Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер1452                              06.08.2012г.                        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и първи март две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря М.В. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 38 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.146 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Волво Трак Корпорейшън” – дружество, регистрирано в Швеция с официална регистрация № 556013-9700 със седалище S-405 08, Гьотеборг, представлявано от адвокат Б.Е. от САК със съдебен адрес в гр.*** против мълчалив отказ на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр.Бургас по молба за заличаване на запори върху три броя превозни средства, вписани в регистъра на сектор „Пътна полиция”. Иска се от съда да отмени мълчаливия отказ и да задължи ответника за извършване на заличаването. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Еленков от САК, който поддържа заявената претенция без да ангажира доказателства.

Ответната страна – началникът на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр.Бургас не изразява становище по оспорването и не се представлява в процеса.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Молбата, с която е поставено началото на административното производство по смисъла на чл.25 от АПК е депозирана пред началника на сектор „ПП” към ОД на МВР – гр.Бургас на 03.11.2011г. В срока по чл.57, ал.1 от АПК не е осъществено произнасяне. С писмо рег.№ МК-3409/30.11.2011г., изходящо от сезирания орган, дружеството е уведомено, че по казуса е изискано мнението на Главна Дирекция „Охранителна Полиция” – София и срокът за произнасяне е удължен с 14 дни (чл.57, ал.7 от АПК). Актът не е постановен и след изтичане на този срок – 01.12.2011г. Формираният от органа мълчалив отказ е оспорен на 27.12.2011г., с което е спазен регламентираният в чл.149, ал.2 от АПК едномесечен срок. Жалбата изхожда от надлежна страна и съответства на изискванията за форма и реквизити, уредени в чл.150, ал.1 от АПК. Поради това се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 16.10.2007г. „Волво Трак Корпорейшън” продава на „Старт Транс” ООД 7 броя камиони „Волво”, модел FH 42T, както следва: YV2AS02A28B491634, YV2AS02A28B491641, YV2AS02A28B491644, YV2AS02A28B491650, YV2AS02A28B491663, YV2AS02A28B491670, YV2AS02A28B491676. На 08.12.2007г. в полза на кредитора „Волво Трак Корпорейшън” е вписан особен залог върху превозните средства. На 05.02.2009г. в Централния регистър на особените залози е вписано заявление за пристъпване към изпълнение. С договор за покупко-продажба от 28.09.2011г. швейцарското дружество продава на „Омикс Газ” ЕООД четвъртия автомобил (влекач марка Волво, модел ФХ 4х2 Т с ДК№ А 98 04 КВ, шаси № YV2AS02A28B491650). На 13.10.2011г. е прехвърлена собствеността на първия и петия автомобил (влекач марка Волво, модел ФХ 4х2 Т с ДК№ А 98 01 КВ, шаси № YV2AS02A28B491634 и влекач марка Волво, модел ФХ 4х2 Т с ДК№ А 98 05 КВ, шаси № YV2AS02A28B491663) на ЕТ „Р.Х.”. С молба вх.№ 28213/28.09.2011г. по изпълнително дело № 2659/2010г. по описа на ЧСИ М.И.Б. с рег.№ 838 на КЧСИ дружеството-жалбоподател е поискало да бъде снет наложения в регистрите на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас запор върху влекач с ДК№ А 98 04 КВ, шаси № YV2AS02A28B491650. С идентична молба вх.№ 130217/28.09.2011г. по изпълнително дело № 3291/2009г. по описа на ЧСИ Н.Л.М. с рег.№ 841 на КЧСИ е поискано снемането на наложения в регистрите на Сектор „ПП” – Бургас запор върху влекач с ДК№ А 98 04 КВ, шаси № YV2AS02A28B491650. С молба вх.№ 01878/14.10.2011г., адресирана до ЧСИ Т.Н.М. с рег.№ 707 в КЧСИ по изпълнително дело № 1/2009г. е направено искане за снемане на наложения в регистрите на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - гр.Бургас запор върху прехвърлените на ЕТ „Р.Х.” влекач марка Волво, модел ФХ 4х2 Т с ДК№ А 98 01 КВ, шаси № YV2AS02A28B491634 и влекач марка Волво, модел ФХ 4х2 Т с ДК№ А 98 05 КВ, шаси № YV2AS02A28B491663. По делото не се съдържат данни за удовлетворяване на искането. С молба вх.№ МК-3409/03.11.2011г. жалбоподателят сезира началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – гр.Бургас с искане да се заличат всички вписани в регистрите на сектор „ПП” отбелязвания за наложен запор върху процесните влекачи, „поради обстоятелството, че към настоящия момент същите са продадени по реда на Закона за особените залози” и „Волво Трак Корпорейшън” представлява компетентен орган, който да поиска заличаването на вписването на запора в регистрите на сектор „Пътна полиция”. В молбата се твърди, че съдебните изпълнители Б. и М. са изпълнили искането за заличаване на запора за разлика от ЧСИ М., който не е предприел процесуални действия в този смисъл. Това мотивира дружеството да направи искането до началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Бургас. От приложените към административната преписка писмени доказателства е видно, че сезираният е изискал становище от юрисконсулт Н. и мнение от директора на ГД „Охранителна полиция” при МВР. В жалбата, с която е сезиран настоящият съдебен състав, търговското дружество анализира нормата на чл.143, ал.9 от ЗДвП като възприема идеята, че заложният кредитор е „друг компетентен орган”, оправомощен да иска заличаването на запора, тъй като осъществява процедура по изпълнение по реда на ЗОЗ, представлява орган по принудително изпълнение по този закон и с вписването на пристъпване към изпълнение по смисъла на чл.32, ал.4, заложеното имущество преминава в негово разпореждане. Заложният кредитор получава съдействие за придобиване на фактическата власт върху заложеното имущество, извършва продажба по реда на ЗОЗ за сметка на залогодателя, назначава депозитар. Най-силният аргумент за правния статут на заложния кредитор поред жалбоподателя е разпоредбата на чл.131 от ЗДДС, в която изрично са регламентирани задълженията на публичния изпълнител, съдебния изпълнител и заложния кредитор в зависимост от вида на принудителното изпълнение – публична продан по ДОПК, публична продан по ГПК и продажба по реда на ЗОЗ. Акцентира се върху обстоятелството, че с молбата до началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – гр.Бургас се иска само заличаване на вписването на запора в поддържаните от сектор „ПП” регистри, а не отмяна на наложения от съдебния изпълнител запор, тъй като ответникът не е компетентен да снеме наложения запор, а да заличи вписването в поддържания регистър.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на обжалвания мълчалив отказ, настоящият съдебен състав констатира, че същият е формиран от непроизнасяне на компетентен орган в съответствие с материалноправните норми, уреждащи процесното правоотношение.

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.9 от Закона за движението по пътищата и чл.8, ал.3 от Наредба № І-45/24.03.2000г. за регистрацията, пускането в движение и спирането от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението или на друг компетентен орган. Цитираните правни норми въвеждат императивно специални предпоставки за регистрация на МПС с наложен запор, при отсъствието на които административният орган, при условията на обвързана компетентност, е длъжен да постанови отказ. В настоящия случай е безспорно установено, че „Волво Трак Корпорейшън” е упражнил правото си на заложен кредитор по чл.32, ал.4 от Закона за особените залози и заложеното имущество (влекач марка Волво, модел ФХ 4х2 Т с ДК№ А 98 04 КВ, шаси № YV2AS02A28B491650, влекач марка Волво, модел ФХ 4х2 Т с ДК№ А 98 01 КВ, шаси № YV2AS02A28B491634 и влекач марка Волво, модел ФХ 4х2 Т с ДК№ А 98 05 КВ, шаси № YV2AS02A28B491663) е преминало в негово разпореждане. На сезирания съдебен състав е служебно известно наличието на влязло в сила решение № 877/03.08.2009г. по АХД № 309/2009г. по описа на Административен съд – Бургас, което има действие между страните в настоящия процес. С това решение началникът на сектор „ПП” при ОД на МВР – гр.Бургас е задължен да отрази в отчетните регистри на повереното му териториално звено обстоятелството, че МПС с идентификационни номера YV2AS02A28B491634, YV2AS02A28B491641, YV2AS02A28B491644, YV2AS02A28B491650, YV2AS02A28B491663, YV2AS02A28B491670, YV2AS02A28B491676 са преминали в разпореждане на „Волво Трак Корпорейшън” – Гьотеборг, Швеция. В този смисъл е и решение № 3423/16.03.2010г., постановено по АХД № 13862/2009г., VІІ отделение, докладчик С.Я.. Изложените фактически данни изпълват съдържанието на чл.34, т.3 от ЗОЗ, според който заложният кредитор има право да иска от държавните органи, които водят на отчет заложеното имущество, да отразят неговото преминаване в разпореждане на заложния кредитор. По делото не се съдържат данни за изпълнението на решение № 3423/16.03.2010г., но този факт е без правно значение за предмета на процесното отношение, който е съсредоточен върху отказа на началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – гр.Бургас да заличи вписания в регистъра запор. За правилното разрешаване на спора е необходимо да се направи разграничение между производството по вдигане на запора и производството по отразяване на това обстоятелство в регистъра на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр.Бургас. Това са две самостоятелни и независими производства, подчинени на различна регламентация и режим. В конкретния случай вдигането на запора е в правомощията на частния съдебен изпълнител, който го е наложил и представлява абсолютна материалноправна предпоставка за заличаването му в съответния регистър. Тежестта да установи отпадането на ограничението по чл.143, ал.9 от ЗДвП, респ. по чл.8, ал.3 от Наредба № І-45/24.03.2000г. се носи от жалбоподателя. За да се изпълни надлежно тази процедура е необходимо вдигането на запора да е обективирано в постановление или протокол по чл.434 от ГПК, съставен от частния съдебен изпълнител. Изключение от това правило е допустимо при отмяна на отказа да се вдигне запора, постановена по реда на глава ХХХV, раздел І от ГПК. Доколкото запорът представлява действие по обезпечаване на изпълнението, а не изпълнително действие, не съществува пречка вдигането да се извърши и от заложния кредитор, но само в случаите, когато е наложен от него. С оглед на това, възражението на оспорващия, че същият притежава качеството на „друг компетентен орган” по смисъла н ачл.143, ал.9 от ЗДвП в конкретния случай е неоснователно. Без за значение за спора, но за пълнота на изложението следва да се отбележи, че по делото не се съдържат данни за предмета на изпълнително дело № 1/2009г. и дали процесният запор не обезпечава друго вземане. При положение, че частният съдебен изпълнител не е удовлетворил молбата на взискателя, последният следва да се защити чрез оспорване на действията му по реда на глава ХХХV от ГПК и едва след отмяната на отказа за вдигане на запора да поиска отразяване на това обстоятелство в съответния регистър на Сектор „ПП” при ОД на МВР – гр.Бургас. С оглед на това, отказът на началника на Сектор „ПП” при ОД на МВР – гр.Бургас да заличи вписания запор при липса на доказателства за вдигането му, е законосъобразен.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав,

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Волво Трак Корпорейшън” – дружество, регистрирано в Швеция с официална регистрация № 556013-9700 със седалище S-405 08, Гьотеборг, представлявано от адвокат Б.Е. от САК със съдебен адрес в гр.*** против мълчалив отказ на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр.Бургас за заличаване на запори върху три броя превозни средства, вписани в регистъра на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ:…………………………..