ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 27.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и седми април  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                     

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 388 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване на второ четене в 13,30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Г.С.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. Б.П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Началник сектор „Пътна Полиция“- КАТ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на Г.С.Д., ЕГН **********, адрес: *** против Заповед № **** на началник сектор ПП при ОД на МВР – гр. Бургас за изземване на свидетелство за правоуправление на МПС на основание чл.171, т.4 от ЗДвП.

 

   С определение № 330/28.2.2017г. съдът е допуснал доказателства и е дал указание за доказателствената тежест на страните.

ПОСТЪПИЛО е удостоверение рег. ****. от началник сектор ПП - КАТ при ОД на МВР – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.

Запознат съм с преписката. Моля да бъде допуснете два въпроса към моя доверител, а именно:

1.Връчвано ли му е наказателно постановление № 5464/2007 г., което е първото наказателно постановление по представената справка на ПП?

2.Получавал ли е пощенска карта с покана да се яви в РПУ - Поморие в стаята на ПП на 12.11.2009г. за връчване на наказателно постановление № 1454/2009г.?

Тези въпроси моля да бъдат допуснати за изясняване на обстоятелства във връзка с осъществяване на фактическия състав по издаване на наказателните постановления.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Нямам други искания за събиране на доказателства. Поддържам заявеното от адв. П..

 

Съдът по заявените днес искания от представител на жалбоподателя намира, че не са изпълнени предпоставките на чл.176 от ГПК, във вр. с чл.146 от ГПК. Така формулираните въпроси биха установили факти, за които по административната преписка има писмени доказателства. Отделно от изложеното съдът намира, че оспорващият не може да търпи неблагоприятни последици по смисъла на чл.176, ал.3 от ГПК по отношение на зададените му от неговия представител въпроси. Твърдението на положителните факти, а именно, че на оспорващия Г.С.Д. са били връчени и са влезли в сила наказателно постановление № 5464/2007 г. и наказателно постановление № 1454/2009г. е в тежест на ответника, който е ангажирал доказателства с административната преписка. По изложените съображения съдът отхвърля искането на адв. П. за допускане на въпросите към оспорващия.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени документи, като доказателства по делото.

 

ОТХВЪРЛЯ доказателственото искане на адв. П. за допускане на въпроси към оспорващия Г.С.Д., както следва:

1.Връчвано ли му е наказателно постановление № 5464/2007 г., което е първото наказателно постановление по представената справка на ПП?

2.Получавал ли е пощенска карта с покана да се яви в РПУ - Поморие в стаята на ПП на 12.11.2009г. за връчване на наказателно постановление № 1454/2009г.?

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

 Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ П.: Моля да се отмени заповед № **** на началник Пътна полиция при ОД на МВР - Бургас за изземване на свидетелство за управление.

Четири са наказателните постановления за които наказващия орган твърди да са влезли в сила и са отнети съответен брой контролни точки на доверителя ми, с което водачът губи правоспособност. Три от тях са незаконосъобразни. С тях контролни точки не са отнети.

Първо: В приложената справка № 1 е изписано наказателно постановление № 5464/2007г. Приложеното по делото наказателно постановление е с № 5646/2007г. и е против ****, т.е. друго лице, с което административно-наказващият орган не си е изпълнил задълженията, дадени с определение № 336/2017г.

Второ: Наказателно постановление № 944/2007г. е издадено в нарушение на чл. 34, ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания. Актът за констатиране на решението е от 26.06.2007г., а наказателното постановление е връчено на 09.04.2009г., т.е. минали са повече от 6 месеца между издаването на акта и атакуваното наказателно постановление № 944.

Трето: Наказателно постановление №1454 е с грешки във фактическия състав на дата на издаване и връчване и влизане в сила. Писано е, че влиза в сила на 12.01.2009г., което е невъзможно, тъй като то е издадено на 18.09.2009 г. Освен това няма доказателства по това административно производство по наказателно постановление № 1454, че тази покана, заснета на гърба на постановлението, е връчвана на адресата. Няма подпис на получаване, следователно процедурата за връчване не е изпълнена съгласно този текст. Няма връчване на писмото, респ. и на наказателното постановление.

По четвъртото наказателно постановление не възразявам - нещата там са по закон.

На жалбоподателя са отнети общо 20 точки, като само по наказателно постановление № 5464 са отнети 9 точки, но то не се доказа.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Присъединявам се към казаното от адв. П.. Моля да отмените оспорвания от мен административен акт. Съобщенията да се изпращат на адв. П..

 

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в определения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: