ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на двадесет и осми септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 389 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно призована, се явява лично и с адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно призован, се представлява от Ю.Т.Г., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А., редовно уведомена.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

Ю.Т.Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. № 5799/07.06.2017 г. от жалбоподателката по делото за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски включително и от определения  депозит за вещо лице в размер на 100 (сто) лева, с приложена декларация за семейно и материално положение и имотно състояние и разпореждане на НАП за отпусната пенсия.

С определение № 1227/28.06.2017 г. съдът е отхвърлил молбата на жалбоподателката Р.Г.В. за освобождаване от разноски в производството по делото като неоснователна и е продължил срока за представяне на документ за платени разноски по делото в размер на 100 (сто) лева – депозит за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза по делото с едномесечен срок от датата на съобщението.

ПОСТЪПИЛА е с вх. № 7561/20.07.2017 г. квитанция за внесен депозит в размер на 100 лв. от жалбоподателя по делото.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. от 20.09.2017 г., което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ Г.: Запозната съм със заключението. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

Ю.Т.Г.: Запозната съм със заключението. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. – 75 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Представям и справка-декларация за извършените от мен разходи и работа по изготвяне на заключението.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Г-жо А., коя категория е изследваният обект, посочен в процесната заповед.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Обектът, който съм изследвала е допълващо застрояване и е пета категория.

ВЪПРОС НА СЪДА: Към 25.01.2017 г. нанесен ли е графично този обект в изследваните документи и може ли да го посочите на скицата, а към момента на изготвяне на заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Към 25.01.2017 г. обектът, който съм изследвала не е нанесен на застроителен и кадастрален план. Нанесен е във връзка с промяна на уличната регулация по плана за промяна на уличната регулация, одобрен със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г.

ВЪПРОС НА СЪДА: Към момента на изготвяне на експертизата имаше ли го отразен този имот графично?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Освен в констативните протоколи към момента на изготвяне на заключението не установих да е нанесен този имот в кадастрални, регулационни и застроителни планове. Имотът е нанесен в кадастралната карта под № ***.

АДВОКАТ Г.: Нямам въпроси към вещото  лице.

 

Ю.Т.Г.: На застроителния план от 1970г. е нанесено една ПМЖ, което не е запазено в плана от 1986 г. и понеже в заключението се твърди, че някаква малка част от тази полумасивна жилищна сграда е запазена и попада в друга, може ли да ни я покажете коя е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Показана е на схемата, която съм приложила. На плана от 1970 г. ПМЖ, което е с кръстчетата е частично съборено, а другата част с букви „в“ и „г“ е частта, която е присъединена към сграда с идентификатор ***.

Ю.Т.Г.: Тоест това, което съществува в момента на място, не отговаря на тази сграда, която е нанесена в застроителния план от 1970 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, затова казвам част от нея и в констатациите, които са направили специалистите на общината само част от тази сграда е отбелязана с буква „в“ с площ от 6 кв. м., която е предмет на заповед № 166/25.01.2017 г. Просто „г“ не е видяно и никой не го е отбелязал.

ВЪПРОС НА СЪДА: Кажете по заповед № 165 и схемата, която ни представяте като неразделна част от Вашето заключение, кой е описаният имот по заповед № 165?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На заповед № 165 е описан имот от 26 кв. м. и е с идентификатор ***, който по моята схема е с буква „б”, но на място не е така, както е посочено в заповедта, тъй като част от сграда с идентификатор ***.3 е присъединена към сграда с идентификатор ***.

Уточнявам, че според мен сграда с идентификатор *** не може да е самостоятелен обект, тъй като става преходен. Към него има част от имот с идентификатор ***.3 и част от съществуващото ПМЖ.

АДВОКАТ Г.: След това уточнение, не оспорваме заключението на вещото лице. Да се приеме.

Ю.Т.Г.: След последното уточнение ако мога да попитам винаги ли е съществувала така сградата с идентификатор ***, като преходна сграда, или е имало друг вход към нея и е била самостоятелна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Единственият вход, който съм показала на скицата към сграда №2, е входът откъм двора.

Ю.Т.Г.: В схемата вещото лице е показало в „а1“ и „а“, което е предмет на една заповед и е сграда с идентификатор ***.3.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Сградата с идентификатор ***.3 продължава. Сграда с идентификатор *** има самостоятелен вход откъм двора.

АДВОКАТ Г.: Те самостоятелни сгради ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Обособени са като самостоятелни – първата, която е на лицевата регулационна линия - сграда „а“ и другата сграда № 2, която се обслужва от входа на част от сграда №3, частта е отбелязана с „а1“.

ВЪПРОС НА СЪДА: Сграда № 2 самостоятелна сграда ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Само сграда № 2 не е самостоятелна. Тя е самостоятелна с всички площи, които е приобщила към себе си. Тази сграда № 2 няма вход, тя е долепена до стената на къщата, или първата на улицата, не е била застроена в този вид и е имало вход, който сега не се вижда, но тя не може да има самостоятелен вход. Към настоящия момент има самостоятелен вход на отбелязаната част „а1“. Когато е издадена заповедта тя не е посочена по този начин,.

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

Ю.Т.Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., със схемите към него, както и днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

Да се изплати на вещото лице определения депозит от 100 лв. по представено платежно нареждане от задълженото лице – жалбоподателя по делото Р.В.Г.  от 20.07.2017 г., приложено на лист 125 по делото.

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Г.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.Т.Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания;

 

АДВОКАТ Г.: Уважаеми господин съдия, моля да отмените атакуваната заповед или алтернативно да я обявите за нищожна поради липса на предмет. Първо, както вече се спомена днес, наистина има издадена такава скица и още повече е представена от колегата още при представяне на първоначалните книжа – скица № 577/03.07.1996 г., която се намира на стр. 23 от материалите по делото. От тази скица, по-скоро от забележката се вижда, че от 16.08.1986 г. спорната сграда е била законна, явно и към 1996 г.

 Второ, както още в предно заседание казах, така или иначе сградата с идентификатор *** не съществува в кадастралната карта. Вече идентификаторът на сградата е № 6, тоест процесната заповед просто няма предмет. Към настоящия момент в правния мир такава сграда няма.

Ето защо, моля да отмените или обявите за нищожна заповедта, като моля да осъдите ответника да заплати направените от доверителката ми разноски. Представям списък на разноските на основание чл.143, ал. 1 от АПК.

Ю.Т.Г.: Уважаеми господин председател, моля да потвърдите оспорената заповед като законосъобразна и правилна, издадена от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, при спазване на закона. Предвид установеното от фактическа и правна страна считам, че безспорно е установен незаконен строеж, изграден без одобрени проекти, без разрешение за строеж и в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план и считам, че в случая са налице безспорни обстоятелства по чл. 225а, ал. 1 ЗУТ за издаване на процесната заповед за премахване на строежа.

По отношение твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя, че сградата не е самостоятелен обект заявявам, че към момента на издаване на заповедта, тя така е нанесена в кадастралната карта с идентификатор ***, поради което е посочена по този начин в заповедта. Към момента на издаването на заповедта сградата е имала самостоятелен вход, поради което считам същата за самостоятелен обект, независимо от следващите преустройства и свързване с други сгради.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

Няма възражения по списъка за разноските. Не представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: