РЕШЕНИЕ

 

       626                            дата   02 април  2018г.              град Бургас

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 22 март 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. В. ЕНЧЕВ

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Христо К.

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 388 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

            Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на В.Т.П.,***, офис 4.2 против Решение № 2059/19.12.2017г., постановено по НАХ дело № 3835/2017г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1621518, с който, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1, т.4 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба“  в размер на 400 лв.

Съдебното решение се обжалва като постановено в противоречие с материалния закон и при съществено нарушение на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Възразява, че в процесния електронен фиш е бил отбелязан като собственик, а не като ползвател на управлявания автомобил. Възразява, че мястото за контрол не е било обозначено със съответния пътен знак, както и че същото не се намира в населено място. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърдения електронен фиш.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Районният съд е обосновал извод за потвърждаване на електронния фиш, като е анализирал нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, в която са определени условията за издаването му и е обосновал извод, че когато нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство се издава електронен фиш, като реквизитите на същия са изчерпателно изброени в посочената разпоредба. Посочил е, че първоначално санкционираното лице се е възползвало от предоставената в чл.189, ал.5 от ЗДвП възможност и в дадения срок от получаване на електронния фиш е предоставило в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни на лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС, поради което на касатора е издаден процесния електронен фиш. Обосновал е и извод, че в хода на съдебното производство безспорно е установена техническата изправност на автоматизираното техническо средство, както и съставомерността на извършеното нарушение. Наложеното административно наказание е счел за правилно определено, с оглед на което потвърдил електронния фиш.

Решението е правилно.

При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане.

Отговорността на касатора е ангажирана за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, която разпоредба регламентира съответните допустими стойности на скоростта на движение, в частност – в населеното място ограничението е до 50 км/ч.  Данните от административната преписка сочат, че нарушението е било установено в рамките на населеното място гр.Бургас, ПП I-6, к.495 в посока от КПП-1 към кв.Пети километър, като скоростта на движение на автомобила – 81 км/ч е била определена посредством мобилна камера за видеонаблюдение, монтирана в полицейски патрулен автомобил. Мястото е било обозначено с пътен знак Е 24, видно от протокола за използване на автоматизирано техническо средство и приложения снимков материал, с оглед на което възраженията на касатора в тази насока са неоснователни. Следва да се има предвид и че краят на населеното място се обозначава с пътен знак Д 12, без значение дали пътят минава „сред поля и жита“, както е посочил касатора, т.е. не околния ландшафт е критерий за края на населеното място, а съответните пътни знаци, за които водачът е длъжен да следи. В случая процесният участък между КПП 1 и Пети километър безспорно попада в границите на населеното място и в този участък не е наличен пътен знак Д 21. Ирелеванти са също така броят на лентите за движение, както и наличието на поставено разделително съоръжение, на които обстоятелства се позовава касатора, като следва да се отбележи, че третата пътна лента в този участък е само такава за включване в движението, а разделителните съоръжения са възможни и в градски участъци. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Съгласно легалната дефиниция съдържаща се в § 6, т.65 /нова, ДВ бр.19/ 2015 г./, "автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес“. Правната новела сочи, че с изменението на ЗДвП – ДВ бр.19/2015г. законодателят е уредил възможността електронен фиш да се издаде вкл. и когато нарушението е установено с мобилно автоматизирано техническо средство. В този смисъл, към настоящия момент законът позволява издаване на електронен фиш, както когато нарушението е установено посредством стационарно техническо средство, така и когато то е установено посредством мобилно такова. За целта е била издадена и нарочна Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./, в която са уредени условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Спазени са установените в нея изисквания, като мястото за контрол е било предварително обозначено със съответния пътен знак Е-24, видно от приложените в тази насока доказателства. Контролният орган (оператор на системата) в патрулния автомобил, по никакъв начин не оказва въздействие върху процеса на установяване и заснемане на нарушението, като измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър. По делото е представен задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС протокол по чл.10, ал.1 от Наредба № 8121з-532/2015г., съгласно одобреното с Наредбата приложение, който е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш. Касационният състав намира за неоснователни възраженията на касатора относно ограничаване правото му на защита, поради посочването му като собственик, а не като ползвател на процесния автомобил. Разпоредбата на чл.185, ал.5 от ЗДвП предвижда, че електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира. Неправилно касаторът счита, че само собственикът има право да посочи лицето, на което е предоставил автомобила по времето, когато е констатирано нарушението. Целта на тази разпоредба е да се създадат механизми, които да позволят в крайна сметка да бъде наказан извършителят на нарушението, а той е водачът на автомобил към датата и часа, когато е констатирано нарушението. В съответствие с тази цел не само собственикът, но и всяко друго лице, на което е съставен електронен фиш може в 14-дневен срок от връчване на фиша да представи пред органа писмена декларация с данни на лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС. По делото е видно, че лицето В.П., на която първоначално е бил издаден електронния фиш като собственик на автомобила, се е възползвала от законовата възможност, като е посочила касатора В.П. като водач на автомобила на процесната дата и час, респ. след връчването на фиша от страна на касатора не е последвало възражение, в което да посочи друго лице като водач, с оглед на което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото основание.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2059/19.12.2017г., постановено по НАХ дело № 3835/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: