ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти март                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  388 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Д.З.З., редовно призован, не се явява. За него адвокат М.Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА началник на сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 1837/18.02.2015г. по адм.д.№7489/2014г. на Върховен административен съд е отменено решение № 445/20.03.2014г. по адм.д.№2629/2013г. по описа  на Административен съд Бургас и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№2438/13.03.2015г. от ответника заверени копия на 6 броя наказателни постановления, с отбелязване кога са получени от жалбоподателя, заявление за възстановяване на определен брой контролни точки от 18.05.2007година, справка за нарушител от региона и заповед № 70020/04.02.2013г..

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените доказателства. Представям удостоверение издадено на 16.01.2015година, в което са вписани всички издадени наказателни постановления. Моля да бъдат изискани всички Наказателни постановления издадени на жалбоподателя, с удостоверение за датата им на влизане в сила. Моля също така да бъде изискана и справка дали са били възстановявани точки през периода 2004 до 2010година и кога.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№2438/13.03.2015г. писмени доказателства, както и тези представени в днешно съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да ПРЕДСТАВИ заверено копие на всички издадени на жалбоподателя наказателни постановления преди 28.12.2007г., ведно с доказателство за тяхното връчване и влизане в сила, както и справка какви точки са му възстановени през годините, на коя дата, от кого и с какъв акт е станало това.

 

АДВОКАТ Д.: Други доказателствени искания нямам към настоящия момент.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за от 28.04.2015година от 9,40часа, за която дата и час страните  редовно призовани за днешното съдебно заседание, уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение на ответника за дадените в днешното заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: