Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ /07.03.2012 година, Бургас

 

         Бургаски административен съд

В закрито заседание в състав:   съдия Веселин Енчев

 

разгледа административно дело № 388/2012 година:

        

         Производството е образувано по искова молба на П.Т.М. с ЕГН ********** ***. Правно основание на иска е чл.1 ал.1 от ЗОДОВ. Цената на иска е 2 000 лева.

         Исковата молба е редовна, поради което съдът намира, че следва да бъде приета за разглеждане. При това положение следва да се изпрати препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея, на ответника за писмен отговор.

         Мотивиран от горното и на основание чл. 131, ал. 1 от ГПК, съдът

 

   Р А З П О Р Е Д И:

 

         Да се изпрати препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея, както и копие от настоящия съдебен акт на ответната страна – Община Бургас.

         Указва на ответника да подаде писмен отговор в едномесечен срок от получаването на исковата молба.

         Писменият отговор задължително трябва да съдържа:

1.     посочване на съда, номер и делото;

2.     името и адрес на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;

3.     становище по допустимостта и основателността на иска;

4.     становище по обстоятелствата, на които се основава искът;

5.     възражения срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;

6.     подпис на лицето, което подава отговора;

 

Указва на ответника, че в отговора на исковата молба е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи всички писмени доказателства, с които разполага.

Към отговора на исковата молба следва да представят – пълномощно, когато отговорът се подава от пълномощник и преписи от отговора и приложенията към него за ищеца.

Указва на ответника, че ако в установения едномесечен срок от получаването на исковата молба не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен документ, не посочи доказателства, не представи писмени доказателства или не упражни правата си по чл. 211, ал. 1 – да предяви насрещен иск, по чл. 212 – да предяви инцидентен установителен иск и по чл. 219 – да привлече трето лице, той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Указва на ответника, че ако не депозира в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото по делото заседание, ищецът  може да поиска постановяването на неприсъствено решение.

Имате възможност да ползвате правна помощ при необходимост от това.

Разпореждането е окончателно.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: