ПРОТОКОЛ

 

година 2009, 17.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

секретар:  Г.Ф.

прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело   номер  389  по  описа   за   2009  година.

 

На именното повикване в  8.30  часа се явиха:

 

Жалбоподателят –Ж.Р.Т., редовно призован, явява се лично и с адвокат К.

Ответникът по оспорването – Кмет на Община Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

В залата се явява вещото лице З.Ч.А..

 

По хода на делото:

АДВ. К. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НАДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило е заключение от назначената съдебно-техническа експертиза.

Съдът пристъпва към снемане на самоличността на вещото лице, както следва:

З.Ч.А. с висше техническо образование, 67 години. българска гражданска, не е осъждана, без особени отношения към страните.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Предупредена за отговорността по чл.291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ - Представила съм заключение, което поддържам.

 

На въпросите на адвокат К.:

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К. - На стр.2 от заключението е записано, че инвестиционното намерение на Община Бургас е известно от години, поради което и сделки с подобни имоти трудно биха се реализирали. Изследвахте ли сделки с имоти, които не подлежат на отчуждаване, съгласно плана за уличната регулация на същата промишлена зона, по-специално „Кауфланд”, „Практикер”? Всички тези имоти са закупени по някакъв начин. Сделките с тях изследвани ли са?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ - Изследвала съм 13 сделки. Разполагам с копие от нотариални актове заверени от службата „Вписвания”. В тези нотариални актове сделките са описани като терени със сгради и те не са типични за нашият процесен имот, тъй като сделките, които съм изследвала са сделки за ипотечни кредити. Не съм изследвала сделки с физически лица и търговски дружества.

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К. - Мисълта ми е там където са построени „Кауфланд”, „Практикер” и „Мастерхаус” не сте ли изследвала тези сделки?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Не, не съм изследвала тези сделки. Изследвала съм само сделката на „Практикер” само за сгради. Ако терена е закупуван, то е бил купен много по-отдавна от физически лица, преди да е била построена сградата и ще бъде несъотносим към периода, който изследваме. Искам да уточня, че цитираните имоти „Практикер”, „Куафланд” и т.н., са УПИ, а не са поземлени имоти, такива каквито са имотите във връзка с настоящото отчуждаване.

ВЪПРОС НА АДВ К.

 

ОТГОВОРЪТ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – При изготвяне на една свободна пазарна цена по сравнителният метод, местоположението и бъдещото развитие на тези поземлени имоти би указало съществена разлика в повишаване на стойността на оценката им, но в случая Закона за общинската собственост ни задължава ние да направим оценка на имотите към момента на отчуждаването. Те нямат ПУП, не се знае какво е предвиждането за тях, за което биха могли да бъдат използвани.

ВЪПРОС НА АДВ. К. – Използвате само един метод на оценка, обикновено вещите лица използват два-три метода на оценка. Бихте ли обяснили защо използвате само този метод?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Използвам само този метод, тъй като разпоредбите на чл.21 и 22 от ЗОС, както и допълнителните разпоредби на този закон, са дали точно указание за начина на извършване на оценката.

ВЪПРОС НА АДВ. К. – Във Вашата оценка взели ли сте предвид направените подобрения в имотите? Имам предвид значителните количества вложен бетон и строителни работи, които са извършени и за тях не е необходимо строително разрешение.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Не съм взела предвид подобренията направени в поземленият имот.

ВЪПРОС НА АДВ. К. – Този въпрос не е зададен като задача към експертизата, ако сте в състояние да отговорите - каква е причината за отчуждаването на тази част от имота, която във Вашата скица, на лист.36 от делото, е защрихована в светло кафяв цвят?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Направих проучване на проекта за надлез над ЖП Гара. Приложената към делото схема, която не носи никакви обозначения, представлява план на собствеността, л.1 от този проект. В зелено посочената граница на скицата са очертани параметрите не само на уличното платно, но и параметри от техническия проект, който съдържа проекцията на надлеза върху пътното платно и други изисквания, за това е отчуждена по-голяма част от колкото заема самото пътно платно. Даже имате едно петно, което е извън регулацията на уличното платно.

ВЪПРОС НА АДВ. К. - Остатъчната част от имот 471 имали излаз на път с оглед на отговора, който току що дадохте?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – За остатъчната част неотчуждена от парцела, за да се докаже неговото ползване, трябва да се разработи ПУП, съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗУТ. Тогава ще се решат подходи, размери. По тази схема по плана, който е представен по делото, към момента няма излаз към тази част, която остава.

ВЪПРОС НА АДВ. К. - При липсата на излаз на път, възможно ли е от останалата част от имота да се обособи самостоятелен имот, съобразно техническите изисквания?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Отговорих Ви малко по-горе, по принцип е възможно, тъй като отговаря на изискванията. По отношение на изискването за лице, не мога да отговоря.

АДВ. К. - Нямам повече въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът като намира, че вещото лице е отговорило стриктно на поставената задача, както и с оглед пълните и подробни обяснения в днешното съдебно заседание, намира, че  следва да приеме заключението.

По изложените съображения,  съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице възнаграждение в размер на 200 лева, съгласно справка-декларация на л.37 от делото.

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ на жалбоподателя от бюджета на съда остатъка до пълният размер от внесеният депозит – а именно 250 лв.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба за издаване на съдебно удостоверение от назначеното по делото вещо лице, с което се иска осигуряване на определена информация, с оглед извършване на допълнително заключение по задача формулирана от ответната страна.

Съдът КОНСТАТИРА, че за допълнителното заключени е определил да бъде внесена такса в срок, който изтича в неработен ден.

 

По изложените съображения, съдът намира, че към настоящият момент, предвид липсата на внесен депозит от страна на ответника, издаването на съдебно удостоверение не е необходимо. Същото следва да бъде издадено при внасяне на депозита, за да може инж. А. да продължи изпълнението на задачата.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв. Н.К., с копие за ответника по силата, на която са направени процесуални искания, както и искане за допускане на комплексна съдебно-техническа експертиза.

АДВ. К. – Господин съдия, моят доверител е извършил частно изследване във връзка с пазарната стойност на имота като цяло. Тази оценка се различава значително от оценката, която е представена от вещото лице А. в настоящото производство, предвид това считам, че допълнителните задачи, които съм формулирал не следва да бъдат възлагани на вещото лице А., с оглед изразеното от нея вече становище.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Не ми е била поставена като задача оценка на подобренията на имота. В състояние съм да изготвя такава оценка, но ако жалбоподателят не желае да изготвя оценката, нямам нищо против.

 

Съдът, след като се запозна със съдържанието на молбата намира, че въпросите във вида, в който са формулирани изискват специални знания от различни области. С оглед значителният обем на задачите както и предвид тяхната сложност, съдът намира, че не следва да назначава комплексна съдено-техническа експертиза, а следва да раздели задачите между отделни експерти в рамките на отделни експертизи, с оглед принципа на процесуална икономия и бързина при разглеждане на оспорването.

По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани във т.т. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5 от молбата на адвокат К.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. В. Г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице в размер на 300 лв, вносим от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес, по сметката на Административен съд – Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебна експертиза със задача, задачата формулирана в т.5.6 от молбата на адвокат К.

НАЗНАЧАВА вещо лице арх. И.Л.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес, по сметката на Административен съд – Бургас.

АДВ. К. - Моля също така да бъде извършена нова оценка, отчитаща направените подобрения, като моля тази оценка да бъде пазарна такава, а да не се съобразява само със актовете намиращи се в Службата по Вписванията, тъй като самата Конституция предвижда, че отчуждаването може да стане само срещу равностойно обезщетение. В този смисъл не считам, че Закона за общинската собственост следва да поставя ограничения за това кое обезщетение е равностойно, респективно да ограничава оценката до наличните актове в Агенция по Вписванията. Във връзка със задачата формулирана от общината и съответно нашето искане аз предоставям нотариален акт за покупко-продажба от 11.08.2008 г., от който е видно, че имот в тази зона – имота на бившето Аптечно управление е продаден за 3 милиона евро без ДДС. С този нотариален акт ще доказваме, че в тази зона има сключени сделки на стойност, която е значително по-висока от стойността определена на доверителят ми.

 

Предвид становището на адвокат К., съдът намира, че искането е основателно

АДВ. К. – прекъсва съдията – Считам, че е по-добре експертизата да бъде тричленна, с оглед нейната сложност.

 

Съдът продължава да чете определението си.

Като счита, че искането на адв. К. е основателно както и предвид забележката на адв. К., съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебна експертиза – в тричленен състав, която да извърши оценка по пазарна стойност на целият имот, ведно с направените подобрения.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещите лица  в размер на 900 лв, вносим в 3-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас.

ДАВА възможност на страните в еднодневен срок от днес да посочат по едно вещо лице, което да бъде включено в състава на експертизата, като третото вещо лице ще бъде назначено от съда.

 

Съдът ДОКЛАДВА и искане от адвокат К. формулирано във точки 1 и 2 от молбата от 16.04.2009 г.

АДВ. К. – По искането - да се представи заверено копие от протокола от заседание на Общински съвет – Бургас, освен описаното в молбата, интересува ни налице ли е бил необходимият кворум за вземане на решение за одобряване на въпросният план, дали извън това, което съм описал, с оглед оценка валидността на този административен акт, който е условие за започване на процедура по отчуждаване. По т.2 - искането ние необходимо, за да се прецени дали същият е обнародван в Държавен вестник, кога е станало това, за да може да се прецени дали е влязло в сила, което е също условие за започване на процедура по отчуждаването.

 

Съдът като намира, че поисканите доказателства са относими към настоящия спор и следва да бъдат приложени по делото за изясняване на фактическата обстановка,

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от получаване на настоящото определение, ведно с молба вх. № 2728/16.04.2009 г. по описа на Административен съд – Бургас, да представи изброените в точки 1 и 2 доказателства.

Преписът от молбата предназначена за ответника ДА СЕ ИЗПРАТИ на Община Бургас, ведно с настоящото определение, както и с приложените към молбата доказателства.

Съдът УКАЗВА на ответника, че не представянето на изисканите доказателства ще породи като правна последица хипотезата на чл. 161 от ГПК във връзка с чл. 190, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заверено копие от нотариален акт № 149/11.08.2008 г.

ПРИЕМА представените към молбата на адвокат К. доказателства, а именно: молба вх. № 94-Ж-66/20.03.2009 г., и Алтернативен проект изготвен от жалбоподателя и трети лица за същият пътен възел.

ПРИЕМА представената по делото административна преписка към оспорената заповед.

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА възможност на страните да представят допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА разглеждането на делото за 13.05.2009 г. от 15:30 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  8.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: