ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 28.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 388 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Д.З.З., редовно призован, не се явява. За него адвокат М.Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА началник на сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са по делото писмени доказателства от ответника, представени с молба вх.№3651/20.04.2015г., а именно: наказателно постановление №1874/10.10.2005г. на РУП Поморие, АУАН № 820436/27.09.2005г., наказателно постановление № 1507/29.08.2005г. на РУП Айтос, АУАН № С289088/07.08.2005г., наказателно постановление № 9220/02.10.2006г. от сектор Пътна полиция Бургас.

 

ПОСТЪПИЛИ са по делото писмени доказателства от ответника, представени с писмо вх.№3894/27.04.2015г., а именно: наказателно постановление №1507/29.08.2005 г. по описа на РУП Айтос, заявление от Д.З. за възстановяване на контролни точки и заповед №І3-1741/28.08.2012г. на Министерство на вътрешните работи.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат така представените доказателства, но от тях не може да стане ясно кога точно е  извършено възстановяването на точките, тъй като заявлението е от 18.05.2007г., а отбелязването на него е оставащи к.т. 27 към 28.04.07г..  Не става ясно дали това е бил броя на точките който жалбоподателя е имал към тази датата преди възстановяването или са му възстановени 27 броя контролни точки на тази дата.

Не оспорвам, че органът е компетентен да издаде  процесната заповед.

Представям и моля да приемете по делото извлечение от регистъра на ЕТ „ЕМИ-КАР 2000- Емил Ковачев”, за това че през м.08.2011година клиентът ми е минал обучение за възстановяване на контролни точки. Искал е възстановяване и твърди, че  е минал успешно, но по делото няма никакво отразяване за това.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА докладваните в днешното съдебно заседание писмени доказателства, представени от ответника, както и днес представените такива.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от уведомяването изрично да посочи на Д.З.З. ЕГН: **********, извършено ли е възстановяване на контролни точки въз основа на преминато допълнително обучение №48 от 07.08.2011г., съгласно регистъра на ЕТ „ЕМИ- КАР 2000-Емил Ковачев”. В случай че такова е извършено следва да се представи съответното заявление и  доказателство за извършеното възстановяване.

Към искането да се изпрати копие от представения в днешното съдебно заседание  регистър.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от уведомяването да представи и заповед № З-2499 от 12.09.2012г. издадена от директора на ОД на МВР.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.05.2015година от 11,20часа, за която дата и час жалбоподателя уведомен от днес, а ответника по чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: