ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХІІ-ти административен състав

На двадесети май                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 388 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно призован, се представлява от  адвокат Г., с пълномощно от днес.

АДВОКАТ Г.: Актуален е адресът по пълномощното ми.

ОТВЕТНИКЪТ Архитект Д.А. – началник отдел „Кадастър, регулация и устройствено планиране”, Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ст.А., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Районен кооперативен съюз „Черноморие” Бургас, редовно призована, представлява се от адвокат М.Б., с пълномощно от днес.

АДВОКАТ Б.: Актуален е адресът по пълномощното ми.

 

АДВОКАТ Г.: По хода на делото считам, че няма процесуални пречки. Относно заинтересованата страна, считам, че същата не е адресат на административния акт, нито е собственик на постройките, чиято търпимост е била предмет на решението, т. е. по никакъв начин оспорения пред Вас административен акт не засяга правната сфера на това юридическо лице, поради което считам, че неправилно е посочено като заинтересованата страна от Община Бургас, респективно неправилно е конституирано като такова в производство.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам че РКС „Черноморие” има качеството на заинтересована страна, тъй като когато е издавано удостоверението за търпимост, той все още е бил собственик на сградите, а към настоящия момент техен собственик е „Сентрал парк Бургас” ЕООД, който пък е частен правоприемник и е придобил тези сгради чрез покупко-продажба от РКС „Черноморие” и именно това дружество е предявило пред Община Бургас искане в качеството на собственик на тези сгради да бъде възобновено производство по издаване удостоверение за търпимост и в случая страна в административното правоотношение по възобновяване на производство по издаденото удостоверение за търпимост е „Сентрал Парк Бургас” ЕООД и действително това дружество следва да бъде конституирано като страна в настоящото съдебно производство, а РКС „Черноморие” като праводател на „Сентрал парк Бургас” ЕООД, считам че следва да бъде заинтересована страна, тъй като на следващо място търпимостта на сградите се обуславя и от извършените правни и фактически действия от страна на РКС „Черноморие”.

АДВОКАТ Б.: Уважаеми административен съдия, на първо място считам, че безспорно „Сентрал парк Бургас” ЕООД следва да бъде конституирана като заинтересована страна в производство и по тази причина считам, че ход на делото не следва да бъде даван, съответно да бъдат изпълнени изискванията на закона по връчването на книжата на „Сентрал парк Бургас” ЕООД.

По отношение на РКС „Черноморие”, считам че същото би могло да има качеството на заинтересована страна дотолкова, доколкото преди издаване на удостоверението за търпимост от името на РКС „Черноморие” са правени постъпки пред общинската администрация за установяването на този факт. Текли са съответните административни процедури, които са приключили със съответните актове на общината и дотолкова, доколкото РКС „Черноморие” е частен праводател на „Сентрал парк Бургас” ЕООД, считам, че безспорно следва да бъде конституиран в процеса.

АДВОКАТ Г.: По отношение на искането на колегите за конституиране на „Сентрал парк Бургас” ЕООД като заинтересована страна, считам същото за неоснователно. Съгласно константната практика на Върховен административен съд, лицето, по чиято инициатива е предприето административното производство, няма качеството на заинтересована страна, още повече, че в случая процесното решение по никакъв начин не засяга патримониума на „Сентрал парк Бургас” ЕООД. С оглед становището на колегата Б., че от страна на РКС „Черноморие” е правено искане за издаване на удостоверение за търпимост в един предходен момент, когато кооперативният съюз е бил собственик, считам този довод за неоснователен. Ако е бил налице отказ, то РКС „Черноморие” е следвало да упражни правата си по съдебен ред – да обжалва мълчаливия отказ на Община Бургас. Удостоверението за търпимост ползва „Сентрал парк Бургас” ЕООД. Факт е, че между „Бутед” АД и „Сентрал парк Бургас” ЕООД е налице спор за собственост по гражданско дело № 544/2012 година по описа на Окръжен съд Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Доводът, че „Сентрал парк Бургас” ЕООД няма качеството на заинтересована страна е несъстоятелен и е в противоречие със закона. Тук става въпрос за възобновяване на производство по издаване на удостоверителен административен акт. По случая се обжалва именно волеизявлението на органа за издаване на акта, а не самия акт по същество, тъй като съгласно АПК съдържанието на удостоверителния акт, може да бъде оспорено по административен ред пред горестоящия орган. Но тук административното производство не касае оспорване съдържанието на акта. Тук административното производство е възобновено с цел да се оспори волеизявлението на административния орган за издаване, а в случая такова волеизявление няма. Видно от съдържанието на административната преписка по издаването на удостоверението за търпимост, няма волеизявление на административния орган, т. е. това правно действие, което е длъжен да извърши административният орган при съблюдаване допустимостта с оглед преценка допустимостта на искането за търпимост, не е извършено. Дори върху заявлението на г-н Стамболиев няма дори думата „Да” или „Разрешавам”. Постъпва едно заявление с две писмени доказателства и веднага се издава удостоверение, т. е. нарушен е процесуалния ред за издаване на това удостоверение и в този случай считам, че именно „Сентрал парк Бургас” ЕООД, по чието искане е образувано производство, следва да бъде заинтересована страна, тъй като са страна и по нашето правоотношение.

 

СЪДЪТ, като съобрази заявеното от представителите на страните, приема следно:

Изложените съображения от представителя на жалбоподателя, че в настоящото производство неправилно е конституиран като заинтересованата страна РКС „Черноморие” Бургас, не се споделя от съда, тъй като видно от постъпилите документи от административния орган, съгласно чл. 152 от АПК органът, издал оспорения акт, изрично е посочил РКС „Черноморие” с неговия адрес, а съображенията, изложени в днешно съдебно заседание от представителя на ответника по жалбата, обосновават правния интерес за конституиране като заинтересованата страна на РКС „Черноморие” Бургас.

Що се отнася до искането за конституиране на „Сентрал парк Бургас” ЕООД, съдът приема, че доколкото оспореният административен акт е иницииран именно по искане на представител на последното дружество и оспорения акт е издаден по инициативата на „Сентрал Парк Бургас” АД, то следва да се приеме, че последното дружество има правен интерес от участие в настоящото производство, тъй като се засягат негови права и интереси.

Изложените аргументи от представителя на жалбоподателя за наличието на съдебен спор между „Бутед” АД и „Сентрал парк Бургас” ЕООД не променят извода на съда за необходимостта от конституирането на „Сентрал парк Бургас” ЕООД като заинтересована страна в настоящото производство.

Съдът намира, че с оглед факта на непризоваването на „Сентрал парк Бургас” АД и неизпращането на жалбата с приложенията към нея на заинтересованата страна е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

КОНСТИТУИРА „Сентрал парк Бургас” ЕООД като заинтересована страна, което дружество да се призове от адрес гр. Бургас, ул. „Сердика” № 2А, ет. 4.

На конституираното дружество да се изпратят преписи от жалбата, както и настоящият съдебен протокол, с указание, че в 14-дневен срок от получаването могат да представят писмен отговор и да посочат доказателства, в случай, че имат такива.

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 24.09.2014г. от 13:30 часа, за която дата и час да се призове заинтересована страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД. Останалите страни се считат уведомени на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: