ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.03.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети март                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 389 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.А.Ц. редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява процесуален представител адв.Т., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ В.Н.С., на длъжност ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР към ОДМВР Бургас, СЕКТОР „ПП“ Бургас, редовно и своевременно призован, се явява лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ. Т.: Да  се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Да не  се дава ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Г.А.Ц., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003550/15.12.2017г., издадена от В.Н.С., на длъжност полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, Сектор „ПП“ Бургас, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на Г.А.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА ДО ЕДНА ГОДИНА, А ИМЕННО ЗА 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ 14.12.2017г.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна и постановена при липса на материални предпоставки за налагането й.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ. Т.: Поддържам жалбата по съображенията, изложени в нея. Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Нямам възражения по доклада. Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ. Т.: Уважаеми господин председател, моля да отмените обжалваната заповед за прилагане на принудителна административна мярка „спиране от движение на МПС“, тъй като не са налице материално-правните предпоставки за издването й. Не е налице извършеното нарушение, което да обуславя издаването на мярката. Жалбоподателят  притежава правоспособност за управление на МПС, което не е отнено по предвидения в закона ред, за да е налице предпоставка за  налагане на  мярката „спиране от движение“. Единственото нарушение е, че  е управлявал МПС с изтекло свидетелство за правоуправление, което не е  приравнено като липса на такова, единствено представлява нередовен  документ, за което  е налице санкция в ЗБЛД. Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед.

ОТВЕТНИКЪТ С.:  Моля да потвърдите издадената заповед Действително е така, че лицето не е с отнет документ, но е изтекъл срока на валидност и същия не е доказал физическата и психическа   валидност за  управление на  МПС. Към действащия към тази дата закон заповедта е правомерна.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: