ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети май                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 38 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Ж.Н., редовно уведомен, не се явява лично. За него – адв. В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, редовно уведомени, се представлява от  юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

         АДВ. В.: Да не се дава ход на делото. Същото да бъде спряно до произнасяне на Върховен административен съд по частната жалба на жалбоподателя.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че трябва да бъде даден ход на делото и събирането на доказателствата да приключи днес, след което на страните да бъде дадена думата по същество. Представям и болничен лист, който поради извънредни обстоятелства не можах да представя в предходно съдебно  заседание.

 

         Съдът като взе предвид становището по хода на делото, намира, депозираната от жалбоподателя жалба против протоколно определение на съдебния състав от 17.04.2013 г. оспорва съдебен акт, чието оспорване не е от характера на тези, които се явяват основание за спиране на главното производство. Напротив, на 24.04.2013 г. съдебния състав е изложил допълнителни аргументи за това, че същото определение не подлежи на самостоятелно обжалване отделно извън окончателния съдебен акт към настоящия спор, поради което и воден от горните съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИЕМА представения в днешно съдебно заседание болничен лист относим към отсъствието на процесуалния представител на административния орган в предходно съдебно заседание на 17.04.2013 г.

 

         Съдът запита процесуалния представител на жалбоподателя:

Желаете  ли да Ви бъде предоставен допълнителен срок за внасяне на депозит по назначената съдебно-икономическа експертиза ?

 

АДВ. В.: Моля, съдът да определи срок за внасяне на депозита.

 

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че жалбоподателят желае да бъде продължен срока за внасяне на депозит за изготвянето на съдебно-икономическа експертиза счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано в днешно съдебно заседание, като делото бъде отложено за друга дата.

         Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2013 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

         ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок считано от днес на жалбоподателя - Н.Н. за внасяне на определения депозит от 300 лв. по допуснатата и назначена съдебно-икономическа експертиза.

         ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при невнасяне на депозита в така определения срок и поддържане на доказателственото искане за съдебно-икономическа експертиза в следващо съдебно заседание, на същия ще бъде наложена глоба заради забавяне на хода на производството.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: