ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 18.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 388 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.14 часа се явиха:

повторно

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник отдел „Кадастър, регулация и устройствено планиране”, Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от пълномощник А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Районен кооперативен съюз „Черноморие” Бургас, редовно уведомена от преди, представлява се от адвокат М.Б., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк Бургас“ ЕООД, редовно уведомен от преди, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е становище вх.№9418/10.12.2014година от жалбоподателя относно оспорения в съдебно заседание от 26.11.2014година АДС №4299/24.04.1974година. Счита, че оспорването е преклудирано с оглед разпоредбата на чл.193 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК. Заявява, че поддържа изразеното становище в молба вх.№7348/08.10.14година относно Заповед№РД-17-2/31.05.2013година на областен управител на област Бургас;

 

В отговор на становището на жалбоподателя е постъпило и становище вх.№9592/15.12.2014година от заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас”ЕООД;

 

Постъпила е молба вх. №733/26.01.2015 година от жалбоподателя, с искане за отвод на състава, като с определение №308/30.01.2015година съдът е оставил без уважение искането като неоснователно.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да ми предоставите възможност да представя пълномощно за „Сентрал парк Бургас” ЕООД, във връзка депозираното становище  от 15.12.2014 година.

 

АДВОКАТ Г.: Основанията на „Бутед” АД, което е и правния ни интерес да обжалва процесния административен акт е, че „Бутед” АД е собственик на сградите, за които е издадено удостоверение за търпимост, което е прогласено за нищожно с оспорваното решение.

 

Съдът като съобрази заявеното в предходните съдебни заседания и днес направеното уточнение от адвокат Г. намира, че следва да допълни определението си по доклада на делото, като 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения, а жалбоподателя и твърдението си, че е собственик на сградите, за които е издадено удостоверение за търпимост, което е прогласено за нищожно с оспорваното решение.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам възражения по доклада на делото и днес направеното допълнение. Нямам искане за събиране на други доказателства.

Искам само да взема отношение по депозираното становище от 15.12.2014година на „Сентрал парк Бургас”ЕООД, като маркирам, че поддържам заявеното в становището ни от 10.12.2014 година по отношение на преклузията по чл.193 от ГПК и съответно моля да имате предвид, че възражения и основания за твърдени насрещни права, не представляват оспорване по чл.193 от ГПК, в какъвто смисъл има произнася по адм. д. №10977/2014година на пет членен състав на ВАС и по адм. д. №12630/2014 година на ВАС отново на пет членен състав и решения на ВКС по чл.290 от ГПК, в същия смисъл.

 

П-к А.: Тъй като в производството по издаване на удостоверение за търпимост жалбоподателят се е легитимира с акт за държава собственост, в който е посочено че тези сгради са собственост на дружеството и същия този акт в тази част е вече отменен с изрична нарочна Заповед на областен управител и по тези съображения оспорих акта и тъй като процесната легитимация следва да се поддържа непрекъснато в процеса, то в тежест на жалбоподателя е да установи наличието на тази предпоставка до приключване на съдебното дирене.

Представям Заповед за преназначаването ми и пълномощно от  кмета на община Бургас за представителство по настоящото дело.

В предходно съдебно заседание беше направено възражение, че това е единственият случай, в който община Бургас е обявила нищожност на удостоверение за търпимост, поради липса на материална компетентност на лицето което го е издало, в тази връзка представям решение№2/02.01.2012година, с което е прогласена нищожност  на удостоверение за търпимост по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ предвид липсата на доказателство за компетентността на лицето И., което го е издало. Представям го, като това са лица, със същата длъжност  като компетентност и съдът постановява нищожност.

 

АДВОКАТ Г.: В такъв случай, трябва да се изследва дали има издадени и други от арх. Недева удостоверения за търпимост и дали същите са обявени за нищожни.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам доказателствени искания. Поддържам становището, което съм депозирал. Считам, че същото е направено във връзка обяснението представено като приложение към АДС и няма характера на официален документ, тъй като не изхожда от държавен орган.

 

Съдът след като съобрази изразеното становище от представителите на страните приема, че не са налице предпоставките по чл.193 от ГПК по отношение на АДС №4299/24.04.1974година, за който в предходното съдебно заседание бе извършена констатация по представените на л.115, л.116, л.117, по делото копия. Това е така, тъй като в предходното съдебно заседание адвокат Г. е поискала единствено да се извърши констатация със съдържащите се по делото документи и този който страната е представила. Съдът е извършил констатацията, която е обективирана в протокол от съдебно заседание на 26.11.2014година, л.341 от делото, като след това съдът не е постановил определение, с което да приеме като писмени доказателства документите представени от адвокат Г. по които е извършил констатацията.

Оспорването от ответника и заинтересованата страна Районен кооперативен съюз „Черноморие” Бургас съдът възприема като оспорване касаещо съществото на спора, но не по смисъла на чл.193 от ГПК относно оспорване истинността на документ приет като писмено доказателство по делото. В този смисъл заявеното в становището на адвокат Г., че АДС, находящ се от лист л.115 до л.117, че не е своевременно оспорен следва да се счита за основателно. Що се отнася до наличието на правен интерес за жалбоподателят за оспорване на процесния акт, съдът ще се произнесе, след като обсъди всички събрани до момента доказателства по делото при постановяване на акта си по спора.

 

АДВОКАТ Г.:  Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

П-к А.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ Б.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата и моля да бъде уважена по съображенията изложени в нея. Считам същата за допустима, а по същество и за основателна.

Няма да заявя становище по спора, а ще представя писмени бележки. Моля за срок за представяне на писмени бележки и присъждане на направените разноски, за което представям списък за разноските.

 

П-к А.: Относно фактурата за разноските, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Оспорвам жалбата като недопустима и по същество неоснователна.

Моля да присъдите в полза на община Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 600 /шестстотин/ лева.

Моля за възможност за запознаване с писмената защита на жалбоподателя, по която да мога да взема становище.

 

АДВОКАТ Б.: Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Оспорвам жалбата, като считам същата за недопустима, а по нейното същество за неоснователна.

Моля за срок за представяне на писмени бележки след запознаване с писмените бележки на жалбоподателя за да взема становище по тях.

 

Съдът като съобрази изразеното становище от представителите на страните и с оглед фактическата и правна сложност на делото, на основание чл.149, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,  предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 25.02.2015година.

УКАЗВА на страните, че следва да представят писмените си бележки с препис, според броя на страните.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:36часа.

 

             СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: