Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№1023

 

гр. Бургас, 12. 06. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 389/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София, против решение № 8/08.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 487/2013г. на Районен съд гр. Карнобат. С решението е отменено наказателно постановление № 11012273 от 21.10.2013г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 44, ал.1 от ЗОП на „Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага подробни мотиви, иска същото да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде потвърдено наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител. С писмен отговор от 14.02.2014 г., чрез управителя си К. И. М., поддържа доводи за неоснователност на жалбата. Моли да бъде оставено в сила първоинстанционното решение. 

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение, че оспореното съдебно решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Районният съд е формирал и обосновал правилен извод, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение. Съдът е установил, че в конкретния случай отговорността на възложителя на обществената поръчка се ангажира за това, че в преклузивния 7-дневен срок от сключването на договор № 53 между „МБАЛ Карнобат” ЕООД и  „Етропал Трейд ЕООД от 20.06.2012г. жалбоподателят не е изпратил информация до АОП за този договор, а в наказателното постановление е отразено, че подобна информация не е изпратена за сключения на същата дата договор № 55 между „МБАЛ Карнобат” ЕООД и ЕТ”Янка Георгиева” гр.София.

От доказателствата по делото се установи, че със Заповед № ФК-10-947/08.08.2013г. директорът на АДФИ е възложил финансова инспекция на „МБАЛ Карнобат” ЕООД, гр.Карнобат със задача проверка за законосъобразност на извършените през 2012г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори. Проверяващите установили, че в рамките на отрита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа на МБАЛ Карнобат по три обособени позиции” на 20.06.2012г. е сключен договор между „МБАЛ Карнобат” ЕООД в качеството му на възложител и „Етропал Трейд ЕООД в качеството му на изпълнител. Информация за сключения договор е изпратена до Агенцията за обществени поръчки за публикуване на 11.07.2012г., т.е. 14 дни след предвидения седмодневен срок.

За установеното нарушение е съставен АУАН с № 11012273/25.09.2013г., а въз основа на него е издадено процесното наказателно постановление с № 11012273/21.10.2013г. на председателя на директора на АДФИ гр.София.

Съгласно чл.42, т.4 от ЗАНН, актът за установяване на административното нарушение трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, а в чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН е закрепено изискването наказателното постановление да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.

В процесния случай в АУАН е посочено, че юридическата отговорност на „Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат” ЕООД се ангажира, тъй като в преклузивния 7-дневен срок от сключването на договор № 53 между „МБАЛ Карнобат” ЕООД и „Етропал Трейд ЕООД от 20.06.2012г. жалбоподателят не е изпратил информация до АОП за този договор. В наказателното постановление е отразено, че отговорността на болницата се ангажира, тъй като не е изпратена информация за сключения на същата дата договор № 55 между „МБАЛ Карнобат” ЕООД и ЕТ ”Янка Георгиева” гр.София. Това несъответствие води до невъзможност да се установи в извършването на какво нарушение е обвинен жалбоподателят, с което от своя страна се накърнява правото му на защита. Невъзможен е и съдебният контрол, тъй като при оспорване на наказателното постановление съдът прави проверка на фактите, а в случая те са противоречиво изложени.

Предвид посочените съображения, касационният съдебен състав приема, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, което е довело до опорочаване на производството по реализиране на юридическата отговорност на „Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат” ЕООД в качеството на възложител на обществена поръчка по смисъла на ЗОП, поради което и изводът на районния съд, че наказателното постановление като незаконосъобразно следва да се отмени е правилен. Пред настоящата касационна инстанция не се сочат нови доказателства, които да водят до промяна на този извод.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/08.01.2014 година, постановено по н.а.х.д. № 487 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.