ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

423/10.03.2016 г., гр.Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на десети март, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 389  по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините (ЗОДОВ).

Образувано е по искова молба вх. № 1631 от 07.02.2016 г. по описа на Административен съд Бургас, подадена от С.С.Л., ЕГН ********** с адрес ***, VI група против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр. София с искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди  в размер на 33000 лева, причинени ненечовешко и нехуманно отношение чрез умишлено поставяне в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за периода от 05.12.2012г. до 12.09.2014г. 

С разпореждане № 1125/18.02.2016г. съдът е оставил без движение жалбата, като му е указал в 7-дневен срок от съобщението да отстрани нередовностите на исковата си молба с писмена молба с препис за ответника. , като уточни дали предявява един или няколко съединени иска с оглед твърденията му за лошите битови условия и липсата на медицинско обслужване в затвора в гр. Бургас; В случай, че ищецът предявява отделен иск за липсата на медицинско обслужване, следва да посочи конкретните обстоятелства върху, който основава претенцията, нейният размер и  настъпилите вреди.  Да опише конкретно от какви действия/бездействия са причинени вредите и от кои длъжностни лица са извършени/не са извършени. Да опише в какво се изразяват  твърдените неимуществени вреди, претърпени от липсата на медицинско обслужване и техния размер; да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на Административен съд гр.Бургас, в размер на 10 лева. Съдът е указал и че при неизпълнение на указанията в срок на основание чл.129, ал.3 от ГПК, исковата молба, заедно с приложенията към нея ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

От върнатата разписка, приложена по делото е видно, че препис от разпореждането с указанията на съда е получен лично от ищеца на 24.02.2016г. Срокът за изпълнение на дадените от съда указания и отстраняване на нередовността на жалбата (исковата молба) е изтекъл на, 07.03.2016г. – първият работен ден след 03.03.2016г – почивен ден. В указания 7-дневен срок  жалбоподателят не е изпълнил дадените от съда указания и не е представил документ за внесена държавна такса по сметка на Административен  съд -  Бургас. И до днешна дата указанието не е изпълнено и нередовносттите на исковата молба не са отстранена.

Съгласно чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, като исковете се разглеждат по реда установен в АПК. Съобразно чл. 203, ал. 1 от Глава единадесета на АПК, исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица се разглеждат по реда на тази глава, като съгласно чл. 204, ал. 4 АПК незаконосъобразността на действието или бездействието се установява от съда, пред който е предявен иска по обезщетението. Следователно, за да възникне право на иск за обезщетение е необходимо да са налице няколко кумулативни предпоставки, а именно: вреда - имуществена или неимуществена; незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата или общината, при или по повод изпълнението на административна дейност; пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразния акт, действието или бездействието и настъпилата вреда.

Конкретизирането на основанието и петитума на иска от страна на ищеца е необходимо условие за преценка редовността и допустимостта на исковата молба. В случая ищецът не е уточнил колко иска предявява, не е посочил конкретните обстоятелства върху, който основава претенцията, нейният размер и  настъпилите вреди; не е описал конкретно от какви действия/бездействия са причинени вредите и от кои длъжностни лица са извършени/не са извършени; не  е описал в какво се изразяват  твърдените неимуществени вреди, претърпени от липсата на медицинско обслужване и техния размер Налице са само общи твърдения, от които не може да се направи извод за наличието на конкретни факти и обстоятелства, обуславящи допустимостта на предявения от С.С.Л. иск. Към жалбата и исковата молба не е представен платежен документ за внесена по банковата сметка на Административен съд Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева.

Съгласно  чл. 151, т. 3 от АПК, към жалбата се прилага документ за платена държавна такса, ако такава се дължи, а в случая държавната такса в размер на 10 лева е дължима на основание т. 2б, б. "а" от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

По тези съображения настоящият съдебен състав намира, че исковата молба № 512 от 17.02.2016г. по описа на Административен съд Бургас, подадена от С.С.Л. следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.

Водим от горното, Административен съд Бургас,  XVIII състав                               

 

О П Р Е Д Е Л И:

           

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.С.Л., ЕГН **********, с вх. № 512 от 17.02.2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 389/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до ищеца, че е изготвено пред Върховния административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: