Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  210              16 февруари 2016  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти състав, в открито заседание на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар С.К.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 38 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на с чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК

Образувано е по касационна жалба на „СКАТ“ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, к-с „Зорница“, бл.47, ет. трети партерен, представлявано от  Д.Д.Х. против решение № 1483/6.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело 2604/2015г., по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № РД-10-75 от 09.06.2015г., издадено от председателя на Съвета за електронни медии /СЕМ/, с което за нарушение на чл. 18, ал. 3 във вр. чл. 18, ал. 1  от Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/, на основание чл. 126, ал. 1 във вр.чл.127, ал.2 от Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева.

         Касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа сизаращата съда жалба и твърди, че оспореното решение е неправилно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила, при неправилно тълкуване и приложение на закона. Иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – председател на Съвета за електронни медии /СЕМ/, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна и моли да се потвърди решението на районния съд. Представени са писмени бележки.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 1483/6.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело 2604/2015г., по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № РД-10-75 от 09.06.2015г., издадено от председателя на Съвета за електронни медии /СЕМ/, с което за нарушение на чл. 18, ал. 3 във вр. чл. 18, ал. 1  от Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/, на основание чл. 126, ал. 1 във вр.чл.127, ал.2 от Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/ на „СКАТ“ООД е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че дружеството не е включило в следващото издание на предаването „Паралакс” на дата 31.01.2015г. или до 24 часа след предоставянето на отговора на засегнатото лице П.А.А., а вместо това на 14.02.2015г. – в петото поредно издание на предаването след получаването на отговора е изчел текста на искането за право на отговор, а не е включил самият отговор, с което като доставчик на медийни услуги е нарушил чл.18, ал.3 във вр. с чл.18, ал.1 от Закона за радио и телевизия. Районният съд е изложил мотиви, че дадената от административнонаказващия орган правна квалификация на нарушението е правилна,  че за извършването му законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството-жалбоподател на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.127 от Закона за радиото и телевизията.

         Санкцията е наложена на „СКАТ”ООД за това, че не е включил в следващото издание на предаването „Паралакс” на дата 31.01.2015г. или до 24 часа след предоставянето на отговора на засегнатото лице П.А.А., а вместо това на 14.02.2015г. – в петото поредно издание на предаването след получаването на отговора е изчел текста на искането за право на отговор, а не е включил самият отговор без изменение или съкращаване на текста. За така констатираното нарушение на касатора е съставен АУАН № НД-01-145/21.05.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че съдът не е извършил цялостна преценка за законосъобразност на наказателното постановление, а изяснил и заменил волята на издателя на НП, като допълнил изложената в него фактическата обстановка и тълкувал правното основание за налагане на санкция на жалбоподателя.  Излагат се доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство, образувано срещу „СКАТ”ООД, както и за нарушения на материалния закон при постановяване на НП.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

          Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, в съответствие със събраните по делото доказателства, които е обсъдил по отделно и в тяхната съвкупност. Съдът е извършил контрол за законосъобразност на НП въз основа на посочените в същото фактически и правни основания за неговото издаване като е приложил правилно материалния закон. Неоснователно е възражението на касатора, че съдът е допълвал и изяснявал фактическата обстановка в случая, тъй като нарушението и обстоятелствата, свързани с извършването му са детайлно и ясно описани от актосъставителя и АНО. На санкционираното дружество е предоставена възможност да разбере естеството на повдигнатото срещу него обвинение и да упражни правото си на защита, а съдът не е възпрепятстван да извърши контрол за законосъобразност на НП. Налице е пълно съответствие между описанието на съставомерните факти в акта и в наказателното постановление, а именно, че „СКАТ”ООД не е включил в следващото издание на предаването „Паралакс” на дата 31.01.2015г. или до 24 часа след предоставянето на отговора на засегнатото лице П.А.А., а вместо това на 14.02.2015г. – в петото поредно издание на предаването, след получаването на отговора, е изчел текста на искането за право на отговор, а не е включил самият отговор без изменение или съкращаване на текста. Предвид това, неоснователно касаторът твърди, че в НП липсват мотиви за закъснение при  включване  на отговора. Освен това, в първоинстанционното решение са изложени мотиви, че на 14.02.2015г. , в петото по ред издание на предаването „Паралакс”, в рубриката „Право на отговор”, е прочетено искането за право на отговор на Пламен Александров, поради което неоснователно касаторът твърди, че съдът е приел за доказано извършването на нарушение, различно от описаното от АНО. Правилен е изводът на районния съд, че извършвайки деянието, описано в АУАН и в НП, дружеството касатор не е изпълнил задължението си по чл.18, ал.3 от  Закона за радиото и телевизията, а именно да осигури включването на отговора в определения от закона срок – в следващото издание на предаването или в равностойно време до 24 часа след получаване на отговор без да допуска изменение или съкращаване на текста, за което е било законосъобразно санкционирано на основание чл.126, ал.1 от Закона за радиото и телевизията.
            
            По отношение изложените от касатора доводи относно приложението на чл.28 от ЗАНН, настоящият касационен състав намира, че в случая не са налице законоустановените предпоставки за това. Нарушението е формално, поради което настъпването на вреди в резултат на осъществяването му е ирелевантно. По делото не са налични и данни за смекчаващи обстоятелства, които да обосноват по-ниската му степен на обществена опасност в сравнение с обикновени случаи на административни нарушения от същия вид. 
            Като е достигнал до същите изводи районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.
             Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1483/6.11.2015г., постановено по административно-наказателно дело 2604/2015г., по описа на Районен съд – Бургас.

    Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.