ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 24.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и четвърти септември през две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 388 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.44 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Архитект Д.А. – началник отдел „Кадастър, регулация и устройствено планиране”, Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ст.А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Районен кооперативен съюз „Черноморие” Бургас, редовно призована, представлява се от адвокат М.Б., с пълномощно по делото.

 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк Бургас“ ЕООД, редовно призована, призовката е получена на 27.05.2014 година от служител-счетоводител Й. С. Н., не изпраща представител.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Бутед” АД против решение №94-К-145/16/20.01.2014година на арх. Д.А.-началник отдел „Кадастър, регулация и устройствено планиране”, Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, с която се прогласява нищожност на удостоверение № 94-К-145/13.04.2011 година на гл.експерт „АС” при ТД „Освобождение” по §16, ал.1 от ЗУТ за търпимост на сгради, построени в поземлен имот с идентификатор 07079.604.195 по КК и КР на гр.Бургас.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата и моля да приемете приложените към нея доказателства.

Представям и моля да приемете в днешното съдебно заседание молба с приложени към нея съдебно удостоверение по гр.д.№ 544/2012година по описа на Окръжен съд-Бургас и справка за движение на същото дело от които е видно, че производството за собствеността на сградите по цитираното дело е висящо.

Моля да задължите ответника да представи заверени копия на всички заповеди на кмета на Община Бургас и гл. архитект на Община Бургас, с които са делегирани правомощия на главните експерти „Архитектура и строителство”, които са издали оспорваната заповед, както ѝ заверено копие на длъжностната характеристика на арх.Н., с оглед на това какви правомощия са предоставени на арх. Денева и включва ли това издаване на тази заповед.

Моля да задължите Община Бургас да представи всички издадени от главните експерти „Архитектура и строителство” удостоверения за търпимост и справка колко от тях са обявени за нищожни, като приложи и решенията им. Искането ни е във връзка, че органът се позовава на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ, което предполага, че след като е констатирано противоречие между компетентността на лицето и удостоверение за търпимост, същото се обявява за нищожно, но аз съм виждала и други удостоверения издавани от главните експерти „АС”, за други бази, които не са били отменени, след отмяната на нашето.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата изцяло, както и наведените доводи и факти в нея за незаконосъобразност на оспорвания административен акт. С оглед доказване на законосъобразността на обжалвания акт, моля да допуснете и приемете по делото административната преписка представена до съда с нарочно писмо.

Относно искането направено в днешното съдебно заседание от жалбоподателя за представяне на Заповеди на кмета на Община Бургас и гл.архитект за делегиране на правомощия на главните експерти, същите са представени по делото, но ако трябва отново ще ги представя, като мога да донеса и оригинал за сверка.

Относно искането за представяне на длъжностна характеристика на арх. Н., това не е административен акт и не е волеизявление на зам. кмета по УТС,  или на гл. архитект, с който се делегират права на подчинените длъжностни лица от Общинската администрация.  Искам да уточня, че тогава се допусна едно смесване на правомощията на главните специалисти, не само при арх.Н., а на всички специалисти, като главния архитект делегира права, и има издадени удостоверения от тези специалисти. От 2013 година всички тези актове във връзка правомощията на главните специалисти, са преиздадени, като тогава вече се включи в делегацията на главния архитект и правомощията за издаване на удостоверение за търпимост и това да се отказва такова на главните специалисти. Арх. Н., която е издала удостоверението за търпимост, не само тя, а всички гл. специалисти „Архитектура и строителство”, не са имали делегирани правомощия да издават удостоверения за търпимост и съответно отказ, като главния архитект е запазил това в своята компетентност. Сега вече имат делегация главните специалисти „АС”, но към онзи момент не са имали такива правомощия.

Относно искането за представяне на всички удостоверения за търпимост, считам искането за неотносимо, защото тук има нарочно искане от конкретен правен субект, който иска да бъде обявена нищожност на определен административен акт, като исканите доказателства са многобройни и нямат отношение към предмета на настоящото дело.

 

АДВОКАТ Б.: Считам жалбата за недопустима, поради липса на правен интерес на жалбоподателя. Алтернативно, ако приемете че същата е допустима, считам същата за неоснователна.

По отношение на недопустимостта на жалбата, твърдим че това е така по посочените в жалбата основания за собственост на процесните сгради, а именно включването на някои от сградите в капитала на дружеството и удостоверяване на твърдения акт с акта за държавна собственост, които са отменени по установения от закона ред, за което представям и моля да приемете акт за държавна собственост от 1974 година с извършените корекции и акт за държавна собственост от 1994 година с направените корекции, от което е видно, че имотите не са включени в капитала на дружеството. В този смисъл липсва юридическия факт, който да обоснова връзката на жалбоподателя с процесните сгради. В тази връзка относно доказателствата, оспорвам справката за собственост на складове и сгради по т.8.8 към акта за държавна собственост от 1974 година, като твърдя че такава справка липсва. За сравнение към акта за държавна собственост от 1997 година има такава справка подписана от областен управител и е приложение към акта, докато това което е прикрепено към акта за държавна собственост от 1974 година, не представлява приложението към 1974 година. Това е справка издадена от стопанското сдружение и е частен документ, като няма нищо общо с приложение към акт за държавна собственост.

Във връзка представените копия на генерални планове, такива не са процедирани и не са влезли в сила. Това е във връзка основателността на претенцията.

Считам, че направените в днешното съдебно заседание доказателствени искания са неотносими към спора по съображенията, които изложих по-горе.

 

АДВОКАТ Г.: Заповедта на която се позовава колегата, не отменя акта за държавна собственост от 1997 година, а се извършва корекция в графа 15. По отношение на тази заповед се е произнесъл Върховния административен съд в нарочно определение, което моля да ми бъде дадена възможност да представя. С това определение съдът възприема, че няма правопораждащо или правопогасяващо действие тази заповед за жалбоподателя и заинтересованата страна, а същата е вътрешно- служебен акт, който ангажира служителите на областната администрация. Категорично не може да се сподели, че са отпаднали правата на „Бутед” АД, още повече се съгласно чл.79 от ЗДС при спор за собственост, същия следва да бъде решен по съдебен ред. Моля да имате предвид, че между страните са налице множество други производства по повод законността на постройките и по 16 дела, Върховен административен съд се произнесе с крайни актове – решения, определения, с които възприе наличието на правен интерес от страна на жалбоподателя да обжалва тези административни актове по аналогични доказателства. Няма практика в този смисъл. Напротив, съдът в мотивите си възприема, че има наличие на правен интерес, ако има дори и наличие за индиция на право на собственост. Ще се ползвам от оспореното доказателство, като ще го представя заверено.

Да се приемат представените от адвокат Б. доказателства.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да имате предвид, че изложеното колегата Г. е далеч от истината, какво задължение има страната да твърди пред съда цитираните съдебни решения, всички до едно са постановени преди да влезе в сила решението, с което е оспорена заповедта на областния управител. Върховен административен съд не е имал предвид постановеното от самия него решение, с което е допусната корекция на акта за държавна собственост, а след неговото постановяване Административен съд-Бургас е постановил прекратяване по тези дела и спорът по това дело не е решен от Върховен административен съд с влязъл в сила акт. Производството все още е висящо.

 

АДВОКАТ Г.: По адм. №№2418/12г., 2401/12г. и 2408/12г. по описа на Административен съд-Бургас производствата са прекратени на база на заповедта, като и трите определенията за прекратяване са отменени от Върховен административен съд и върнати за произнасяне по същество на Административен съд-Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Решението на ВАС е от 2014година.

 

АДВОКАТ Б.: Решението на Върховен административен съд, където е коментираното решението на Гребенаров е оставено в сила.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка, както ѝ днес представените от адвокат Г. и адвокат Б. документи, като писмени доказателства по делото;

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника началник отдел КСПУ при Дирекция „УТС”- Община Бургас в 14- дневен срок от днес да представи по делото заповедите на кмета на Община Бургас и главния архитект, с които са делегирани правомощията на гл. инспектори „Архитектура и строителство”, както ѝ служебно заверено копие от длъжностната характеристика на арх. Н. към момента на издаване на оспорения акт - 13.04.2011 година;

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за представяне на всички удостоверения за търпимост като неотносими към настоящото производство, тъй като съдът не проверява изцяло законосъобразността на практиката на Община Бургас, а предмет на настоящото производство е само оспореното решение;

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в 14-дневен срок от днес да представят на съда в писмен вид съдебните актове на които позовават днес изложените от тях доводи и съображения.

 

СТРАНИТЕ: към настоящия момент няма да сочим други доказателства.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 26.11.2014 година от 14:30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес, а заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас“ ЕООД при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07 часа.

 

           СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: