ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 388 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Д.З.З., редовно призован, не се явява. За него адвокат М.Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е от ответника писмо вх.№4147/04.05.2015година, с приложени  извадка от регистъра за уведомления по чл.17, ал.3, 2 броя протоколи №109/25.06.2011г. и №131/30.07.2011година за резултатите от проведено допълнително обучение на водачи на МПС  на ЕТ „ЕМИ-КАР 2000 Емил Ковачев” на лицата М. Ш. А. и И. Т. Х., 2 броя списък на лицата за частично възстановяване броя точки, съгласно чл.157,ал.3 от ЗДвП, 1брой удостоверение на М. Ш. А. с рег.№85/25.06.2011година за преминало допълнително обучение и Заповед № з-2499 от 12.09.2012г. издадена от директора на ОД на МВР.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените от ответника доказателства. Считам, че представяният списък на издадените удостоверения от КАТ е непълен. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№ №4147/04.05.2015година писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Моля да уважите подадената от името на доверителя ми жалба и отмените като незаконосъобразна обжалваната заповед. Административният орган не е провел изследване за наличието на всички предпоставки за налагане на ПАМ „Отнемане на свидетелство за управление на МПС”. Събраните пред Вас доказателства са изключително противоречиви, поради което считам жалбата за основателна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: