Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    837          27.04.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря М.В. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 387 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.П.Г., ЕГН **********, чрез адвокат С.С., САК, със съдебен адрес *** против решение № 1 от 02.01.2018 г., постановено по НАХД № 5574/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1194162 на ОД на МВР - Бургас, с който на Г. е наложена глоба в размер на 300 лева на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл. 21, ал. 2 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени електронния фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на С.П.Г. против електронен фиш серия К № 1194162 на ОД на МВР - Бургас, с който на Г. е наложена глоба в размер на 300 лева на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл. 21, ал. 2 от същия закон. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил електронния фиш като е приел за безспорно установени следните факти: На 04.04.2016 г. в 10,09 часа с автоматизирано техническо средство № 00209D32D4F9 е заснет МПС марка „Фолксваген“, модел „Поло“, с рег. № ***, който се движел със скорост от 137 км/ч. при максимално допустима 90 км/ч, указана с пътен знак В-26 по път Е773 км. 491 бензиностанция „РомПетрол“ от кв. Ветрен към КПП-1. Участъкът е сигнализиран и с преносим пътен знак Е-24. Извършена е проверка в информационната система на КАТ, която установява, че заснетото МПС е собственост на „Екзон“ ЕООД. На основание чл. 188, ал. 2 електронният фиш е издаден на управителя на „Екзон“ ЕООД.  Бургаският районен съд е приел за доказани изложените във фиша фактически данни и е обосновал извод за правомерно наложена санкция. Анализирал е всички възраженията на дееца и е формирал извод за законосъобразното му санкциониране.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Неоснователни са наведените с жалбата възражения относно сигнализирането на пътния участък. Спазени са изискванията, установените в Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г.), в която са уредени условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, като мястото за контрол е било предварително обозначено със съответния пътен знак Е-24. Това обстоятелство се установява и от представения по делото протокол за сигнализиране на пътния участък.

Неоснователно касаторът се позовава на нормата на чл. 34 от ЗАНН, като възразява, че тъй като електронният фиш не съдържа дата на издаването му, то не е доказано, че е бил издаден в 1-годишния срок по чл. 34 от ЗАНН. Съгласно чл. 189, ал. 14 от ЗДвП, в производството по издаване на електронен фиш се прилагат специалните правила, регламентирани в ЗДвП, а ЗАНН се прилага само за неуредените случаи. Дата на издаване на електронния фиш не е сред неговите реквизити, видно от нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, поради което не е налице соченото от страната нарушение. Връчването на електронния фиш през 2017 г. няма отношение към производството по неговото издаване, а е релевантно само в контекста на упражняване на правото на жалба в срок. В този смисъл възражението на страната, че с връчването на фиша през 2017 г. е изтекъл 1-годишния срок по чл. 34 от ЗАНН е неоснователно.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е потвърдил електронния фиш, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК  във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 02.01.2018 г.,  постановено по НАХД № 5574/2017 г. на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

 

                                                                                                    2.