О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /04.07.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на четвърти юли, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа адм. д. № 390/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от С.К.М. с ЕГН ********** *** против заповед № 224/14.03.2011 година на кмета на Община Несебър.

С оспорената заповед, издадена срещу неизвестен извършител, на основание чл. 195 ал.5 от ЗУТ, е наредено премахването на гараж с условен № 1 (съгласно приложение към констативен протокол от 13.05.2010 година) с размери 3/6/2,50 метра с конструкция от стоманобетон и покрив от ламарина, разположен с югоизточната част на УПИ І кв. 76 по плана на град Несебър – частна общинска собственост.

С протоколно определение от 12.06.2012 година (лист 43 стр.ІІ – 44 стр. І) съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя М. да ангажира доказателства за правния си интерес от оспорването – т.е., че с административния акт се засягат негови права и законни интереси.

Указанията на съда са получени от процесуален представител на жалбоподателя на 18.06.2012 година (лист 45).

Законоустановения срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 25.06.2012 година (работен ден). До настоящия момент, въпреки указанията, С.М. не е обосновал правния си интерес от оспорването.

В жалбата (лист 2) и последващите молби (лист 9 и 15), подадени от процесуалния представител на жалбоподателя, не се съдържат дори твърдения, че М. е изградил/разположил или ползва обекта, описан в заповедта. Не са представени каквито и да е доказателства за разходи по изграждането или поставянето му.

Правният интерес от оспорване на административния акт е положителна процесуална предпоставка за разглеждане на оспорването. В настоящия случай, правен интерес не е установен.

Затова, на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от С.К.М. с ЕГН ********** *** против заповед № 224/14.03.2011 година на кмета на Община Несебър.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 390/2012 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: