О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 14.03.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 389 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на Д.Д.С. против покана изх. № 94- 00- 133/ 15.02.2012г., подписана от кмета на Община Несебър. Жалбоподателят счита, че поканата е „незаконосъобразна”, тъй като цитираната в нея Заповед № 223/ 14.03.2011г. на кмета на Община Несебър, е отменена с влязло в сила Решение № 1067/ 25.07.2011г., постановено по адм. дело № 828/2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено, поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

            На първо място, цитираното съдебно решение е неотносимо към акта, оспорван от С.. С него е отменена заповед, с която се разпорежда премахване на преместваем обект-  „гараж 3”, разположен в югоизточната част на УПИ І кв.76 по плана на гр. Несебър, който имот е общинска частна собственост.

            С покана изх. № 94- 00- 133/ 15.02.2012г., подписана от кмета на Община Несебър, Д.С. е уведомен, че в 3 дневен срок от получаването и следва да предприеме действия по предаване на владени от него, без правно основание идеални части от недвижим имот УПИ І кв.76 по плана на гр. Несебър, собственост на Община Несебър съгласно АОЧС № 1241/ 19.03.2002г. Във връзка с това е поканен да премахне доброволно, изградения и ползван гараж в североизточната част от имота. Указано е, че при неизпълнение на посочените действия в 3 дневен срок, поканата следва да се счита, като уведомление по см. на чл. 26 ал.1 АПК за откриване на производствмо по чл. 65 от ЗОС за принудително изземване на имота.

            Според съдържанието си, поканата няма характеристиките на акт, подлежащ на обжалване по см. на чл. 294 АПК, тъй като не е издаден в производство, образувано по реда на чл. 276 АПК и от орган по изпълнението.

            Същата, както изрично е посочено поставя начало на производство по чл. 65 ЗОС и има характер на уведомление по см. на чл. 26 АПК. Като част от това производство - начален и задължителен етап от него, уведомлението няма самостоятелен правен живот, не е скрепено с възможност за принудително изпълнение. Законодателят изрично е предвидил в разпоредбата на чл. 21, ал. 5 АПК, че такъв вид волеизявления и действия не са индивидуални административни актове. И тъй като на съдебен контрол подлежат само административни актове - индивидуални, общи или нормативни, то процесното уведомление, което не попада в тези групи, не подлежи на оспорване.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и  чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на Д.Д.С. против покана изх. № 94- 00- 133/ 15.02.2012г., подписана от кмета на Община Несебър.

Прекратява производството по адм. дело № 389 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………