ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 22.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 389 по описа за 2015година.                  

            На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Т.Ч., редовно призован, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление „Полиция”-Созопол, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Н.Т.Ч. против Заповед с рег.№346з-18/10.02.2015година на началника на Районно управление „Полиция” - Созопол, с която на основание  чл.194, ал.2, т.1 и т.2 от ЗМВР и чл.199, ал.1, т.3 от ЗМВР на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца.

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания в акта.

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

ДАВА възможност на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и направи доказателствени искания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Във връзка наложеното дисциплинарно наказание представям писмо до Районен съд Бургас и докладна записка, които моля да приемете.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата документи, като писмени доказателства по делото, като предоставя възможност на жалбоподателя да ги завери до следващото съдебно заседание;

Уведомява жалбоподателя, че при неизпълнение на указанието, незаверените документи ще бъдат изключени от доказателствата.

ПРИЛАГА към делото представените днес от жалбоподателя документи, които не са подписани и са в незаверен препис.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото в цялост административната преписка по издаване на обжалваната заповед с рег.№346з-18/10.02.2015година на началника на Районно управление „Полиция” Созопол, вкл. и писмените обяснения на Н.Т.Ч. с рег. №УРИ-346р-577/23.01.2015година по описа на РУП Созопол.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Няма да соча други доказателства.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.06.2015г. от 14.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение до ответната страна, заедно с копие от жалбата и с дадените в днешното съдебно указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:10часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: