ПРОТОКОЛ

        

                                              

Година 2017, 20.04.                                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесети април и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 389 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно призована, се явява лично и с адв. Н. Я. Г., с пълномощно по делото /л. 53 по делото/.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т.-Г., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ  Г.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на Р.В.Г., ЕГН **********, с адрес ***  против заповед № 165/25.01.2017 г. на зам. кмет по „Строителство,  инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас за премахване на обект „Сграда на допълващо застрояване“ с идентификатор **** по ККР на гр. Бургас, построена в поземлен имот частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 140/2009г. с идентификатор **** по КККР на гр. Бургас, представляващ бивш УПИ ІІ-180, кв.94 по застроителен план на ж. к. „Меден Рудник“, зона „Г“, гр. Бургас, одобрен със заповед № 1593/19.11.1986 г. с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Залесителна“ № 11.

 

  С разпореждане № 1372/01.03.2017 г. cъдът указва на зам. кмета по СИРР на община Бургас в седемдневен срок от получаване на съобщението да представи по делото доказателства за спазване срока за обжалване на заповед № 165/25.01.2017 г., като съобрази, че по делото не е изпратена обратна разписка за връчване от 06.02.2017 г. на оспорващата Р.В.Г..

 

  ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх. 2702/17.03.2017 г. от процесуалния представител на ответника, доказателства по опис.

 

  ПОСТЪПИЛО е допълнение към жалбата вх. № 2877/23.3.2017г. от адв. Н.Г. – пълномощник на жалбоподателя.

 

          С Определение № 556/28.03.2017 година съдът е УКАЗАЛ  доказателствената тежест на страните и е допуснал представените по делото писмени документи като доказателства.

 

  ПОСТЪПИЛИ са молба и допълнителни доказателства от жалбоподателя Р.В.Г. с вх. № 3721 от 13.04.2017г.: заверени копия на Заповед № 15-18-2254/30.03.2017г. на Началник СГКК – гр. Бургас и Скица-проект № 15-145704/30.03.2015г. на Началник СГКК – гр. Бургас.

 

            АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определение № 556/28.03.2017 г. и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.

Става въпрос за една сграда. Станало е грешка в кадастъра - дадени са два номера на тази сграда, което не отговаря реално на посочената сграда.

 

            ЮРИСКОНСУЛТ Т.-Г.: Оспорвам жалбата. Запозната съм с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Моля да ми бъде дадена възможност да представя доказателства, че Ч. К. е зам. директор на община Бургас към момента на издаването на оспорения акт. Считам, че ще ми бъде достатъчен 14-дневен срок, за да представя това доказателство.

Към момента на издаване на заповедта сграда с идентификатор с последна цифра 2 е съществувала такава, както е съществувала в констативния протокол.

Считам, че с представените в административната преписка писмени доказателства сме доказали съществуването на сградата към момента на издаване на оспорвания акт, която е отразена както в констативния протокол, така и в останалите документи, приложени към административната преписка.

Сградата с идентификатор 2 реално съществува.

 

   АДВОКАТ Г.: Твърдя точно обратното и изрично с допълнението към жалбата приложих документи да се види, че е направена грешка в регистъра – една сграда с два различни идентификатора. Заповедта е незаконосъобразна в частта си за квадратурата на обекта - реалната квадратура на обекта е 26 кв.м.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-Г.: Двете постройки са обединени в една обща с идентификатор 6, т.е. сградата съществува.

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №556/28.03.2017г. писмени документи, както и представените с молба от жалбоподателката вх. № 3721 от 13.04.2017г., като доказателства по делото.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 14-дневен срок от днес, включително и като съобразят направените оспорвания относно реалното съществуване на незаконния строеж предмет на процесната заповед, като ги уведомява че след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 01.06.2017г. от  13,00  часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:10 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: