ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 01 април 2009 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 01 април 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 390  по описа за 2009  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от Д.Д.А. *** и Й.Д.Л. *** против Заповед № 119/26.01.2009 год. на кмета на община Бургас, с която е разпоредено да се извърши доброволна делба между община Бургас и жалбоподателите на недвижим имот, представляващ бивш УПИ XL в кв.1 по плана на кв.”Победа”, гр.Бургас, като за уравняване на дяловете е определено жалбоподателите да заплатят сумата от 28 100 лв., представляващи разликата от 61 кв.м., с които жалбоподателите увеличават своите идеални части. Заповедта се оспорва в частта относно стойността на придаваемите 61 кв.м. към площта на имота на жалбоподателите.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства,  тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателите, намира подадената от тях жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

С Решение  на общински съвет – Бургас, взето по т.36 от проведено на 18 и 20 декември 2008 год. заседание, обективирано в Протокол № 16/18,20.12.2008 год., е прието да се извърши доброволна делба между община Бургас и жалбоподателите, на притежаван в режим на съсобственост, недвижим имот, представляващ бивш УПИ XL в кв.1 по плана на кв.”Победа”, гр.Бургас, от който със Заповед № 641/25.03.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, са обособени два нови УПИ, съответстващи на квотите на съсобственост на двете страни, а именно УПИ XL VІІІ-105, с площ от 267 кв.м., който се поставя в дял и става изключителна собственост на община Бургас и УПИ XL – 105, с площ от 261 кв.м., който се поставя в общ дял на жалбоподателите. За уравняване на дяловете е определено жалбоподателите да заплатят сумата от 28 100 лв., представляващи разликата от 61 кв.м., с които увеличават своята квота от 200 кв.м. идеални части от общия имот. 

Оспорената заповед е с идентичен предмет и съдържание и е издадена именно в изпълнение на решението на общинския съвет.

Така издадената заповед не разкрива белезите и характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, поради което съдът намира, че липсва годен за обжалване административен акт.

Съсобствеността между общината и други физически, юридически лица или държавата, съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от ЗОС се прекратява по реда предвиден в Закона за собствеността или Гражданския процесуален кодекс по някой от способите, посочени в ал. 1 на чл. 36 от ЗОС. При прекратяването на собствеността, общината действа като равноправен гражданскоправен субект, на плоскостта на създадените вещни отношения на съсобственост, поради което при формиране на волята си, чрез актовете на органите си, кметът не действа от позицията на административен орган, включително и по отношение на определяне цената на притежаваната от общината идеална част от съсобствения недвижим имот, с която се увеличава квотата на жалбоподателите в съсобствеността. Постигането на съгласие по отношение стойността на уравняване на дяловете е елемент от фактическия състав на доброволната делба и в случай, че страните не постигнат съгласие в тази част, съсобствеността не би могла да бъде ликвидирана доброволно по този ред, респ. не са длъжни да сключват договор, който не ги удовлетворява. Взаимоотношенията между съсобствениците, като равнопоставени субекти, биха могли да бъдат уредени по общия исков ред. 

На основание изложените по-горе съображения, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Д.А. *** и Й.Д.Л. *** против Заповед № 119/26.01.2009 год. на кмета на община Бургас, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3900/09 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ:…………...