О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№24                               09.01.2017 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на девети януари                                                               две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 38 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Постъпило е уведомление от К.-А.Ю.П. (Н.-А.Ю.П., съгласно решение №1737/09.11.2016г. по гр.д.№5105/2016г. на РС-Бургас-л.146), ЕГН-**********, понастоящем в Затвора Бургас, адресирано до административен съдия Александрова, Административен съд Бургас. В същото са направени фактически и правни твърдения от лицето, че е поискало да получи възглавница заради заболяване на гръбначния стълб, но му е било отказано от администрацията на затвора. Не е посочено, че се предявява нова искова претенция, няма посочен ответник, нито е формулиран петитум.

По уведомлението е образувано настоящото производство, като ново административно дело.

След извършена служебна справка по адм.д.№ 1067/2016г. се установява, че то е образувано по предявен иск от същото лице – К.-А.Ю.П. (Н.-А.Ю.П., съгласно решение №1737/09.11.2016г. по гр.д.№5105/2016г. на РС-Бургас-л.146), ЕГН-**********, с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София, за заплащане на обезщетение за периода от 19.05.2011г. до 19.05.2016г. в размер на 200 лв. на ден, или 365 000 лева за целия период, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане, за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в преживяно унизително и недостойно отношение, влошено здраве, които вреди са настъпили вследствие незаконосъобразни действия и бездействия на служители на ответника.

Това дело е разгледано от съдията от Административен съд Бургас до когото е адресирано уведомлението – Лилия Александрова, като по делото е произнесено решение № 2180/28.12.2016г. по адм.д.№ 1067/2016г., с което предявеният иск е частично уважен.

Уведомлението от К.-А.Ю.П. е подадено пред администрацията на затвора на 20.12.2016г., т.е. преди постановяване на съдебното решение и има характера на писмена защита по смисъла на чл.149, ал.3 от ГПК,  вр. чл.144 от АПК. То е постъпило в деловодството на Административен съд Бургас на 06.01.2017г., след постановяване на решението, поради което е квалифицирано като предявен нов иск.

След като се запозна подробно с фактическите твърдения в уведомлението, настоящият съдебен състав намира, че не са налице условията за разглеждането на уведомлението като предявен нов иск, тъй като същото е адресирано до съдията по висящо производство и има за цел да обоснове допълнителен довод за основателност на предявената претенция по адм.д.№ 1067/2016г. Това налага извода, че уведомлението има характера на писмена защита.

Съгласно нормата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. Пред настоящия съд вече е образувано такова дело – адм.д.№ 1067/2016г., с постановен по него съдебен акт, който обаче не е влязъл в сила, а тече процедура по съобщаването му, респ. обжалването му. Това налага прекратяване на настоящото съдебно производство и прилагането на процесното уведомление по адм.д.№ 1067/2016г.

Воден от горните мотиви и на основание чл.159, т.7 от АПК Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане уведомление от К.-А.Ю.П. (Н.-А.Ю.П., съгласно решение №1737/09.11.2016г. по гр.д.№5105/2016г. на РС-Бургас-л.146), ЕГН-**********, понастоящем в Затвора Бургас, адресирано до административен съдия Александрова, Административен съд Бургас.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 38/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА уведомлението за прилагане по адм.д.№ 1067/2016г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му лицето, което е подало уведомлението.

 

 

 

СЪДИЯ: