ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 17.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети април                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 38 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Ж.Н., редовно уведомен, не се явява лично. За него – адв. В., надлежно упълномощена от предходно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, редовно уведомени, представител не се явява.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от Е. Й. М.– процесуален представител на ответния орган, който представя болничен лист за гледане на болен член от семейството и моли делото да бъде отложено за друга дата поради невъзможност за явяване в съдебно заседание.

 

По хода на делото:

         АДВ. В.: Предоставям на съда.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че представения болничен лист е издаден на 11.04.2013 г. и е за срок от два дни намира, че така определеният срок за ползване на болничен е изтекъл, поради което представеният болничен лист не се явява надлежно основание за отлагане на делото.

Воден от горното, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Делото е във фаза след отмяна с определение на съдебния състав № 509/04.03.2013 г. на протоколно определение от 25.02.2013 г. по настоящото административно дело за приключване събирането на доказателства, като съдът ДОКЛАДВА постъпили нарочно изискани от Общински съвет – Бургас писмени доказателства относно обстоятелството: вземано ли е решение относно възникналите правоотношения по повод отменената част от Наредба за определяне, администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас относно чл. 13, ал. 2 и чл. 13 ал. 3, т. 2, както и представено копие от Дневен ред и решение по Протокол № 19/29.01. и 31.01.2013 г., касаещи същата наредба в отменената й част.

 

АДВ. В.: Да бъдат приети представените писмени доказателства.

 

Съдът като взе предвид становището на адв. В. счита, че представените доказателства са допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА уведомление на Общински съвет – Бургас, изх. № 08-00-06994/27.03.2013 г., както и копие от Протокол № 19/29.01. и 31.01.2013 г. на Общински съвет – Бургас и Решение по т. 4.

Доколкото за установяване действителния размер на дължимите такси „Местни данъци” и такси определени в акта за установяване на задължение по декларация за 2010 и 2011 г. и потвърдени с решение на директора на Дирекция „МПДТР” № 94-00-32207/1/15.12.2012 г. са необходими експертни знания за изчислението им съгласно събраните по делото доказателства, както и за определяне на дължимите лихви по особения ред за изчислението им посочен в ЗМДТ, съдът счита, че по настоящото дело следва да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, която след запознаване с представените по делото доказателства да изчисли размера на дължимата ТБО от жалбоподателя за имот, находящ се на административен адрес: гр. ***за 2010 и 2011 г. ведно с дължимите лихви за забава.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес да внесе депозит за вещо лице, в размер на 300 лв., като вещото лице ще бъде определено след внасяне на депозита.

 

АДВ. В.: Моля да ни определите срок, в който да взема становище относно определението Ви за назначаване на съдебно-изчислителна експертиза.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 3-дневен срок на жалбоподателя за становище по така допуснатото доказателствено средство.

Счита, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано и делото следва да бъде отложено за друга дата.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.05.2013 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: