ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 01.06.                                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на първи юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 389 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.Г., редовно призована, се явява лично и с А.Я. Г., с пълномощно по делото /л. 53 по делото/.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) на община Бургас, редовно призован, се представлява от Ю.Т.Г., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ  Г.: Да се даде ход на делото.

 

Ю.Т.Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

  ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх. № 4415/03.05.2017 г. от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас доказателства по опис – трудов договор и допълнително споразумение към същия договор.

            АДВОКАТ Г.: Запозната съм с представените доказателства. Да се приемат като доказателства. Поддържаме заявеното в предходното съдебно заседание.

 

            Ю.Т.Г.: Представям на съда справка от службата по вписвания за периода от 26.05.2016г. до 26.05.2016 г., видно от която жалбоподателката не е собственик нито на сградата, нито на земята, върху която е построена. По делото е представено постановлението за възлагане на този акт. Представям и заповед № 1593/19.11.1986 г. за одобряване застроителния и кадастрален план на зона *****, заповед № 535/13.06.2002г., с която е одобрено изменението на *****, където е процесния имот, и комбинирана скица-извадка между кадастъра и регулацията, заверена вярно с оригинала, както и няколко броя снимки на трите постройки в имота, за които продължаваме да твърдим, че са две отделни сгради с идентификационни номера с *** и  ***.3 по ККР на гр. Бургас, а третата сграда е пристройка към сградата с идентификатор ***. На комбинираната скица е видно, че една от сградите попада в уличната регулация, което се потвърждава и от представената снимка № 2, а допълнителната пристройка с идентификатор *** е на снимка № 3 и снимка № 4, както и на снимка № 6 и снимка № 7. Няма да соча други доказателства.

 

   АДВОКАТ Г.: Относно представената справка, считам, че този обект не е предмет на настоящия спор. Тук се касае, както и от нотариалния акт, и от договора за доброволна делба, където квадратурата е 75,76 кв.м. Предмет на спора е полумасивно жилище с квадратура 56 кв.м. площ, и за него не виждам справка. От друга страна, продължаваме да твърдим, че става въпрос за една единствена сграда, която независимо какъв номер й е сложено дали е 2 или 3, е с площ от 50 кв.м. и към момента на издаване на съответната атакувана заповед, доверителката не е разполагала с имот с площ от 26 кв.м., респ. от 16 кв.м. или 6 кв.м. Същото е потвърдено от договора за доброволна делба и от нотариалния акт. Към настоящия момент сградата предмет на процеса, е с идентификатор ***.6, т.е. нито с последна цифра 2, нито с 3, и се касае за една единствена сграда.

 

 

Съдът като съобрази представеното от страните в днешното съдебно заседание, намира, че днес представените документи от ответника следва да бъдат приети като доказателства, а по отношение на тяхната относимост към предмета на спора ще се произнесе със съответния съдебен акт, при преценка в тяхната съвкупност.

Доколкото към настоящия момент никоя от страните не е предявила искане за допускане на съдебна експертиза, съдът приема, че на основание чл. 171, ал. 2, изр. 2 от АПК, с оглед необходимостта от използване на специални знания, следва служебно да допусне съдебно-техническа експертиза, на която да постави конкретни въпроси.

В този смисъл по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилите с писмо вх. № 4415/03.05.2017 г. от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас доказателства по делото, както и днес представените от ответника доказателства;

ПРИЕМА като веществени доказателства по делото представените в днешното съдебно заседание 7 /седем/ броя цветни снимки;

ДОПУСКА служебно съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с представените по делото доказателства и при необходимост направи справки в съответните служби, където счете за нужно, извърши оглед на място, да отговори на следните въпроси:

 

1. Има ли строително разрешение за описания в процесната заповед обект и ако има – да посочи кое е и от кога?

2. Има ли одобрени проекти за същия обект и ако има да ги посочи?

3. Нанесен ли е обектът в регулационния и кадастрален план на населеното място и по-конкретно в ***, одобрен със заповед № 1593/19.11.1986г. с административен адрес: ***?

4. Вещото лице да отговори: от документите по делото и извършените справки може ли да се посочи кога е изградена постройката, предмет на спорната заповед и да определи категорията на този строеж.

5. Вещото лице да отговори и на въпроса дали има внесени документи за узаконяването на тази сграда пред съответните служби на община Бургас и ако има от кога?

6. Вещото лице, след като се запознае със снимковия материал, представен в днешното съдебно заседание и след като извърши оглед на място, да отговори и на следния въпрос: Коя от снимките по делото е относима към описания в процесната заповед обект?

7. Вещото лице да отговори и на въпроса дали описания недвижим имот в нотариалния акт за собственост, приложен по делото, съответства на описания в процесната заповед строеж и в случай на положителен отговор да посочи в коя част и каква квадратура?

8. След като се запознае със застроителния план да отговори: сградата, която е описана в нотариалния акт, дали е нанесена в този план? От последната комбинирана скица да посочи коя е тази сграда, описана в нотариалния акт в случай, че може да го установи?

9. Вещото лице да отговори има ли идентичност на сградата, която е описана като полумасивна сграда с площ от 50 кв.м., посочена в нотариалния акт и тази по процесната заповед, както и с какъв идентификатор е към момента на издаване на заповедта?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Тъй като аз съм пенсионерка и няма високи доходи, моля да ми бъде даден по-дълъг срок за представяне на депозита за вещото лице.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещото лице в размер на 100 (сто) лева, вносими от оспорващия в едномесечен срок от днес. УКАЗВА на оспорващия, че в този срок следва да депозира по делото доказателство за внесения депозит.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото ***, образование висше, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.

УВЕДОМЯВА жалбоподателката, че при неизпълнение на дадените указания за представяне на доказателства за платени разноски за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

За събиране на доказателства и след като съобрази времето в което е съдебната ваканция и необходимото технологично време за изготвяне на допуснатата СТЕ, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.09.2017г. от 12:40 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателства за изцяло внесения депозит от жалбоподателя.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:10 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: