ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети февруари                      две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 38 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Ж.Н., редовно уведомен, не се явява лично. За него – адв. В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, редовно уведомени, се представлява от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: да се даде ход на делото.

 

         Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА жалбата на Н.Ж.Н., с ЕГН ********** против Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ008999/2211.2012 г., потвърден с Решение № 94-00-32207/1/15.12.2012 г., постановено от директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас.

         УКАЗВА на административния орган тежестта за установяване наличие на предпоставките за постановяване на спорния административен акт.

         УКАЗВА на  всяка от страните, че сочените от тях позитивни факти и обстоятелства следва да бъдат доказани от позоваващата се на тях страна с допустимите по АПК доказателствени средства.

         АДВ. В.: Поддържам жалбата. Искам да допълня, че оспорвания акт е немотивиран, тъй като в него е посочено какво е основанието за постановяване но, не и начина за установяване на конкретния размер, посочен в него. Липсва как е формулиран този общ размер на задължението относно ТБО, тъй като ТБО представлява три услуги и за всяка поотделно ли е формулиран по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на територията на обществено ползване и това е съществен порок при съставяне на акта и това води до неговото обявяване за нищожно. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. По повод на направеното възражение държим да отбележим, че въпросите, които съответно вълнуват ответната страна и от които черпи евентуално благоприятни правни последици, същите са изяснени, тъй като поделото е приложена подробна справка за стойността на всяка една услуга как е изчислена при това справката покрива напълно данъчните периоди, които са установени от оспорвания акт и освен това, моля Уважаемия съд да приеме представените от нас доказателства - заверените преписи, като може би е целесъобразно да се отбележи, че вярно е, че в тежест на административния орган когато издава административен акт да докаже констатациите, но в случая обръщам внимание, че нито в първоинстанционното административно производство, нито в настоящото съдебно заседание с уточнението, което направи процесуалния представител не се оспорва извършването на услугите. И понеже дори и да сме в ХХІ век крилата римска фраза е актуална, а именно, че „добре е да се говори в този смисъл” ще цитирам разпоредбата на ГПК, които се прилагат субсидиарно, а една от тях е, че не подлежат на доказване общоизвестни факти, като в този смисъл ще отбележа, че имота по отношение на който се спори, че не се почиства, е ЦГЧ и при по-добро зрение може да бъде видян от нас и от съдебната зала и е видно, че поне две от услугите се предоставят.

 

         С оглед становището на страните и представените от административния орган изискани от съдебния състав доказателства, както и административната преписка по делото следва да бъдат приети. Същите са относими към предмета на спора, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА административна преписка по постановяване на спорния административен акт в цялост ведно с представените екземпляри от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас от 27.03.2003 г., в актуален към датата на постановяване на акта и датата на извършване на услугите вариант, както и допълнително представените пътни листи, протоколи за извършена работа, графици и маршрути на цитираните пътни листи, представени в подкрепа на твърдението за извършване на всяка една от трите услуги.

         Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за начина на изчисление размера на лихвите, с които да установи невярното им изчисляване в случай, че размера на установените с оспорения акт задължения се окаже верен.

 

         АДВ. В.: Уточнявам, че оспорването на лихвите по спорните вземания оспорваме по основания доколкото считаме, че липсва правно основание за включването в Акта за установяване на задължения по декларация. Те са акцесорно вземане и не следва да бъдат включени в Акта за установяване на задълженията.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. В.: Считам, че са допуснати съществени процесуални нарушения. Оспорвания Акт за установяване на задължения по декларация следва да бъде обявен за нищожен.  Моля да ми бъде предоставен тридневен срок за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да потвърдите обжалвания акт, тъй като същия безспорно не е нищожен и дори при издаването му да е имало известни основания за евентуалната му унищожаемост, то същия безспорно е заздравен, саниран с оглед на доводите на решаващия административен орган, както и доказателствата събрани в настоящото производство. Останалите точки по жалбата считам за напълно несъстоятелни и недоказани.

         Затова, моля да потвърдите издадения административен акт и да присъдите възнаграждение за юрисконсулт, в полза на Община Бургас.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение, в законния едномесечен срок, като ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: