РЕШЕНИЕ

 

     966                                дата 20 май 2016г.                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 21 април 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                         2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: И.Л.

Прокурор: Галя Маринова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 388 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на И.Д.К. ***  против Решение № 5/28.01.2016г., постановено по НАХ дело № 380/2015г. по описа на Районен съд - Поморие, с което е потвърдено Наказателно постановление № 02-50/24.09.2015г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, гр.Бургас, ГД „РК“ при ИАРА, с което, на касатора, за нарушение на чл.49а от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл.85а от с.з., му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева, както и за нарушение на чл.49, т.1 и 2 от ЗРА и на основание чл.85 от с.з., му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Изразява несъгласие с изводите на съда. Иска се отмяна на съдебното решение.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа искането за отмяна на съдебния акт.

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който оспорва жалбата като неоснователна и моли за оставяне в сила на съдебния акт.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като частично основателна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Установява се по делото, че на 04.08.2015г. от  контролни длъжностни лица в отдел „Рибарство и контрол - Черно море” гр.Бургас е извършена проверка на обект - фургон, разположен на главен път „Каблешково - Миролюбово“, при която е установено, че в този обект, от страна на касатора К., се извършва предлагане и продажба на риба – различни видове и количества. По отношение на рибата – попче и морска лисица е констатирана липса на необходимите документи за това -  декларация за произход, документ за първа продажба, търговски или платежен документ в нарушение на чл.49, т.1 и т.2 от ЗРА, като  при поискване горепосочените документи не са представени на контролните органи, което е квалифицирано като нарушение на чл.49а от ЗРА. Съставен е АУАН, а впоследствие е издадено и НП № 02-50/24.09.2015г., с което, на касатора, на основание чл.85 от ЗРА, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева, както и на основание чл.85а от с.з. му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева. Районен съд – Поморие е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираните деяния, за липсата на предпоставки за квалифицирането им като „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН и за правомерно ангажиране отговорността на лицето на сочените основания.

Решението на Районен съд – Поморие е неправилно в частта, с която е потвърдено НП № 02-50/24.09.2015г., с което, на касатора, за нарушение на чл.49а от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл.85а от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

С разпоредбата на чл.49 от ЗРА е въведена забрана за доставянето, предлагането и продажбата на риба и други водни организми в заведенията за обществено хранене и в търговската мрежа без: 1. копие от декларация за произход и документ за първа продажба - в случаите, когато се извършва първа продажба на риба и други водни организми, или; 2. търговски или платежен документ - във всички останали случаи. Съответно, с нормата на чл.49а от ЗРА е предвидено задължение за стопанисващите заведения за обществено хранене и обекти за търговия с риба и други водни организми, при проверка на контролните органи и на потребителите при поискване, да представят копие от декларацията за произход, документа за първа продажба и фактура.  В случая, в обстоятелствената част на наказателното постановление са посочени взаимноизключващи се факти – от една страна „извършва предлагане и продажба на риба без необходимите документи по чл.49, т.1 и т.2 от ЗРА“, а от друга „без да представи при поискване документите по чл.49, т.1 и т.2 от ЗРА“. Видно е, че се касае за два самостоятелни състава на нарушения, които взаимно се изключват, т.е. няма как да се извършват едновременно. След като касаторът е санкциониран, за това, че извършва продажба/предлагане на риба без конкретните документи, то нелогично е, предвид констатираната от контролните органи липса на същите, лицето да бъде санкционирано и за това, че не ги представя. Ето защо установените факти не могат да обосноват ангажиране отговорността на касатора за вмененото му нарушение по чл.49а от ЗРА, което обуславя частична отмяна на първоинстанционното съдебно  решение в тази му част, като вместо него се постанови друго, с което да се отмени наказателното постановление като незаконосъобразно в тази му част.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 5/28.01.2016год., постановено по НАХ дело № 380/2015год. по описа на Районен съд - Поморие, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 02-50/24.09.2015г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, гр.Бургас, ГД „РК“ при ИАРА, с което, на И.Д.К. ***, за нарушение на чл.49а от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл.85а от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-50/24.09.2015г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, гр.Бургас, ГД „РК“ при ИАРА, В ЧАСТТА, в която на И.Д.К. ***, за нарушение на чл.49а от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл.85а от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

ОСТАВЯ в сила решението в останалата му част.

 

 

   Решението е окончателно.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: