосъждана, образование висше, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Представям и справка-декларация за извършените от мен разходи и работа по изготвяне на заключението.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Г-жо А., коя категория е изследваният обект, посочен в процесната заповед.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Обектът, който съм изследвала е допълващо застрояване и е пета категория.

ВЪПРОС НА СЪДА: Към 25.01.2017 г. нанесен ли е графично този обект в изследваните документи и може ли да го посочите на скицата, а към момента на изготвяне на заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Графично обектът не е нанесен. Не е нанесен и на кадастралните карти.

ВЪПРОС НА СЪДА: Сграда „в“, която казвате, че е част от полумасивната жилищна сграда, към 25.01.2017 г. в този вид ли е била, в който е отразена по Вашата схема на заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Влиза се от двора и е приобщена към сграда с идентификатор ****.

ВЪПРОС НА СЪДА: Да разбираме ли, че в сграда с последна цифра № 2 може да се влезе и откъм сграда с буква „в“ и от входа на сграда „а1“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е.

ВЪПРОС НА СЪДА: Тъй като и в предходната заповед, която разгледахме № 165, и в настоящата заповед № 166 строежът е описан като строеж с идентификатор ****, как разграничихте двата обекта – този по заповед №165 и този по заповед №166?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разликата между строежа, описан в заповед № 166 от този, описан в заповед №165 установих чрез измерване на място и от това, че сграда с идентификатор **** е пристроена към основната сграда с идентификатор 07079.650.88.1. Всичко, което остана извън размерите на сграда № 1 и измерено на място, е нанесено на схемата, която е част от заключението и представлява обект „в“.

ВЪПРОС НА СЪДА: Между обект „в“ и „г“ има пунктирана линия, какво искате да покажете с нея?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да покажа, че в тази част от полумасивната жилищна сграда, която участва в комплекса от разни сградички, съществува и този обект „г“, който представлява кухня със санитарен възел и обслужва всички тези сгради.

ВЪПРОС НА СЪДА: Означава ли, че обект „г“ не е част от пристройката към сграда с допълващо застрояване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обект с буква „г“ не е част от заповедта.

АДВОКАТ Г.: Сграда „г“ представлява ли част от сграда „в“, и свързана ли е със сграда „в“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, от моя оглед установих, че площта на сгради „в“ и „г“ е 13,5 кв. м., а сграда „в“ е констатирано в техните актове с 6 кв. м.

ю.Т.Г.: Но то част ли е от тази полумасивна жилищна сграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, част е.

АДВОКАТ Г.: Значи тази пристройка продължава да е част от сграда с буква „г“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ясно съм записала в заключението си.

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси.

ю.Т.Г.: От външна страна тези две постройки отбелязани с № 2 и буква „в“ имат ли разлика? В различен период от време ли са правени? Дали са били отделни сгради? Дали са били свързани външно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При външен оглед не може да се установи дали в различни периоди са строени и дали са свързани помежду си сгради № 2 и „в“, тъй като външната стена на регулационната линия с поземлен имот № 87 е измазана и не могат да се видят какви са тухлите и изобщо материала, от който е стена. От друга страна е пристроена към жилищна сграда и няма как да се види. Тази сграда има самостоятелен вход от двора към дъното на парцела.

 

ю.Т.Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

АДВОКАТ Г.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., със схемите към него, както и днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

Да се изплати на вещото лице определения депозит от 100 лв. по представено платежно нареждане от задълженото лице – жалбоподателя по делото Р.В.Г.  от 20.07.2017 г., приложено на лист 121 по делото.

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Г.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ю.Т.Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

ДАВА ход на устните състезания:

 

АДВОКАТ Г.: Уважаеми господин съдия, моля да отмените атакуваната заповед или алтернативно да я обявите за нищожна поради липса на предмет. Първо, наистина има издадена такава скица и още повече е представена от колегата още при представяне на първоначалните книжа – скица № 577/03.07.1996 г., която се намира на стр. 25 от материалите по делото. От тази скица, по-скоро от забележката към нея от 16.08.1986 г. се вижда, че спорната сграда е била законна, явно и към 1996 г.

 Второ, както още в предно заседание казах, така или иначе сграда с идентификатор **** не съществува в кадастралната карта, тъй като вече е с идентификатор № 6, тоест процесната заповед просто няма предмет. Към настоящия момент в правния мир такава сграда няма.

Ето защо, моля да отмените или обявите за нищожна заповедта, като моля да осъдите ответника да заплати направените от доверителката ми разноски. Представям списък на разноските на основание чл.143, ал. 1 от АПК.

ю.Т.Г.: Уважаеми господин председател, моля да потвърдите оспорената заповед като законосъобразна и правилна, издадена от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, при спазване на закона. Предвид установеното от фактическа и правна страна считам, че безспорно е установен незаконен строеж, изграден без одобрени проекти, без разрешение за строеж и в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план и считам, че в случая безспорно са налице обстоятелствата по чл. 225а, ал. 1 ЗУТ - за издаване на процесната заповед за премахване на строежа.

По отношение твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя, че сградата не е самостоятелен обект считам, че към момента на издаване на заповедта, тя е нанесена в кадастралната карта с идентификатор ****, поради тази причина така е посочена в заповедта. Към момента на издаването на заповедта сградата е имала самостоятелен вход, поради което считам същата за самостоятелен обект, независимо от следващите преустройства и свързване с други сгради.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

Нямам възражения по списъка за разноските. Не представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: