О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    301            от 17.02.2016 г., гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на седемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

        Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова частно административно дело номер 387 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.И.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, против фиш № 00134704/09.02.2016 г., издаден от М.В.М.- младши автоконтрольор при РУП- Несебър.

Бургаският административен съд, след като се запозна с жалбата, намира, че не е компетентен да разгледа и се произнесе по направеното с нея искане. Обжалваният фиш е издаден по реда на чл. 39, ал.2 от ЗАНН и следователно компетентен да се произнесе по допустимостта, респ. основателността на жалбата е районният съд, в района на който е извършено или довършено нарушението (чл. 59, ал.1 от ЗАНН). Видно от приложения по делото фиш, нарушението е извършено на главен път І-9, 205 км, в района на Районен съд- Несебър. Ето защо,  производството по делото следва да се прекрати и делото да се изпрати на надлежния НРС.

Мотивиран от горното, на основание чл. 135, ал.2 АПК Бургаският административен съд, седемнадесети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 387/2016 г. по описа на Административен съд- Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Несебър.

Определението  е окончателно.

 

СЪДИЯ: