ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 26.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                     

              

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 388 по описа за 2014година.                  

   

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник отдел „Кадастър, регулация и устройствено планиране”, Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ст.А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Районен кооперативен съюз „Черноморие” Бургас, редовно призована, представлява се от адвокат М.Б., с пълномощно по делото.

 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк Бургас“ ЕООД, редовно призована,  не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№7348/08.10.2014година от адвокат Г., процесуален представител на жалбоподателя, с която се изразява становище относно изразеното становище в съдебно заседание от адвокат Б. - процесуален представител на заинтересованата страна РКС Черноморие Бургас, за отпадане правото на собственост на „Бутед”АД.

Към молбата са приложени съдебни актове по опис.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№7520/14.10.2014година от адвокат Г., с искане да й бъде издадено съдебно удостоверение, което да й послужи по т.д. №536/2013година Окръжен съд Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Представям във връзка задължението ни от предходното съдебно заседание, длъжностни характеристики на арх. Недева по опис. Относно заповедите, които трябваше да представим, те се намират в кориците на делото, като съм описал на коя страница са. Представям копия от доказателствата и за другите страни.

 

АДВОКАТ Б.:  Запознат съм с представените в днешното съдебно заседание документи.

 

АДВОКАТ Г.: В момента ги виждам тези документи и моля да ми предоставите възможност да се запозная с тях, взема становище и съответно да ангажирам доказателства. Страната беше задължена да ги представи в 14-дневен срок от съдебното заседание за да можем да вземем становище, но едва днес се представят.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА днес представените от юрисконсулт А. документи по опис, като доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя и заинтересованата срана в 14- дневен срок от днес, да изразят становище по представените доказателства и направят доказателствени искания, в случай че имат такива.

 

УВЕДОМЯВА страните, че при въведени доказателствени искания след изтичане на срока, съдът ще приеме, че са налице предпоставките на чл.92а ГПК, във вр. чл.144 от АПК и ще осъди страната поискала несвоевременно събиране на доказателства и ще бъде наложена глоба в размерите на чл.91, ал.1 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Искам да поясня, че към всички териториални дирекции има главен експерт „Архитектура и сгради” и в тази връзка са издадени заповедите, за да делегира главния архитект правомощия на тези експерти.

 

АДВОКАТ Г.: Представям на съда за сверка заверен препис на Акта за държавна собственост №4299 .

Съдът извърши КОНСТАТАЦИИ по представените по лист 115,  116 и 117 от делото документи като установи идентичност с  представените преписи с днес представения официален препис от документа на областен управител на област Бургас. Съдът КОНСТАТИРА, че на лист 115 по делото не се съдържа ръкописно изписан текст в днес представения заверен препис, който не фигурира и по представените по делото други документи.

 

АДВОКАТ Г.: Представям на съда заверен от мен препис на днес представения официален препис, съдържащ и този ръкописен текст.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам истинността на този документ, като заявявам, че документът е неистински като не е съставен по предвидения в Наредбата за държавните имоти ред. Също така документът  е неверен и по съдържание, тъй като посочените в него имоти не са собственост на жалбоподателя. Документът не е подписан от лице, което има право да удостоверява с подписа си тези факти и обстоятелства посочени в съдържанието на акта. Приложената справка към този акт  също е неистински документ и тя не е част от съдържанието на АДС. На последно място така представения в днешното съдебно заседание Акт за държавна собственост е неверен и по съдържание, тъй като след 2013година в акта са отразени нови факти и обстоятелства, които не са записани на гърба на акта, който Ви се представя в днешното съдебно заседание. В тази връзка оспорване истинността на този официален писмен документ, който легитимира жалбоподателя като собственик на посочените в акта сгради и въз основа на този документ, той твърди че е налице и процесуално правна легитимация да обжалва отказа на началник отдел КРУП при община Бургас.

 

АДВОКАТ Б.: По днес представените доказателства считам, че представянето на доказателства от страна на процесуалния представител на жалбоподателя е злоупотреба с право. На първо място в направените заверки липсва дата и това не е просто пропуск на страната. Представеният Акт за държавна собственост с направените забележки не дава пълна и точна информация за неговото съдържание, въпрос на който се спря юрисконсулт А.. На адвокат Г. и е ясно, че след т.3 ръкописно изписана има друга, като цитираната заповед е отменена с решения които представям № 9016/27.06.2014 година, с което оставено в сила решение на Административен съд Бургас № 251/21.02.2014година. Представям копие от тези решения. В този смисъл смятам, че е некоректно представянето на този документ, като се има за цел явно да заблуди съда при постановяване на крайни съдебен акт. Опитът да се направи заверка на представения към Акт за държавна собственост документ не може да подмени характера на описа, който представлява частен документ, а не приложение към Акта за държавна собственост. Тази справка е частна и изхожда от предприятие на което жалбоподателят твърди, че е правоприемник. Не носи подписа на областен управител, не изхожда от Областна администрация, няма белезите на административен акт и в този смисъл я оспорваме. Заверката удостоверява единствено, че имотите са били частна държавна собственост, което ние не оспорваме. Относно промяната в Акта за държавна собственост, Върховен административен съд е постановил Определение №12863/29.10.2014година, с което е оставено в сила определение№1140/07.07.2014година на Административен съд-Бургас. С последното съдът подробно, при същата фактическа обстановка, се е произнесъл по правния интерес на жалбоподателя и е преценил, че такъв не е налице, тъй като е отпаднал. Представям цитираните две определения. Тези производства са други, но са за същите обекти, които са описани в Актовете за държавна собственост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Заповедите са отменени от Върховен административен съд, като се приема, че е отпаднала активната правна легитимация на жалбоподателя. В тази връзка цитирам тълкувателно решение №3 от 2013 година на Върховен административен съд.

АДВОКАТ Г.: Ще изразя становище в писмен вид.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Адвокат Г. се опитва да заблуди съда с представянето на неистинско доказателство.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото представените от адвокат Б. определения и решения.

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 14-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази в писмен вид дали ще се ползва от днес заверения препис на документите, във връзка с направеното оспорване на неговата истинност, както ѝ изложи доказателствени искания в случай, че има такива с препис за останалите страни.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на  18.02.2015 година от 14.00часа, за която дата и час жалбоподателя, ответника и заинтересованата страна „РКС Черноморие Бургас” – уведомени от днес, а заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД уведомен по чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.20часа.

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: